За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Месечни справки за контролна дейност

Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе през месец юни 2021 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултатите от нея

През месец юни 2021 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 183 проверки, от които  104 - планови, а 79 са извънредни. Броят на проверените обекти е 173 съответно 118 по Плана за контролна дейност и 55 –извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 68 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 10 акта.

Директорът на РИОСВ-Русе е издал 7 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 11 300 (единадесет хиляди и триста) лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 14.04.2021 г. от резервоар за краен контрол към ПСОВ на „Фазерлес“ АД, гр. Силистра са взети проби отпадъчни води, преди заустването им в река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. В деловодството на РИОСВ –Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща месечна санкция, във връзка с установено замърсяване на водния обект. Изготвено е наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция (ТМС) в размер на 492 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 28.04.2021 г. от последна ревизионна шахта (Пункт №1) на площадката на „Водсрой“ АД, гр. Разград са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – „дере/водослив“.  След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща месечна санкция, във връзка с установено замърсяване на водния обект. Изготвено е наказателно постановление за налагане на ТМС в размер на 54 лв.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 3 400  лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 25 664, 80 лв. 

През месец юни са преведени 3 314,24 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през май, най-голяма сума през месец юни е преведена на община Разград в размер на 3 081,44 лв.

От НАП не са събирани суми по наказалелни постановления.

За периода е постъпила една писмена жалба, която се отнася за проблем в населено място, което не е в териториалния обхват на РИОСВ-Русе. Поради тази причина, жалбата е препратена по компетентност до РИОСВ-Шумен, за което са информирани подателите.

За периода 01.06.2021 г. до 30.06.2021 г. са постъпили общо 42 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма в Интернет и на централата на РИОСВ – Русе. По един и същи проблем в кратък период са постъпили 3 обаждания, които са отчетени като 1 сигнал. По всички сигнали са предприети действия. От тях 11 са препратени по компетентност; 14 са основателни; 16 са неоснователни. По един от сигналите, за оцветени води на р. Русенски Лом, се очакват резултатите от взетите проби.

За проблеми на територията на община Русе са постъпили 32 сигнала; за общините Сливо поле и Две могили – по 2; за общините: Борово, Завет, Исперих, Лозница, Силистра, Кайнарджа и Айдемир– по 1.

През месец юни преобладаващи са сигналите, свързани с разпоредбите на ЗБР – 24 бр. за намерени животински екземпляри в безпомощно състояние: таралежи, бели щъркели, бълзолети, малки сови, кукумявки, малък пъстър кълвач и т.н. За нарушения на ЗУО, ЗЧАВ, и ЗВ са постъпили съответно 7, 6 и 5 сигнала

Общо сигналите са били в следните направления:

-екземпляри в безпомощно състояние;

-неприятни миризми и замърсяване на въздуха;

- замърсяване на р. Русенски Лом и р. Дунав;

-замърсени терени.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец юни беше изпълнението на годишния план,  проверки по постъпили сигнали, проверки по Регламент 1013 на ГККП „Дунав мост“, гр. Русе и Митница „Фериботен комплекс“, гр. Силистра, както и въвеждането на утвърдени работни листи по фактор „отпадъци“ в НИСО към ИАОС и извънредни проверки на четири Регионални депа за остатъчен капацитет.

Превантивен контрол

През месец юни експертите от дирекция „Превантивна дейност“ продължиха работа по стартиралите процедури по ОВОС, както следва:

- за ИП „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, град Разград“: Изготвен е проект на решение по ОВОС за цитираното инвестиционно предложение и е организиран и проведен Експертен екологичен съвет при РИОСВ-Русе за вземане на окончателно решение по ОВОС;

- за ИП за „Преустройство и промяна предназначението на част от промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.25 и промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.24 за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 3 тона на ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана в имот с идентификатор 63427.3.782, Западна Промишлена Зона, град Русе“: Проведено е обществено обсъждане и са внесени, в РИОСВ-Русе, съставения протокол и становище от възложителя по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултата на общественото обсъждане.

Tекущ контрол

През месец юни 2021 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 18.
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени 69 бр. проверки: 34 планови и 35 извънредни.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения 24 броя – 13 планови, от които 8 с пробонабирания и 10 извънредни.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните газове – 1 планова.
 • Проверка за нивата на шума, излъчван в околната среда – 3 планови.
 • Контрол по спазване на условията в издадени комплексни разрешителни – 4 планови и 1 извънредна.
 • Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 9 извънредни проверки за 21 броя екземпляри.
 • Проверки по Закона за защитените територии – 30 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“ и 2 планови.
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 извънредна за освобождаване в природата на изкуствено размножени екземпляри от вида червен ангъч, 2 планови - на вековни дървета, 1 планова на Решение по ОС, 4 извънредни проверки на пунктове за охлюви и 3 извънредни проверки на физически лица, размножаващи екземпляри по чл. 70 на ЗБР.
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 2 планови проверки и 2 извънредни по сигнали.
 • Проверки по Закона за генетично модифицираните организми – 4 извънредни проверки на опитни полета.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 5 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух и шум

През месец юни 2021 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг, разположени на територията на РИОСВ-Русе,  не отчитат превишения на средноденонощните норми на ФПЧ10.  За град Русе данните са валидни до 30 юни, а за Силистра до 15 юни. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг остават трайно ниски.

През месец юни 2021 г. експертите от направление „Атмосферен въздух“, са извършили 14 планови, от които 5 са участия в екипни проверки по компоненти и фактори на околната среда и 1 извънредна проверка по постъпил сигнал. Извършен е емисионен контрол, съгласно утвърден от министъра на околната среда и водите график за 2021 г. на „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД на Нова средна горивна инсталация. Съставен е един АУАН на  оператор, който не е представил в срок до 15.02.2021 г. отчет за оборудването, заредено с ФПГ, съгласно изискванията на Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ).

В рамките на осъществения контрол са дадени 17 предписания за отстраняване на констатирани пропуски при извършване на дейността  в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за чистота на атмосферния въздух.

Операторите „Топлофикация Русе“ АД и „Грийнбърн” ЕООД, площадка гр. Разград са внесли своите месечни доклади с резултати от извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на организираните източници на емисии. През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са оценени за съотвествие с изискванията на Наредба № 6/ 1999 г. 2 броя доклади на оператори, за извършени СПИ и е утвърден един брой план за собствен мониторинг.

Шум

През месец юни 2021 г. са извършени контролни проверки по фактор шум на два оператора: „Приста ойл Холдинг“ АД, гр. Русе и „Новал 1“ ЕООД, гр. Разград. Получените от РЛ-Русе резултати не отчитат превишения на нивата на шум, излъчван в околната среда от площадките на проверените дружества.

През отчетния период са постъпили три Доклада за СПИ на шум на: „Пилко“ ЕООД, площадка VI ти център в с. Киченица, Община Разград, „Пилко“ ЕООД, площадка с. Чуковец, Община Алфатар и „Биопродукт“ ООД, гр. Русе, площадка в с. Тетово, община Русе.  При проверките им не са установени несъответствия.

През месеца не са постъпвали сигнали и жалби за наднормени нива на промишлен шум.

Забележка: В табличната част на месечния отчет за месец май 2021 г. в общия брой на плановите проверки, съответно на всички проверки, не е отчетена една проверка по шум на „Феникс 94“ ЕООД, гр. Русе. Тази проверка е включено и се отчита в броя на проверките в настоящия отчет.

 Води

През месец юни 2021 г. са извършени общо 25 бр. контролни проверки както следва:

- 13 бр. планови, от които 8 бр. с пробонабиране на: ГПСОВ-Русе, Колектор „България”, „Биовет” АД, ЕТ „Верас-90-Алиш Хамид”, „Елпром Елин” АД, „Екопродукт” ЕООД, „Тракция” АД, ГПСОВ-Тутракан;

- 12 бр. извънредни, от които 1 бр. с пробонабиране (ГПСОВ-Лозница), „Калатея” ООД - КП, ЕТ „Верас-90-Алиш Хамид” - КП.

 - Експертите от направлението са участвали в една комплексна планова проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Нинахим“ ЕООД, с. Червена вода, община Русе.

На операторите са дадени общо 9 бр. предписания.

През отчетния период са съставени 5 бр. АУАН, от които 4 са на оператори за непредставяне на годишен доклад за изпълнение на условията в издадените с разрешителни за заустване.

Взето е участие в две ДПК.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 2 бр. Наказателни постановления за налагане на текуща месечна санкция /ТМС/ на „Фазерлес” АД и  „Водстрой” АД.

През периода са постъпили 3 броя сигнали за замърсяване на водни обекти:

1. В РИОСВ-Русе е подаден сигнал по телефона за наличие на нефтени петна по брега на река Дунав в района на пристанище „Русе-Запад“. Извършена е съвместна проверка с БДДР-Плевен. Обходени са: бреговата ивица на пристанището и лимана, км 496. Установено е наличие на петна, наподобяващи нефтопродукти на входа на лимана и по брега. В района на „Пристанищен комплекс Русе“ ЕАД (пристанище „Русе-Запад“) няма производствени обекти, заустващи отпадъчни води. По информация от ИА „Морска администрация“ не е установен източникът на замърсяването и се предполага, че е от акустирали кораби в района. Поради тънкия филм субстанция по водата не е необходимо локализирането му.

2. На 28.06.2021 г. в РИОСВ-Русе е получен сигнал за наличие на мъртва риба в язовир „Подайва“, община Исперих, област Разград. Подател на сигнала е физическо лице от гр. Исперих. За същия проблем е постъпила информация и от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, отдел „Рибарство и контрол“ – Разград, която е извършила проверка на място. За резултатите е приложен констативен протокол, в който е описано наличието на мъртва риба по брега на язовира и единични екземпляри във водата от вида сребриста каракуда. Експертите са изразили становище, че в резултат на обилните валежи, във водоема е влязъл голям обем кална вода и наноси, което най-вероятно е причината за задушаване на рибата.

Във връзка с направените констатации от проверката и това, че в района на язовир „Подайва“ няма промишлени предприятия, заустващи отпадъчни води, съгласно чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс, полученият в РИОСВ-Русе сигнал е препратен за действия по компетентност на БДДР-Плевен.

3. Във връзка с публикация в интернет за изпускане на непречистени отпадъчни води в река Дунав от производствен колектор на „Българска хлебна мая“ ЕООД, гр. Русе е извършена съвместна проверка на място. При проверката не е установено заустване на отпадъчни води в реката. Констатирано е, че от 2019 г. дружеството не осъществява производствена дейност. Към момента се извършва демонтаж на наличното оборудване (помпи). На оператора са дадени 3 предписания.

Почви

През месец юни са извършени 5 проверки по план, както следва: „Скални материали”АД – гр. Русе, кариера „Тетово 1” в с. Тетово; „Скални материали”АД – гр. Русе рудник „Вапцаров” в с. Басарбово; „Скални материали”АД – гр. Русе рудник „Изгорелица” в с. Басарбово; „Скални материали” АД - гр. Русе кариера „Топчии - по реката“ в землището на с. Топчии и на рекултивирано депо за ТБО в кв. „Средна кула“, община Русе.  Не са установени нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 24 броя контролни проверки от които 5 са планови и 19 извънредни.

Девет от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. С нарочни разпореждания на Директора на РИОСВ-Русе два екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), девет екземпляра от вида домашна кукумявка (Athene noctua), три екземпляра от вида горска ушата сова (Asio otus), три екземпляра от вида черен бързолет (Apus apus), два екземпляра от вида таралеж (Erinaceus concolor) и един екземпляр от вида малък пъстър кълвач (Dendrocopos minor) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua) е предаден на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране.

Извършена е проверка по уведомление за освобождаване в природата на размножени в Биологична експериментална база „Калимок” млади екземпляри (20 броя) от вида червен ангъч (Tadorna ferruginea). Всички птици са освободени в язовир Антимово, находящ се в землището на с. Антимово, общ. Тутракан.

Извършени са 2 планови проверка на вековен летен дъб, находящ се в землището на с. Черковна, общ. Дулово и 5 броя вековни летни дъба, намиращи се  в землището на с. Николово, общ. Русе.

Извършена е една планова проверка на поставени условия, в издадено от Директора на РИОСВ-Русе решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие за Горскостопански план за гори, собственост на Община Дулово. При проверката не са констатирани нарушения.

Извършена е една планова проверка на пункт за изкупуване на билки, находящ се в с. Водно, общ. Дулово и една планова проверка на ДЛС „Каракуз“ за издадените от тях позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения на екологичното законодателство не са констатирани.

Във връзка с подадени сигнали в РИОСВ-Русе за нерегламентирано изкупуване на билки са извършени две извънредни проверки на пунктове в с. Давидово и с. Средище, община Кайнарджа. В базата в с. Давидово са констатирани 100-120 кг лист липа. Представени са позволителни за ползване на лечебни растения на името на регистриран в РИОСВ-Русе билкозаготвител, като лицето присъства в същите като берач. В другия частен дом в с. Средище не са установени лечебни растения, нито следи от извършвана билкозаготвителна дейност.

През месеца е регистрирана една книга за билки, както и е организиран един нов билкозаготвителен пункт.

Извършени са четири извънредни проверки на регистрирани пунктове за изкупуване на охлюви в с. Сеслав, община Кубрат, с. Просена, община Русе, с. Малко Враново, община Сливо поле и с. Сяново, община Тутракан. Единствено пункта в с. Сеслав функционира. Нарушения не са констатирани.

Извършени са две извънредни проверки на физически лица, размножаващи екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие.

Във връзка с внесено в РИОСВ-Русе заявление за регистрация на екземпляр от вида Сив папагал Жако (Psittacus erithacus), маркиран със затворен пръстен и издаден CITES сертификат от 2020 г., е констатирано нарушение на ЗБР.  Видът е включен в Приложение А на Регламент 338/97 и съгласно чл. 90 от ЗБР подлежи на задължителна регистрация в 15-дневен срок от придобиването му. За констатираното нарушение е изпратена за съставяне на АУАН на собственика.

Издадени са 8 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

 Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”, които през месец юни са 30.

Извършени са 2 планови проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Естествено находище на Кримска какула” – с. Полско Косово, общ. Бяла и ЗМ „Находище на обикновен сладник” – с. Белцов, община Ценово. При проверките не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в съответните заповеди за обявяване.

Генетично модифицирани организми

В изпълнение на годишна програма на ИАОС за провеждане на контрол върху работата с генетично модифицирани организми и освобождаването им в околната среда, са извършени четири планови проверки. Посетени са опитните полета на ОПС „Бръшлен”, с. Бръшлен, община Сливо поле, ИЗС „Образцов чифлик”, гр. Русе, общ. Русе, СЖС – „България” ЕООД, гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, общ. Русе и „Специализирано поделение и опитна станция по зърнени и маслодайни култури – Лозница“, гр. Лозница. Взети са общо дванадесет проби от царевица, пшеница и рапица. Взетите проби ще послужат за изпитване наличието на генетично-модифицирана ДНК.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 69 бр. проверки: 34 планови и 35 извънредни, от които 4 бр. – по изпълнение на предписания,  13 бр. по Регламент 1013/2006, 2 бр. по сигнали, 4  по преустановяване образуването на отпадъци, 4 бр. -  по писмо на МОСВ. Дадени са 11 задължителни предписания. Извършени са две комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда (на „ГИП“ ЕООД и на „Белтарт“ ЕООД), с водеш експерт по „Отпадъци“.

Приоритетно през месец юни са извършени проверки във връзка с: изпълнението на плана за контролната дейност на инспекцията, по постъпили уведомления за преуставяване образуването на отпадъци, оказване на съдействие на Агенция „Митници“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ по Регламент 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци и по сигнали и жалби на граждани.

При осъществения през месец юни контрол са установени нарушения на разпоредбите на ЗУО, са съставени: един АУАН, на „Супер лукс – 84“ ЕООД-площадка в с. Калипетрово, община Силистра, за неспазване изискванията на чл. 8, ал. 2 от закона, вследствие на което е допуснато запалване на отпадъци и един АУАН на физическо лице за това, че не е предало ИУМП на регламентирана площадка за разкомплектоване. През отчетния период са издадени три НП на обща стойност 10 000 лв.

Утвърдени са работни листи за класификация на отпадъците, подадени чрез НИСО на над 30 оператора.

През месец юни са получени седем сигнала за нарушение на Закона за управление на отпадъците. По два от сигналите са извършени проверки на място. Едната е съвместно с Община Русе за замърсен терен в с. Николово. Сигналът е неоснователен. По постъпил сигнал за пожар на площадка за отпадъци в с. Калипетрово, община Силистра е установено, че дружеството, стопанисващо обекта, е нарушило разпоредбите за третиране на опасни отпадъци, във връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗУО. Съставен е АУАН. Пет от постъпилите сигнали са препратени по компетентност на кметовете на съответните общини.   

През месец юни е получена една жалба, която е препратена по компетентност до РИОСВ – Шумен, тъй като се отнася за проблем, на територията на  в с. Светлен, област Търговище. По жалба, постъпила в инспекцията през м. април е съставен АУАН, за нарушение на изискванията на Наредбата за изискванията за ИУМПС.

Връчени са 2 броя АУАН за нарушения на ЗУО. През месец юли предстои да бъде съставен АУАН на „Шик-Шик“ ДЗЗД, за непредоставяне на информация по чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са взели участие в девет комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда („Белтарт“ ЕООД, „Вианд“ ЕАД, „Агротайм“ ЕООД, „МТМ” ООД, „ГИП“ ЕООД, „Авалон Инддъстри“ АД,  „Биохим“ЕООД, „Нинахим“ ЕООД и „Оргахим“ АД). През отчетния период е извършена една самостоятелна планова проверки на „ФААК България“ ЕООД. Не са констатирани нарушения на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовата нормативна уредба. Дадени са общо тринадесет предписания на операторите, като по-голямата част са изпълнени в посочения срок. 

Експерти от направлението са взели участие в четири проверки по изпълнение на условията, заложени в Комплексните разрешителни на „Линамар Лайт Металс-Русе“ ЕООД (бивше „Монтюпе“ ЕООД), „Лубрика“ АД, „Пилко“ ЕООД и „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД .

Изготвени са две  експертни вътрешни становища по фактор ОХВ, относно:

 • Монтиране и предстояща експлоатация на 1 бр. 3D принтер с оператор „ВИТТЕ АУТОМОТИВ“ ЕООД;
 • Внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Монтиране на инсталация за компресиран природен газ –ГРП, бутилкови групи и площадков газопровод до сгради в ПИ 63427.11.148, кв. „ДЗС“ , гр. Русе,“ с възложител „Дичия“ ЕООД;

През отчетния период експерт от направлението е взел участие в една държавна приемателна комисия (ДПК) за строеж: „Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт  (ОУП) „Полски Сеновец“ – междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) „Миладиновци“ до ВТ Автоматича газорегулираща станция (АГРС) „Търговище“ .

ОВОС и ЕО

През отчетния период експертите са извършили общо 12 броя планови проверки, с което е изпълнен планът за контролна дейност за второто тримесечие на 2021 г. Разпределението на проверките е както следва:

 • 2 бр. по изпълнение на мерки и условия, постановени в Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
 • 5 бр. по правно действие на Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
 • 5 бр. проверки на общински администрации - главни архитекти във връзка с разпоредбите на чл. 21 от Наредбата за ОВОС.

При проверките се констатира следното:

 • Не са установени нарушения на екологичното законодателство;
 • Не са издавани предписания;
 • 2 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са загубили правно действие.

През месец юни експерти от дирекция ПД са участвали в заседания на 4 бр. Държавни приемателни комисии.

Комплексни разрешителни

През месец юни са извършени 4 планови проверки на оператори, с издадени комплексни разрешителни, съгласно Годишния план за 2021 г.: „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД - гр. Русе; „Лубрика” АД - гр. Русе; „Линамар Лайт Металс-Русе“ ЕООД („Монтюпе” ЕООД - гр. Русе) и „Пилко” ЕООД - град Разград. Дадено са три предписаниа. Не са констатирани нарушения на проверените условия в издадените на операторите КР. Не са съставени АУАН.

Извършена е проверка по дадено предписание на „Денимал“ ЕООД, площадка в с. Киченица, Община Разград. Установено е изпълнение на дадените при предходната проверка по условия в КР предписания.

Във връзка с непредставяне в срок на Годишен доклад по околна среда за изпълнение на условия в комплексно разрешително за 2020 г., на оператора „Енсан 95“ ЕООД, с. Дянково, Община Разград е съставен АУАН.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец юни 2021 г. са извършени осем контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „МТМ” ООД - град Русе (по фактори отпадъци и ОХВ), „Нинахим” ЕООД- гр. Русе (по компопенти води и въздух и фактор ОХВ), „Биохим” ЕООД, гр. Русе (по компонент въздух и фактор ОХВ), „ГИП”  ЕООД, гр. Русе, площадка в с. Мечка, Община Иваново (по фактори отпадъци и ОХВ), Белтарт” ЕООД - с. Голямо  Враново (по фактори отпадъци и ОХВ), „Агротайм“ ООД - гр. Исперих (по компонент въздух и фактор ОХВ), „Маклер комерс” ЕООД - гр. София, ММП в с. Брестовене, Община Завет (по компонент въздух и фактор отпадъци) и „Транском - 1” ООД, гр. Силистра (по компонент въздух и фактор отпадъци).

При проверките са дадени 15 предписания. Не са съставени АУАН.

Във връзка с публикация в интернет е извършена една извънредна комплексна проверка по води и отпадъци на предприятието „Българска хлебна мая“ ЕООД. Дадени са 3 предписания.

 СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е извършила планов контрол на четири предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал на територията на Област Русе – „Глоуб Индъстрис“ ЕООД, „Органика България“ ЕООД, „Топливо“ АД и „Инакем Солюшънс“ ООД. Дадени са три предписания, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

Във връзка с изпълнение на Заповед № 219/10.06.2021 г. на Директора на РИОСВ-Русе е извършена извънредна проверка на 16.06.2021 г. за прилагане на принудителна административна мярка за предотвратяване на административни нарушения по Закона за опазване на околната среда за обект „Складово стопанство за съхранение на течни суровини“, собственост на „Мегахим“ АД, с адрес на площадката гр. Русе, бул. „България“ № 125. Съставен е констативен протокол № ЕМ-4/16.06.2021 г. в който са изложени констатациите от извършената проверка, а именно:  пломбирани са 14 броя съоръжения по съхранение. Също така на оператора е дадено едно предписание със срок.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН.

През отчетния период са изготвени следните вътрешни експертни становища:

 • По внесено инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващ склад и преустройство в склад за временно съхранение на лавандула и склад за торове и препарати, монтаж на покривна инсталация за производство на ел. енергия за собствено потребление“, с възложител Ибрахим Ахмед;
 • По процедури по преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП „Производствена сграда с лаборатория, административно-битова и складова част в УПИ ХХ-1444, КВ. 1001, ИПЗ, гр. Русе“, с възложител „ДД Логистика“ ЕООД ;
 • Процедура по Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда за ИП „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци“ – гр. Разград, с възложител „Грийнбърн“ ЕООД

АУАН, НП и ПАМ

1. „Емакс“ ООД, гр. Силистра, АУАН № 0002549/04.06.2021 г. – не е изпълнило условие от КР– чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда;  

 2. П.П., гр. Русе, АУАН № 0001745/09.06.2021 г. – не е предал собствени ИУМПС на площадка за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване– чл. 18, ал. 1, от Наредбата за ИУМПС;

3. „Виктор 33“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002543/09.06.2021 г. – не е представило в срок информация за оборудване с ФПГ– чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2 от  от Закона за чистотата на атмосферния въздух;          

4. Община Дулово, град Дулово, АУАН № 0002278/10.06.2021 г. – изхвърля отпадъчни води във воден обект в нарушение на ИЕО– чл. 200, ал. 1 т. 6 от Закона за водите;

5. „Супер лукс - 84“ ЕООД, гр. Силистра, АУАН № 0001746/18.06.2021 г. – не е организирало безопасното третиране на опасни отпадъци – чл. 29, ал. 2, предл. последно, във вр. с чл. 8, ал. 2, т. 1, предл. последно и т. 5 от Закона за управление на отпадъците;

6. „Уай Джи Уай Лоджистик“ ЕООД, гр. Силистра, АУАН № 0002550/18.06.2021 г. – не е представило в срок доклад за изпълнение на условиата в разрешително за заустване– чл. 200 ал. 1, т. 43 от Закона за водите.

7. „Заводски строежи-ПС-Силистра“ АД, гр. Силистра, АУАН № 0002551/18.06.2021 г. – не е представило в срок доклад за изпълнение на условиата в разрешително за заустване– чл. 200 ал. 1, т. 43 от Закона за водите.

8. „Изома Русе“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002279/18.06.2021 г. – не е представило в срок доклад за изпълнение на условиата в разрешително за заустване.– чл. 200 ал. 1, т. 43 от Закона за водите.

9. „Русенска корабостроителница-Запад“АД, гр. Русе, АУАН № 0002280/29.06.2021 г. не е представило в срок доклад за изпълнение на условията в разрешително за заустване– чл. 200 ал. 1, т. 43 от Закона за водите.

10. „Енсан-95“ ЕООД, село Дянково, АУАН № 0002009/25.06.2021 г. – не е представило в срок ГДОС за изпълнение на условия в КР за 2020 г.– чл. 123в, т. 6  от Закона за опазване на околната среда.

 Издадени Наказателни постановления

1. „Сид грийн“ ЕООД, гр. Русе, НП № 21/21.06.2021 г., по чл. 135, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лв. – дружеството е извършило корекции на количествата на отпадък с код 19 12 12 в нарушение на изискванията на Наредба № 1/2014 г..

 2. „Сид грийн“ ЕООД, гр. Русе, НП № 22/21.06.2021 г., по чл. 135, ал. 1, т.1, във вр. с чл. 44, ал. 1, изр. второ от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лв. – дружеството не е изпълнило задължението си като регистриран търговец и брокер  на отпадъци да води заверени от Директора на РИОСВ –Русе отчетни книги.

3. „Метал фусион“ ЕООД, гр. Русе, НП № 23/25.06.2021 г. по чл. 135 ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, във вр. с  чл. 9, ал. 5, във вр. с ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 1 за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри в размер на 6 000 лева – дружеството не е изпълнило задължението си като регистриран търговец и брокер  на отпадъци да води заверени от Директора на РИОСВ –Русе отчетни книги.

4. И.И., село Брестовене, НП № 24/28.06.2021 г. по чл. 31, ал. 2, т. 6, във вр. с чл. 74 от Закона за лечебните растения  в размер на 100 лева – не е представил в срок до 20.01.2021 г. информация за изкупени, обработени, реализирани билки за 2020 г. и техния произход по позволително, както и складови наличности за организираният от него билкозаготвителен пункт.

5. М.К., село Алеково, НП № 25/28.06.2021 г. по чл. 31, ал. 2, т. 6, във вр. с чл. 74 от Закона за лечебните растения  в размер на 100 лв.– не е представила в срок до 20.01.2021 г. информация за изкупени, обработени, реализирани билки за 2020 г. и техния произход по позволително, както и складови наличности за организирания от нея билкозаготвителен пункт.

6.  „Топлофикация Русе“ АД, гр. Русе, НП № 26/29.06.2021 г. по чл.36, ал.1, във вр. с чл. 18, ал. 1 ог Закона за чистотата на атмосферния въздух, в размер на 1000 лв. – не е извършило СПИ на концентрациите на „амоняк“ в отпадъчните газове за 2020 г.

7. С.Ж., гр. Русе, НП № 27/30.06.2021 г. по чл. 41, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух  в размер на 100 лева – лицето в качеството си на ръководител на обект с неподвижен източник, не е осигурил измерване на емисиите в съответствие с определените от Министъра на околната среда и водите ред и начин за измерване на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.    

Директорът на РИОСВ – Русе не е издавал писмени предупреждения по съставени АУАН, при които е констатирано, че нарушението е маловажно и не е с отрицателно въздействие върху околната среда.

През отчетния период е наложена една принудителна административна мярка на „Мегахим“ АД, ЕИК 117002804, със седалище и адрес на управление в гр. Русе, бул. „Липник“ № 123, чрез принудително извеждане от експлоатация и пломбиране на 14 броя съоръжения по съхранение в обект „Складово стопанство за съхранение на течни суровини“ на „Мегахим“ АД, с местонахождение в гр. Русе, бул. „България“ № 125.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

В резултат на осъществения контрол през месец юни е осигурено денонощно видеонаблюдение на дейността на „Сид Грийн“ ЕООД – гр. Русе.

С цел ограничаване на възможността от възникване на голяма промишлена авария, на оператора на складово стопанство за химични вещества и суровини, е наложена принудителна административна мярка за пломбиране на 14 броя резервоари.

От „Брикетна фабрика“ в гр. Русе, е представена и е съгласувана план-програма с мерки за намаляванена неорганизираните прахови емисии от дейността на площадката.

Бизнеса

През периода е взето участие в заседания на 12 ДПК  за приемане на строежи.

Обществеността

През месец юни РИОСВ-Русе отбеляза 4 природозащитни дати с разнообразни (присъствени) инициативи:

- 22 май - Ден на биологичното разнообразие;

- 5 юни – Световен ден на околната среда;

- 8 юни – Ден на океаните и моретата;

- 29 юни- Международен ден на река Дунав.

В разките на проведенените кампании са организирани  4 конкурса: за снимка/рисунка с послание по повод Деня на биологичното разнообразие; литературна творба, русунка и еко – дизайн  по повод Световния на околната среда. Проведени са 3 открити урока и две изложби.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец май 2021 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец май 2021 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 159 проверки, от които 110 - планови, а 49 бр. са извънредни. Броят на проверените обекти е 144 съотетно 114 - планови и 30 - извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 36 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 20 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 5 бр. наказателни постановления, с които са наложени глоби в общ размер на 16 200 (шестнадесет хиляди и двеста) лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе от изход ГПСОВ - Разград са взети проби отпадъчни води, преди заустването им в река Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. На В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция, във връзка с установено преустановяване на замърсяване на водния обект. Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ – Русе за отмяна на текущата месечна санкция (ТМС).

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русеот вана за краен контрол към ПСОВ на „Екогалваник“ ООД, гр. Русе са взети проби отпадъчни води, преди заустването им канализационната мрежа на ДИЗ „Тегра“ и последващо заустване в река Дунав.  След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция, във връзка с установено преустановяване на замърсяване на водния обект. Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ – Русе за отмяна на ТМС.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе от изход ГПСОВ – Лозница са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник - река Лознишко дере, вливаща се в язовир „Съединение“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция и налагане на нова ТМС, във връзка с установено увеличаване на замърсяване на водния обект. Изготвени са Заповед на Директора на РИОСВ – Русе за отмяна на ТМС и Наказателно постановление на налагане на нова ТМС в размер на 1 233 лв.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 7 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 4 142,80 лв. 

През месец май са преведени 4 531,20 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през април, най-голяма сума през месец май е преведена на община Разград в размер на 4 333,60 лв.

През месец май от НАП са преведени 336,68 лв., които представляват начислени от НАП лихви върху просрочено наказателно постановление от 2018 г.

През периода не са постъпвали жалби за нарушения на екологичното законодателство. По жалба, постъпила през месец април, е извършена проверка, съвместно с ОД на МВР – Русе. Жалбата е основателна, на нарушетеля е оставена покана за съставяне на АУАН по ЗУО.

За периода 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. са постъпили общо 46 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма в Интернет и на централата на РИОСВ – Русе. По всички сигнали са предприети действия. От тях 4 са препратени по компетентност; 4 са основателни; 35 са неоснователни.

По два от сигналите, предстоят проверки през месец юни.

За проблеми на територията на община Русе са постъпили 37 сигнала; за община Силистра-2; за общините: Разград, Тутракан, Ситово, Кайнарджа, Алфатар, Кубрат и Иваново – по 1.

Най-многобройни са сигналите, свързани с разпоредбите на ЗЧАВ-34 и ЗУО-7, ЗБР-5 и Закона за водите - 3.

По четири сигнала от месец април са извършени проверки през месец май. По сигнал, препратен от МОСВ за замърсени терени в с. Караманово, община Ценово е установено, че същият е неосноватален. По сигнал за изгаряне на дървесни отпадъци на площадка на оператор в гр. Кубрат, е установено, че същият е основателен, за което на нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) по ЗУО.

Общо сигналите са били в следните направления:

-замърсени терени/запалени боклуци/незаконни сметища;

-нерегламентирано разкомплектоване на ИУМПС;

-птици в безпомощно състояние;

-неприятни миризми;

-задържани на ГКПП-Дунав мост транспортни средства за превоз на отпадъци;

-оцветени води/замърсяване на р. Русенски Лом и р. Дунав.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец май беше изпълнението на годишния план, приключване на процедурата по проверка и изготвяне на становища по представените годишни доклади за изпълнение на условия в комплексни разрешителни, проверки по постъпили сигнали, в т.ч. и проверки по транзитното преминаване на камиони с пластмасови отпадъци от ГККП Лесово през Дунав мост-Русе, въвеждането на утвърдени работни листи по фактор „отпадъци“ в НИСО към ИАОС.

Превантивен контрол

През месец май експертите от дирекция „Превантивна дейност“ продължиха работа по процедура по ОВОС, която се провежда в РИОСВ-Русе за ИП „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, град Разград“. Същата е на етап проведено обществено обсъждане на 17.05.2021 г. на ДОВОС и представени протоколи от организираните срещи за обществено обсъждане. В резултат от проведените обществени обсъждания в три населени места, определени като засегнати от реализацията на инвестиционното предложение, няма потъпили мнения, възражения и препоръки. Предстои изготвяне на проект на решение по ОВОС за цитираното инвестиционно предложение и организиране на Експертен екологичен съвет при РИОСВ-Русе за вземане на окончателно решение по ОВОС.

През месец май са проведени и консултации с „Агротранс“ ЕООД на основание чл. 95, ал. 3 от ЗООС предвид започналата процедура по задължителна ОВОС за инвестиционно предложение „Разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Силистра-Лесил“, гр. Силистра“

Стартиралите към момента процедури по ОВОС и по ЕО, са на различни етапи на реализация, като за всички тях следва предприемане на съответните процедурни действия от страна на възложителите.

Tекущ контрол

През месец май 2021 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 12;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 84 бр. проверки: 62 планови и 22 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения 13 броя – 8 планови, от които 4 с пробонабирания и 5 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните газове – 1 планова;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на нивата на шум, излъчван в околната среда – 1 планова;
 • Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 4 извънредни проверки;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“ и 4 планови;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 5 извънредни проверки на пунктове за охлюви и физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 на ЗБР;
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 7 планови проверки на пунктове за билки.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 3 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец май 2021 г. експертите от РИОСВ-Русе, направление „Атмосферен въздух“, са извършили 3 планови и 6 извънредни проверки. Извършен е емисионен контрол, съгласно утвърден от министъра на околната среда и водите график за 2021 г. на „Топлофикация Русе“ АД, ТЕЦ „Русе Изток“. Съставени са 14 АУАН на  оператори, които не са представили в срок до отчети за оборудването, заредено с ФПГ, съгласно изискванията на Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ) и 1 АУАН на оператор за неизвършени СПИ на емисиите отпадни газове.

В рамките на осъществения контрол е дадено 1 предписание за подмяна на етикетите на оборудването, съдържащо ФПГ.

Експерт е взел участие в една планова съвместна проверка по компоненти и фактори на околната среда.

Операторите „Топлофикация Русе“ АД, ТЕЦ „Русе Изток“ и „Грийнбърн” ЕООД, площадка гр. Разград са внесли своите месечни доклади с резултати от извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на организираните източници на емисии. През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са оценени за съотвествие с изискванията на Наредба № 6/ 1999 г. 5 броя доклади на оператори, за извършени СПИ.

За периода са заверени 8 дневника на оператори на бензиностанции, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Одорбени с Решение на Директора на РИОСВ-Русе са 6 броя Планове за управление на разтворителите, съгласно изискванията на Наредба № 7/2003 г. Извършена е и една промяна на инсталация по наредбата.

През месец май на 2021 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  отчитат по един ден с превишение на средноденонощните норми на ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг остават трайно ниски.

През месец май експерт от направлението взе участие в Програмен съвет за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ), сформиран със заповед на кмета на община Русе, относно разработване на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за КАВ по показател фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на гр. Русе за периода 2021-2026 г.

Експерт от направлението е взел участие в проведена процедура по оценяване на предварително избрани местоположения за стационарна мониторингова станция  на община Русе, съвместно с представители на Дирекция „ОЧВ“ на МОСВ, ИАОС, РЛ Русе и Община Русе.

Шум

През месец май 2021 г. е извършена една планова проверка по фактор шум на „Феникс 94“ ООД-Русе, като резултатите от измерването не са показали превишения на нормите.

Представени са 6 доклада за СПИ на шум на „Първи май“ ЕООД, „Пилко“ ЕООД птицекланица, „Пилко“ ЕООД пл. с. Чуковец, Топлофикация ТЕЦ „Русе“, Топлофикация сгуроотвал, ЕТ „Павлин Павлов-Магнус“ с. Калугерене, община Главиница. При проверката им не са установени несъответствия.

Експертът от направлението е бил координатор на 2 проверки по условия в КР и е взел участие в една ДПК.

Води

През месец май 2021 г. са извършени общо 11 бр. контролни проверки както следва:

- 8 бр. планови, от които 4 бр. с пробонабиране на: „Интер ЕС 2000” ЕООД, „Дестан” ЕООД, „Маклер Комерс” ЕООД, „Калатея” ЕООД;

 - 2 бр. извънредни по процедури по чл. 69 от ЗООС и една извънредна за съставяне на АУАН на Община Дулово, собстеник на ГПСОВ Дулово, за установено нарушение на условия в издадено Разрешително за заустване по Закона за водите.

Експертите от направлението са участвали в една комплексна (планова) проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Специални телове“ ООД, с. Тодорово, Община Исперих. На операторите са дадени общо 5 бр. предписания.

През отчетния период не са съставени АУАН за нарушения на Закона за водите. Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода е издадено едно наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция (ТМС) и 3 броя Заповеди за отмяна на ТМС.

През месец май експерт от направленето е участвал в три държавни приематени комисии за въвеждане на редовна експлоатация на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Тутракан, с което всички населени места с над 10 000 екв.жители, по почението на р. Дунав, на територята на РИОСВ-Русе са с каналицационни системи с ГПСОВ: гр. Русе, гр. Силистра и гр. Тутракан.

За периода не са постъпвали сигнали или жалби за замърсяване на водни обекти.

Извършени са проверки и са изготвени становища по представени годишни доклади по изпълнение на условия в комплексни разрешителни.

Изготвени са вътрешни становища по компонент води във връзка с процедури по Глава шеста от ЗООС и до БДДР-Плевен във връзка с чл. 151, ал. 4, Глава четвърта от Закона за водите.

Почви

През месец май 2021 г. са извършени 9 планови проверки на 9 обекта, от които две кариери – „Нова кариера“ ООД, с. Драгомъж, община Исперих и „Пътно строителство” АД –гр. Кубрат, три склада за излезли от употреба пестициди – Община Ситово, с. Балкански, община Разград, „Агрохимконсулт -3“ ООД, един животновъден обект на „Караджа фаг“ ООД, с. Драгомъж и „Семпе 2“ ООД – земеделски производител. При проверките на са установени нарушения. Съответно не са давани предписания и не са сътавяни АУАН.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 16 броя контролни проверки, от които 7 са планови и 9 извънредни.

Четири от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. С Разпореждания на Директора на РИОСВ-Русе един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) и един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) и един екземпляр от вида малко кафяво прилепче (Pipistrellus pygmaeus) са предадени на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране.

Извършени са седем планови проверки на пунктове за изкупуване на билки, намиращи се в гр. Ветово, гр. Сеново, гр. Глоджево, община Ветово, с. Дряновец, община Разград, с. Севар, гр. Кубрат, община Кубрат, при които не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.

През месеца са регистрирани две книги за билки, съответно са организирани два нови билкозаготвителни пункта.

Извършени са четири извънредни проверки на регистрирани пунктове за изкупуване на охлюви в с. Черковна, гр. Дулово и с. Паисиево, община Дулово. Пунктовете функционират. Нарушения не са констатирани.

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Издадени са 6 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”, които през месец май са 31.

Извършени са 4 планови проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Горната кория” – с. Добротица, общ. Ситово, ЗМ „Божурите” – с. Подайва, общ. Исперих, ЗМ „Мющерека” – с. Беловец, общ. Кубрат и ЗМ „Находище на червен божур” – с. Печеница, общ. Исперих. При проверките не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в съответните заповеди за обявяване.

 Отпадъци

През отчетния период са извършени общо  84 бр. проверки: 62 планови и 22 извънредни, от които 2 бр. – по изпълнение на предписания, 3 бр. по сигнали, 4 бр. – по жалби, 1 бр.- по условие от разрешение, 2 бр. по преустановяване образуването на отпадъци, 1 бр.- самосезиране, 1 бр. – по чистота на населено място, 1 бр. – покана за АУАН, 1 бр. - по Заповед на кмет на община Бяла,  1 бр. - по писмо от ГКПП-Силистра, 4 бр. - по писма на РИОСВ- Стара Загора, 1 бр. -  по уведомление от Агенция Митници. Дадени са 11 задължителни предписания.

Приоритетно през месец май са извършени проверки във връзка с изпълнението на плана за контролната дейност на инспекцията, както и по постъпили уведомления за преуставяване образуването на отпадъци и по сигнали и жалби.

През отчетния период, са извършени проверки на населените места за чистота на дерета, реки и прилежащите им терени на общините Главиница, Две могили, Бяла, Силистра, Ценово, Ситово, Лозница, Алфатар и Дулово.

При осъществения през месец май контрол са установени нарушения на разпоредбите на ЗУО, за които са съставени два АУАН.

Утвърдени са работни листи за класификация на отпадъците, подадени чрез НИСО на над 100 индивидуални лекарски практики и 20 земеделски производители.

През месец май е получена жалба за нерегламентирано третиране на ИУМПС. Извършена е проверка от експерти от отдел „УООП“, при което е установено, че същата е основателна.

Получени са четири сигнала за замърсени с отпадъци терени,  на трите е извършена проверка от експерти на инспецията, а единият е препратен по компетентност съгласно чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс до кмета на община Силистра, като са дадени предписания с определен срок, съгласно чл. 113 и чл. 119 от Закона за управление на отпадъците ( ЗУО ),  да се предприемат мерки за отстраняване на замърсяванията.

По сигнал за нерегламентирано изгаряне на дървесни отпадъци на площадка на оператор в гр. Кубрат е извършена проверка и е установено, че сигналът е основателен. Съставен е един АУАН.

Предвижда се през следващия месец да се извърши проверка по един сигнал за нерегламентирано изхвърляне на строителни и други отпадъци от МБАЛ –Тутракан на частен имот.

В периода 29–31  май 2021 г. експерти на РИОСВ-Русе, съвместно със служители на Агенция „Митници“ осъществиха поредица от проверки на общо десет транспортни средства, извършващи трансграничен превоз на отпадъци.

Камионите превозват отпадъци с код 15 01 02 (пластмасови опаковки), определени за внос/транзит от Румъния за Турция. Същите са върнати от турските власти на основание административно решение.

На 29 май, първоначално са проверени 2 камиона, извършващи превоз на отпадъци от Турция към Полша, а в късните часове още 2 товарни превозни средства, осъществяващи транзит през страната от Турция към Румъния. На 30 май е осъществен контрол на 3 камиона, превозващи същия вид отпадъци от Турция за Румъния, а на 31 май още  3 превозни средства.

Проверено е дружеството „Кимтекст“ ЕООД, извършило нерегламентирано горене на дървесни отпадъци. За нарушениео е съставен АУАН.

При извършена извънредна проверка на ГКПП-Дунав мост 1 камион е недопуснат с пластмасови отпадъци на територята на Република България.

Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси” са взели участие в четири комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда („Зита БГ“ ЕООД, „Щайнер Електроник“ ЕООД, „Рувитекс Индъстри“ АД и „Специални телове“ ООД) и една извънредна проверка по изпълнение на предсписания. Не са констатирани нарушения на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовата нормативна уредба.  На един от проверяваните оператори е дадено едно предписание за представяне на информационен лист за безопасност, съгласно изискванията на Приложение II от Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

През месец май са изготвени четири становища по част Опасни химични вещества към Годишните доклади по околна среда за изпълнение на мерките заложени в Комплексните разрешителни на операторите, едно становище по внесено в РИОСВ-Русе инвестиционно предложение и едно становище за ПНОВОС.

Експерт от направлението е взел участие в три проверки по изпълнение условията, заложени в Комплексно разрешително на „Нарсел“ ООД (площадка в с. Лавино) и „Денимал ” ООД (площадка в с. Киченица) и „Топлофикация Русе“ АД- гр. Русе.

През отчетния период е съставен един АУАН на леярна за черни метали за неизготвен доклад за класификация на предприятието, съгласно изискването на чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

ОВОС и ЕО

През отчетния период експертите са участвали в общо 5 броя проверки на терен-4 извънредни и 1 планова, както следва:

 • 1 проверка, съгласно плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2021 г. по изпълнение на мерки и условия, постановени в Решения по преценяване на необходимостта от ОВОС. Установено е, че към момента на проверката не е започнало осъществяването на ИП, но решението все още е загубило правното си действие;
 • 2 броя извънредни проверки, във връзка с участие в ДПК;
 • 2 брой извънредни проверки във връзка със:

1. Издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № РУ-86-ПР/2015 г. за ИП „Отглеждане на пилета бройлери с капацитет до 33 150 броя места за птициˮ. При проверката е установено, че обекта е в експлоатация.

2. Депозирано в РИОСВ-Русе писмо с вх. № АО-2397/22.04.2021 г. за утвърждаване на план за собствен мониторинг на пещ за обгаряне на детайли в цех № 1 на предприятие, занимаващо се с прахово боядисване. На възложителя е дадено предписание за представяне в РИОСВ-Русе протокол (или друг приложим документ) за въвеждане в експлоатация на пещта за обгаряне на детайлипредставяне, което е изпълнено в отчетния период.

Комплексни разрешителни

През месец май са извършени 4 планови проверки на оператори, с издадени комплексни разрешителни, съгласно Годишния план за 2021 г.: „Оргахим Резинс“ АД, „Топлофикация Русе“ АД, ТЕЦ Русе Изток, „Денимал” ЕООД-площадка с. Киченица, община Разград и „Нарсел“ ООД-площадка с. Лъвино, община Исперих. Дадени са три предписания, които са изпълнени. Не са съставени АУАН.

За отчетния период, от РИОСВ – Русе са потвърдени 45 броя Годишни доклади по околна среда, на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Утвърдени са всички  Годишни доклади по изпълнение на условията в КР.

Утвърден е планът за собствен мониторинг на „Екотрейдметал“ ЕООД.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец май 2021 г. са извършени четири контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Щайнер електроник” ЕООД - гр. Русе (по фактори отпадъци и ОХВ), „Зита Русе Карбохим” ООД - град Русе (по фактори отпадъци и ОХВ), „Рувитекс индъстри” АД - град Бургас, база гр. Русе (по компонент въздух и фактори отпадъци и ОХВ) и „Специални Телове”  ООД - село Тодорово, Община Исперих (по компонент води и фактор ОХВ).

При проверките са дадени пет предписания. Не са съставени АУАН.

 СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е извършила планов контрол на три предприятия, класифицирани с  нисък и висок рисков потенциал на територията на Област Русе – „Оргахим Резинс“ АД, „Русе Кемикълс“ АД и  „Фибран България“ АД. Дадени са три предписания, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

Изготвени са вътрешни експертни становища по представено ИП „Разширение на производствената си дейност – обособяване на помещение с Инсталация за производство на течни добавки за бетонови смеси и измиване на оборотни пластмасови 1 м3 контейнери IBC“ – гр. Русе с възложител „Мапеи България“ ЕООД и по предстоящо разработване на задание за обхват и съдържание на ОВОС на основание определената задължителна процедура по ОВОС за ИП „Разширение на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Силистра-Лесил“ – гр. Силистра с възложител „Агротранс“ ЕООД.

АУАН, НП и ПАМ

1. А.А., с. Малък Преславец, АУАН № 0002560/05.05.2021 г. – не е уведомил РИОСВ – Русе за изпълнение на инвестиционно предложение – чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

2. ЕТ „Верас-90-Амин Хамид“, с. Ясеновец, АУАН № 0002530/10.05.2021 г. – не е представил в срок информация за оборудване заредено с ФПГ – чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

3. „Голдън уест сийд България“ ООД, с. Борисово, АУАН № 0002529/10.05.2021 г. – не е представило в срок информация за оборудване заредено с ФПГ – чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

4. „Дженерал трейдинг анд пръдакшън“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002531/10.05.2021 г. – не е представило в срок информация за оборудване заредено с ФПГ – чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

5. „Моника 871“ ЕООД, гр. София, АУАН № 0002532/11.05.2021 г. – не е представило в срок информация за оборудване заредено с ФПГ – чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

6. „Ве енд Ве инвест“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002533/11.05.2021 г. – не е представило в срок информация за оборудване заредено с ФПГ – чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

7. „Карпекс П“ Ад, гр. София, АУАН № 0002534/12.05.2021 г. – не е представило в срок информация за оборудване заредено с ФПГ – чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

8. „Джеси“ ООД, гр. Мартен, АУАН № 0002535/12.05.2021 г. – не е представило в срок информация за оборудване заредено с ФПГ – чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

9. РЗИ - Силистра, гр. Силистра, АУАН № 0002536/13.05.2021 г. – не е представило в срок информация за оборудване заредено с ФПГ – чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

10. „Балканфарма - Разград“ АД, гр. Разград, АУАН № 0002537/13.05.2021 г. – не е представило в срок информация за оборудване заредено с ФПГ – чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

11. „Мегадом“ ООД, гр. София, АУАН № 0002538/13.05.2021 г. – не е представило в срок информация за оборудване заредено с ФПГ – чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

12. „Джамбо ЕС.Б“ ЕООД, гр. София, АУАН № 0002539/14.05.2021 г. – не е представило в срок информация за оборудване заредено с ФПГ – чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

13. „Добрич фарма“ ЕООД, гр. Варна, АУАН № 0002540/14.05.2021 г. – не е представило в срок информация за оборудване заредено с ФПГ – чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

14. „Еуро и конт“ ЕООД, гр. Разград, АУАН № 0002541/14.05.2021 г. – не е представило в срок информация за обборудване заредено с ФПГ – чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

15. Сдружение „Арт Русчук“, гр. Русе, АУАН № 0002542/14.05.2021 г. – не е представило в срок информация за оборудване заредено с ФПГ – чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

16. „Принт“ ООД, гр. София, АУАН № 0002316/17.05.2021 г. – не е представила справка за изкупени билки– чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения;  

17. „Кимтекс Инвест“ ЕООД, гр. Кубрат, АУАН № 0002100/19.05.2021 г. – извършва нерегламентирано изгаряне на дървесни отпадъци– чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците;  

18. „Сид грийн“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002008/20.05.2021 г. – не е извършило класификация на предприятието в предвидените срокове – чл. 18, т. 1 от Закона за опазване на околната среда;  

19. „Алимет“ ООД, гр. Бяла, АУАН № 0002471/21.05.2021 г. – не е извършило собствени периодични измервания – чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;  

20. „Форез БГ“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002501/25.05.2021 г. – не е оказало съдействие на контролните органи – чл. 119, ал. 5, във вр. с чл. 135, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците.  

Издадени Наказателни постановления

1. А.А., с. Голеш, НП № 16/27.05.2021 г., по чл. 74, във вр. с чл. 31, ал. 2 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лв. – като организатор на пункт за билки в село Голеш не е изпълнил задължението си като билкозаготвител да представи до 20.01.2021 г. в РИОСВ – Русе обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през предходната година билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности.

2. Д.Д., гр. Ветово, НП № 17/31.05.2021 г., по чл. 74, във вр. с чл. 31, ал. 2 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лв. – като организатор на пункт за билки в село Голеш не е изпълнил задължението си като билкозаготвител да представи до 20.01.2021 г. в РИОСВ – Русе обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през предходната година билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности.

3. „Сид грийн“ ЕООД, гр. Русе, НП № 18/31.05.2021 г. по чл. 8, ал. 2, т. 3б, вр. чл. 136, ал. 2, т. 2  от Закона за управление на отпадъците в размер на 7 000 лева – извършило е смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци.

 4. „Сид грийн“ ЕООД, гр. Русе, НП № 19/31.05.2021 г. – чл. 48, ал. 1 от ЗУО, вр. чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри в размер на 2 000 лева – не е уведомявало в срок за товарене и превоз на отпадъци извън територията на ЕС.

5. „Сид грийн“ ЕООД, гр. Русе, НП № 20/31.05.2021 г. по чл. 8, ал. 1, вр. чл. 133, ал. 1, т. 2  от Закона за управление на отпадъците в размер на 7 000 лева - предало е отпадък на лице, което не притежава документ по чл. 35 от ЗУО.

Директорът на РИОСВ – Русе не е издавал писмени предупреждения по съставени АУАН, при които е констатирано, че нарушението е маловажно и не е с отрицателно въздействие върху околната среда.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

 Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

В резултат на осъществения контрол през месец май е установено, че не е допуснато нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от транзитно пременаващи транспортни средства от ГКПП Лесово до ГКПП Дунав мост 1-гр. Русе.

Проведена е процедура по оценяване на предварително избрани местоположения за стационарна мониторингова станция  на община Русе, съвместно с представители на Дирекция „ОЧВ“ на МОСВ, ИАОС, РЛ-Русе и Община Русе.

През месец май е въведена в редовна експлоатация ГПСОВ – Тутракан, с което се преустановява замърсяването на  р. Дунав с непречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води от населените места с над 10 000 екв. жители.

Предприети са действия по почистване на замърсени терени-предмет на постъпили сигнали.

Бизнеса

През месец МАЙ 2021 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 96 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, от които 3 указателно писмо е за последваща процедура по ОС;
 • 25 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 10 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 9 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 1 указателно писмо за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 80 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 37 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 13 писма за консултация с РЗИ;
 • 8 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 15 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 4 писма до БДДР;
 • 3 писма до  ИАОС;
 • 7 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 4 решения за прекратяване на процедури по Глава Шеста от ЗООС;
 • 2 решения за прекратяване на процедури по оценка за съвместимост, на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС и във връзка с чл. 31а, ал. 1 от ЗБР;
 • 2 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува“;
 • 22 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.
 • През отчетния период са издадени:
 • - 1 разрешение за дейности с отпадъци;
 • - 8 регистрационни документа за събиране и траспортиране на отпадъци.
 • Издадените в периода 01.05.2021 - 31.05.2021 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „Отпадъци”
 • В НИСО са утвърдени работни листи на над 80 оператори, като чрез НИСО са подадени от 45 оператора.

            През периода е взето участие в заседания на шест ДПК  за приемане на строежи.

Обществеността

На 19 май на територията на поддържан резерват „Сребърна“ е представена многофункционална самоходна машина – амфибия. С нея ще се  извършва отстраняване на плаващи тръстикови острови (кочки), тиня и детрит (биогенни елементи)  и косене на тръстика механизирано. Техниката е закупена по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, финансиран по  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

За отбелязване на Международния ден на биоилогичното разнообразие 22 май  РИОСВ-Русе обяви конкурс за рисунка/снимка с послание.  До предварително обявения срок постъпиха 15 творби, от които 5 снимки и 10 рисунки. Излъчен е един победител, тъй като само 1 творба отговаря на изискванията на конкурса.

На 27 май 2021 г. експерти на РИОСВ-Русе участваха в заседание на Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и отпадъците в Община Русе. Директорът на екоинспекцията Анатоли Станев докладва за резултатите от съвместната проверка с Община Русе на брикетна фабрика по жалба на жители на гр. Русе.


Отчет за  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец април 2021 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец април 2021 г. експертите от РИОСВ-Русе извършиха 162 проверки, от които т.ч. 93 планови, а 69 са извънредни. Броят на проверените обекти е 153, като 105 са планови и 48 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 34 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 6 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 6 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин) лв.

Операторът „Топлофикация Русе“ АД е внесъл на 26.02.2021 г. Годишен доклад с резултати от извършени през 2020 г. собствени непрекъснати измервания на организираните източници на емисии в ТЕЦ Русе - Изток. Въз основа на извършената оценка е съставен прококол на Парогенератор № 8 за констатирани нарушения на нормите за допустими емисии (НДЕ), заложени в условие 9 на Комплексното разрешително (КР). Изготвено е предложение до Директора на РИОСВ – Русе за налагане на еднократна санкция на дружеството за замърсяване на атмосферния въздух с вредни емисии. Издадено е  наказателно постановление за налагане на еднократна санция по чл. 69 от ЗООС на „Топлофикация Русе“ АД – 18 002 лв. за Парогенератор № 8.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 18.03.2021 г. от приемна шахта на помпена станция (ТП№2 по КР) на „Астра Биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле са взети проби отпадъчни води, преди заустването им в река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе  е представила протокол от изпитване с резултатите. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща месечна санкция, във връзка с установено замърсяване на водния обект. Изготвено е наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция (ТМС) в размер на 72 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 31.03.2021 г. от последна ревизионна шахта на площадката на „Добруджа КИТ“ АД, гр. Исперих са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – „сухо дере“.  След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща месечна санкция, във връзка с установено замърсяване на водния обект. Изготвено е наказателно постановление за налагане на ТМС в размер на 22 лв.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 6 050 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 5 664 лв. 

През месец април са преведени 8 686, 86 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през март, най-голяма сума през месец април е преведена на община Разград в размер на 5 125, 91 лв.

От НАП са събрани 1 250 лв. по наказалелни постановления.

За периода са постъпили три жалби: за замърсяване на въздуха и почвата от използването на пестициди в с. Точилари, община Кубрат, в съседство до детска градина; за неприятни миризми от съхраняване на царевица и оборска тор, както и отглеждане на животни в с. Сушево, община Завет и за разглобяване и продаване на автомобилни части и замърсяване на района в гр. Русе. Първите две жалби са препратени по компетентност съответно до Областните дирекции Земеделие и по Безопасност на храните в Разград, а по третата предстои проверка през месец май.

За периода 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г. са постъпили общо 48 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма в Интернет и на централата на РИОСВ – Русе. По всички сигнали са предприети действия. От тях 14 са препратени по компетентност; 5 са основателни; 25 са неоснователни.

По четири от сигналите, предстоят проверки през месец май.

За проблеми на територията на община Русе са постъпили 32 сигнала; за община Силистра-4; за общините: Разград, Тутракан, Дулово, Кубрат и Иваново – по 2,  и за общините Ценово и Главиница –по 1.

Преобладаващи са сигналите в гр. Русе за неприятна миризма на въздуха на изгорели нерегламентирани горива за битово отопление. Най-многобройни са сигналите, свързани с разпоредбите на ЗЧАВ-25 и ЗУО-14.

Общо сигналите са били в следните направления:

-замърсени терени/запалени боклуци/незаконни сметища;

- нерегламентирано разкомплектоване на ИУМПС;

-птици в безпомощно състояние;

-неприятни миризми;

- задържане на ГКПП-Дунав мост за превоз на отпадъци;

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец април е изпълнението на годишния план, изготвяне на регионалния доклад за състоянието на околната среда, проверки по постъпили сигнали, въвеждането на утвърдени работни листи по фактор „отпадъци“ в НИСО към ИАОС, както и изготвяне на становища по годишни доклади за изпълнение на условия в комплексни разрешителни и по представени планове за управление на разтворителите.

Превантивен контрол

През месец април експертите от дирекция „Превантивна дейност“ продължиха работа по оценка качеството на внесения през предходния отчетен период коригиран Доклад за ОВОС на ИП за „Преустройство и промяна предназначението на част от промишлена сграда за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали, Западна Промишлена Зона, град Русе”. Докладът е оценен с положителна оценка.

Стартиралите към момента процедури по ОВОС и по ЕО, са на различни етапи на реализация, като за всички тях следва предприемане на съответните процедурни действия от страна на възложителите.

Tекущ контрол

През месец април 2021 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 13;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 87; бр. проверки: 63 планови и 24 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения 24 броя – 15 планови, от които 11 с пробонабирания и 9 извънредни;
 • Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 4 извънредни проверки;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 30 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 2 извънредни проверки на физически лица, размножаващи екземпляри по чл. 70 на ЗБР;
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 2 планови проверки на общини.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 4 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец април 2021 г. данните за качеството на атмосферния въздух, отчетени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, отчитат 1 ден с превишение на средноденощните норми на ФПЧ10 мкр. за град Русе и 2 дни за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра, превишенията касаят само периода 01.04-15.04.2021 г. Останалите данни до края на месец април, ще са налични към средата на м. май. Нивата на останалите замърсители се запазват трайно ниски. Превишенията на СДН на ФПЧ10 мкр. се дължат на трансграничния пренос на прахови частици от пустинята Сахара, констатиран през месец април.

Данните от пункта за мониторинг на територията на Втора РС ПБЗН Русе, както и тези от пункта за собствен мониторинг на „Монтюпе” ЕООД, не отчитат превишения на нормираните органични замърсители. В началото на месеца приключи измерването на КАВ в град Русе от мобилната автоматична станция на РЛ- Русе към ИАОС, разположена в Източна промишлена зона на града. Резултатите не отчитат превишения на следените от пункта атмосферни замърсители, влючително и на нивата на органични замърсители – толуен и ксилен. Във връзка с получени в края на м. март сигнали за наличие на неприятна миризма с органичен произход в централните части на град Русе, МАС на РЛ-Русе извърши контролни измервания (5 денонощия) в пункт пред Община Русе. Получените данни не отчитат превишения на следените от станцията органични замърсители.

През отчетния период в РИОСВ-Русе са получени оплаквания на жители от различни квартали на град Русе за неприятни миризми от изгаряне на нерегламентирани горива в частни имоти, за което е сезирана Община Русе за извършване на проверки.

През месец април 2021 г. експертите от РИОСВ-Русе, направление „Атмосферен въздух“, са извършили 19 извънпланови проверки. От тях, 17 са на оператори, които не са представили в срок отчети за оборудването, заредено с ФПГ, съгласно изискванията на Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ). Изпратени са писма – покани за явяване в РИОСВ – Русе на тези лица, за съставяне на актове за установяване на административни нарушения (АУАН). Изтготвена е обобщена справка за фруорсъдържащите парникови газове, която е изпратена в МОСВ. Две от извършените извънпланови проверки са по сигнал и жалба. В рамките на осъществения контрол е дадено 1 предписание за предоставяне на информация. 

По постъпила в РИОСВ-Русе жалба от юридически лица, срещу дейността на „Брикетна фабрика“ в град Русе, е извършена съвместна проверка на обекта с представители на Община Русе. На оператора е дадено предписание за предриемане на допълнителни мерки за ограничаване на неорганизираното прахово замърсяване в района на площадката. В указания срок от дружеството е представена програма с нови мерки, съгласно изискванията на Наредба № 1/2005 г.

По постъпил в РИОСВ- Русе сигнал от жител на с. Секулово, Община Дулово за наличие на неприятна миризма от дейността на маслодобивно предпиятие е извършена проверка на място. Установено е, че на площадка се извършва дейност по производство на нерафинирано слънчогледово олио. Не е констатирано наличие на неприятна миризма в района на площадката.

Операторът „Топлофикация Русе“ АД е внесъл Годишен доклад с резултати от извършени през 2020 г. собствени непрекъснати измервания (СНИ) на организираните източници на емисии в ТЕЦ „Русе Изток“. Извършена е оценка на резултатите от СНИ. Издадено е Наказателно постановление за налагане на еднократна санкция за 2020 г., за неспазване на нормите за допустими емисии.

През април в РИОСВ – Русе са постъпили и са оценени за съотвествие с изискванията на Наредба № 6/ 1999 г. 5 броя доклади на оператори, за извършени СПИ.

За периода са постъпили 2 бр. дневници на оператори на бензиностанции, които са заверени, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Одорбени с Решение на Директора на РИОСВ-Русе са 9 броя Планове за управление на разтворителите, съгласно изискванията на Наредба № 7/2003 г. Изтготвена е обобщена справка за летливите органични съединения, която е изпратена в ИАОС.    

Шум

През месец април 2021 г. не са извършвани контролни проверки по фактор шум.

През отчетния период е постъпил един Доклад за СПИ на шум на: „Грийнбърн“ ЕООД. При проверката му не са установени несъответствия.

Води

През месец април 2021 г. са извършени общо 24 бр. контролни проверки както следва:

- 15 бр. планови, от които 11 бр. с пробонабиране на: „Каолин” ЕАД, база в гр. Ветово, „Каолин” ЕАД, база в гр. Сеново, „Пилко” ЕООД, ГПСОВ-Главиница, „Мероне - Н” ЕООД, „Водстрой” АД, „Фазерлес” АД, ГПСОВ-Дулово, РПСОВ-Силистра, ГПСОВ-Разград, ГПСОВ-Лозница;

 - 8 бр. извънредни по процедури по чл. 69 от ЗООС и една извънредна по изпълнение на предписнания, дадени на „Аполо 35“ ЕООД, гр. Пловдив, МПП в гр. Главиница.

Експертите от направлението са участвали в три комплексни планови проверки по компоненти и фактори на околната среда на „Добруджа КИТ“ АД, „Фазерлес” АД и „Каолин” ЕАД.

На операторите са дадени общо 4 бр. предписания.

През отчетния период не са съставени АУАН за нарушения на Закона за водите. Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени 2 бр. Наказателни постановления за налагане на текущи месечни санкции /ТМС/.

За периода не са постъпвали сигнали или жалби за замърсяване на водни обекти. По постъпил сигнал за наличие на мъртва риба във водите на язорир „Липник“ до с. Николово, Община Русе е уведомена БДДР-Плевен за извършване на проверка по компетентност, т.к. в района няма промишлени производства, формиращи и заустващи отпадъчни води в язовира. По предварителни данни от ИАРА-Русе, умирането на рибите се дължи на лоши условия при транспортиране на зарибителен материал, който е пуснат в язовира предходния ден.

Извършени са проверки и са изготвени становища по представени годишни доклади по изпълнение на условия в комплексни разрешителни.

Почви

През месец април 2021 г. не са извършвани проверки по компонент „Почви“.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 8 броя контролни проверки от които 2 са планови и 6 извънредни.

Четири от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида ням лебед (Cygnus olor) и един екземпляр от вида черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) е предаден на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране. Един екземпляр от неуточнен вид (малък или голям ястреб) е намерен мъртъв и поради напредналото разложение на тялото е оставен на мястото където е бил открит.

Две планови проверки са извършени на Община Две могили и Община Сливо поле за издадените от тях позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения не са констатирани.

През месеца е регистрирана една книга за билки и е организиран един нов билкозаготвителен пункт.

Извършени са две извънредни проверки на физически лица, размножаващи екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Издадени са 13 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”, които през месец април са 30.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо  87 бр. проверки: 63 планови и 24 извънредни, от които 2 бр. – по изпълнение на предписания, 7 бр. по сигнали, 9 по преустановяване образуването на отпадъци, 2 бр. - по писмо на МВР, 4 бр. -  по писво на МОСВ. Дадени са 13 задължителни предписания.

Приоритетно през месец април са извършени проверки във връзка с изпълнението на плана за контролната дейност на инспекцията, както и по постъпили уведомления за преуставяване образуването на отпадъци и сигнали.           

При осъществения през месец април контрол са установени нарушения на разпоредбите на ЗУО, за които са съставени два АУАН. През отчетния период са издадени 3 НП на обща стойност 12 000 лв.

Утвърдени са работни листи за класификация на отпадъците, подадени чрез НИСО на над 100 индивидуални лекарски практикии и 20 земеделски производители.

През месец април са получени осемнадесет сигнала за нарушение на Закона за управление на отпадъците. По седем сигнала са извършени проверки на място. Три проверки са на частни имоти на територията на община Русе във връзка със замърсени терени и за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Освен това са проверени: частна фирма, замърсен терен на територията на община Лозница, ОПУ - Русе и камион с отпадъци от облекла на „Микс текстил“ ЕООД на ГКПП – „Дунав мост“. Дадени са предписания за почистване, които са изпълнени в срок.

Останалите единадесет сигнала са препратени по компетентност съгласно чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс до съответинте кметове на общини, като са дадени предписания с определен срок, съгласно чл. 113 и чл. 119 от Закона за управление на отпадъците ( ЗУО ),  да се предприемат мерки за отстраняване на замърсяванията.

Предвижда се през следващия месец да се извърши проверка по един сигнал за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

През месец април са получени три жалби. Две от жалбите, за отглеждане на животни в съседен имот, миризми от съхрянаване на царевица и замърсяване на почвата и въздуха с пестициди, са препратени по компетентност до Областните дирекции Земеделие и по безопасност на храните в Разград. Предвижда се през следващия месец да се извърши проверка по една жалба за нерегламентирано разкомплектоване на ИУМПС в гр.Русе.

Връчени са 5 броя АУАН за нарушения на ЗУО, на упълномощен представител на управителя на „Сид Грийн“ ЕООД-гр. Русе.

Химикали

През отчетния период експерти от направление „Опасни химични вещества и смеси”  са взели участие в три комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на следните предприятия – „Сид Грийн“ ЕООД, „Добруджа КИТ“ АД и „Каолин“ АД. Не са констатирани нарушения на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовата нормативна уредба  На оператори са дадени общо пет предписания, във връзка с изменението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества.

За месец април акцент в контролната дейност по фактор „химикали“ е изготвянето на становища по част „Опасни химични вещества“ към Годишните доклади по околна среда за изпълнение на мерките заложени в Комплексните разрешителни на операторите.

Експертите са участвали и в две проверки по изпълнение условията, заложени в Комплексни разрешителни на: „Новал-1“ ЕООД - гр. Разград и „Емакс”  ООД -  гр.Силистра.

ОВОС и ЕО

През отчетния период експертите са участвали в общо 5 броя проверки на терен, както следва:

 • 2 броя проверки, съгласно плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2021 г. по изпълнение на мерки и условия, постановени в Решения по преценяване на необходимостта от ОВОС. Установено е, че към момента на проверката не е започнало осъществяването на инвестиционните предложения (ИП), но решенията все още не са загубили правното си действие.
 • 2 броя извънредни проверки във връзка с участие в Държавни приемателни комисии на различни обекти.
 • 1 брой извънредна проверка във връзка със започнало осъществяване на проект по част ОВК за подобряване на климата и намаляване на емитираните замърсители в „Почиствачен цех“ и съгласувано инвестиционно предложение (ИП) за преоборудване и модернизация на леярски цех за производство на детайли от легирана стомана и увеличаване на топилния. Установено е, че преоборудването и модернизацията на леярския цех не са реализирани. На възложителя са дадени предписания за представяне в РИОСВ-Русе на допълнителна документация, доказваща правото му на възложителство.

Комплексни разрешителни

През месец април са извършени 4 планови проверки на оператори, с издадени комплексни разрешителни, съгласно Годишния план за 2021 г.: „Труд” АД - гр. Русе; „Ко и Бо Импорт Експорт“ ЕООД, гр. Мартен, площадка в с. Борисово, Община Сливо поле; „Новал 1” ЕООД, гр. Разград и „Емакс” ООД - град Силистра. Дадено е едно предписание. Не са констатирани нарушения на проверените условия в издадените на операторите КР. Не са съставени АУАН.

За отчетния период, от РИОСВ – Русе са потвърдени 13 броя Годишни доклади по околна среда, на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец април 2021 г. са извършени три контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Каолин” АД - град Сеново (по компонент води и фактор ОХВ), „Добруджа Кит”  АД - гр. Исперих (по компопент води и фактор ОХВ), и  „Фазерлес” АД - град Силистра, (по компонент води и фактори отпадъци).

При проверките са дадени три предписания. Не са съставени АУАН.

 СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е извършила планов контрол на четири предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал на територията на Област Русе – „Ойролог“ ЕООД, „Лукойл България“ ЕООД, „Инсапорт“ ЕООД, „999-Ивайло Асенов“ ЕООД. Дадени са пет предписания, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През месеца е извършена една извънредна проверка на ЖП линия Русе – Варна (на 2 км от град Сеново) по случай излъчени репортажи по медиите за дерайлирал товарен влак на 23.04.2021 г. с 28 вагона, превозващи бензин. На 26.04.2021 г. е извършен физически оглед на местопроизшествието от служители на РИОСВ – Русе и не е установено замърсяване на околната среда в следствие на аварията.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

АУАН, НП и ПАМ

1. Н.И., с. Малко Враново, АУАН № 0002488/01.04.2021 г. – не е представила справка за изкупени билки– чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения;  

2. „Оркиде 2010“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002487/01.04.2021 г. – не е представило справка за изкупени билки– чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения;

3. Ж.Ж., с. Осенец, АУАН № 0002315/14.04.2021 г. – не е представил справка за изкупени билки– чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения;      

4. „Емел 2019“ ЕООД, с. Голям извор, АУАН № 0002314/14.04.2021 г. – не е представило справка за изкупени билки– чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения;

5. „Европак рициклинг“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002407/22.04.2021 г. – извършва дейности по съхранение на отпадъци без да притежава необходимия регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците – чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците;

6. „Европак рициклинг“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002408/22.04.2021 г. – извършило е смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци – чл. 8, ал. 2, т. 3„б“ от Закона за управление на отпадъците.

Издадени Наказателни постановления

1. „Аполо 35“ ЕООД, гр. Пловдив, НП № 10/14.04.2021 г., по чл. 166, т.3 от Закона за опазване на околната среда в размер на 2 000 лв. – дружеството не е изпълнило в срок дадено задължително предписание по чл.155 от ЗООС.

2. „Сепатекс“ ООД, село Калипетрово, НП № 11/26.04.2021 г. по чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците  в размер на 5 000 лева – не е изпълнило дадено задължително предписание по чл. 113, ал. 3 от ЗУО – чл. 156, ал. 1  от Закона за управление на отпадъците.

3. „Нордстрой“ ЕООД, гр. Русе, НП № 12/27.04.2021 г. по чл. 9, ал. 1 от Наредба № 1 за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, във вр. с чл. 44, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците  в размер на 2 000 лева – не е изпълнило задължението си да води заверени от Директора на РИОСВ – Русе отчетни книги – чл. 135, ал. 1, т. 1  от Закона за уоравление на отпадъците.

4. „Макс партс“ ЕООД, гр. Русе, НП № 13/28.04.2021 г. по чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците  в размер на 5 000 лева – не е изпълнило дадено задължително предписание по чл. 113, ал. 3 от ЗУО – чл. 156, ал. 1  от Закона за уоравление на отпадъците.

5. „Астра Биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле, НП № 14/28.04.2021 г. чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1 за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри - не е уведомявало РИОСВ в срок за товарене на отпадъци извън територията на ЕС – чл. 135, ал. 1 т. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лв.

6.  П.Л., гр. Силистра, НП № 15/29.04.2021 г. по чл.27, ал.1 ог Закона за защитените територии, в размер на 500 лв. – лицето е извършвало любителски риболов с надуваема лодка в ПР „Сребърна“.

Директорът на РИОСВ – Русе не е издавал писмени предупреждения по съставени АУАН, при които е констатирано, че нарушението е маловажно и не е с отрицателно въздействие върху околната среда.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

В резултат на осъществения контрол през месец април е установено, че са предприети коригиращи действия и е преустановено замърсяването на съседни терени от дейността на млекопреработвателно предприятие в гр. Главиница.

В резултат на осъществения контрол и дадените предписания, по постъпила жалба от юридически лица срещу дейността на „Брикетна фабрика“ в гр. Русе, е предотвратено замърсяване на въздуха в района на обекта. 

Предприети са действия по почистване на замърсени терени-предмет на постъпили сигнали.

Бизнеса

През месец Април 2021 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 88 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, от които 1 указателно писмо е за последваща процедура по ОС;
 • 28 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 21 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, от които:
 • 16 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 5 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 63 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 24 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 10 писма за консултация с РЗИ;
 • 13 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 12 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 4 писма до БДДР/БДЧР;
 • 10 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 7 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 3 решения за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС;
 • 1 решение за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост, на основание чл. 13, ал. 3 от Наредбата за ОС и във връзка с чл. 31а, ал. 1 от ЗБР;
 • 2 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува“;
 • 44 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.
 • През отчетния период са издадени:
 • - 6 разрешения за дейности с отпадъци;
 • - 7 регистрационни документа.
 • Издадените в периода 01.04.2021 - 30.04.2021 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”
 • В НИСО са утвърдени работни листи на над 100 оператори, като чрез НИСО са подадени от 40 фирми.

През периода е взето участие в заседания на седем ДПК  за приемане на строежи.

Обществеността

На 22 април, на онлайн пресконференция, в РИОСВ-Русе са представени дейностите „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91Е0* и 91F0 на територията на поддържан резерват „Сребърна“, който бе изпълнен в рамките на 32 месеца.

В  границите на поддържан резерват „Сребърна“ са посадени 46 243 дръвчета, на обща площ 217,1 дка и са осъществени горско-стопански мероприятия. В хода на реализацията на първоначално предвидените 7 дейности – изготвяне на проектно предложение, подготовка на документация за обществени поръчки, обследване на площите, лесовъдски дейности, закупуване на софтуер и специализирана техника и информация и комуникация по проекта, отпадна дейността по ограничаване на достъпа хора и коли до създадените залесени площи чрез поставяне на защитни съоръжения – габиони.


 Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец март 2021 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец март 2021 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 91 проверки, от които  56 планови, а 35 са извънредни. Броят на проверените обекти е 88 (65-планови и 23-извънпланови). В рамките на осъществения контрол са дадени 26 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони са съставени 10 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 5 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 450 (четиристотин и петдесет) лв.

През месец март 2021 г. не са налагани, спирани, отменяни и възобновявани текущи месечни санции по чл.69 от ЗООС.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 20 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 11 054,55 лв. 

През месец март са преведени 5 402, 87 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през февруари, най-голяма сума през месец март е преведена на община Разград в размер на 5 168, 70 лв.

Предвид извънредната епидемична обстановка и големия брой заболели служители, проверките на място са ограничени.

За периода са постъпили три жалби: за струпани стъклени отпадъци на пасище в гр. Цар Калоян; срещу изграждане на фотоволтаична централа и срещу замърсяване от дейността на „Брикетна фабрика“ в гр. Русе. Първата жалба е изпратена по компетентност до кмета на община Цар Калоян, втората е неоснователна, а по третата предстои съвместна проверка с община Русе през месец април.

За периода 01.03.2021 г. до 31.03.2021 г. са постъпили общо 35 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма в Интернет и на централата на РИОСВ – Русе. По всички сигнали са предприети действия. От тях 15 са препратени по компетентност; 3 са основателни; 15 са неоснователни.

По два от сигналите, предстоят проверки през месец април.

За проблеми на територията на община Русе са постъпили 23 сигнала; за общините Разград и Силистра-по 2; за общините: Борово, Сливо поле, Лозница, Дулово, Кубрат и Цар Калоян –по 1.

Преобладаващи са сигналите в гр. Русе за неприятна миризма на въздуха на изгорели нерегламентирани горива за битово отопление. Най-многобройни са сигналите, свързани с разпоредбите на ЗЧАВ-12 и ЗУО-15.

Общо сигналите са били в следните направления:

- замърсени терени/запалени боклуци/незаконни сметища;

- нерегламентирано разкомплектоване на ИУМПС;

- неприятни миризми;

- птици в езпомощно състояние и незаконен риболов в ПР „Сребърна“;

-оцветени води/замърсяване на р. Русенски Лом;

- задържане на ГКПП-Дунав мост за превоз на отпадъци без необходимата документация.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец март е изпълнението на годишния план, работа по регионалния доклад за състоянието на околната среда, проверки по постъпили сигнали, въвеждането на утвърдени работни листи по фактор „Отпадъци“ в НИСО към ИАОС, както и становища по годишни доклади за изпълнение на условия в комплексни разрешителни и по представени планове за управление на разтворителите.

Превантивен контрол през месец януари и февруари

През отчетния период по текущи процeдури по ОВОС на следните ИП:

 1. „Преустройство и промяна предназначението на част от промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.25 и промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.24 за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали в Западна Промишлена Зона, град Русе”:
 • Извършена е оценка на качеството на внесения през предходния отчетен период Доклад за ОВОС. Предвид констатираните значителни пропуски, докладът е оценен с отрицателна оценка.
 • Внесен е коригиран Доклад за ОВОС. Предстои оценка на качеството му.
 1. „Изграждане на депо за опасни отпадъци към горивна инсталация за оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци”:
 • Извършена е оценка на качеството на внесения преработен Доклад за ОВОС. Съгласно чл. 14, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, докладът е оценен с положителна оценка.

През м. март експертите от дирекция „Превантивна дейност“ работиха по  текущите процeдури по ЕО, както следва:

 1. ОУП на община Ветово:

- Съгласувано е, внесеното през предходния отчетен период, Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка. Изискано е разработване и представяне на ДОСВ.

2. ОУП на община Исперих:

- Приета е справка по чл. 29 от Наредбата за ЕО.

Tекущ контрол

През месец март 2021 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 9;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 50 бр. проверки: 32 планови и 18 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения 17 броя – 16 планови, от които 13 с пробонабирания и 1 извънредна.
 • Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 3 извънредни проверки.
 • Проверки по Закона за защитените територии – 32 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“ и 3 планови проверки.
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 3 планови проверки на пазари за цветя и 1 извънредна на ГКПП – „Дунав мост“ за нелегален пренос на пиявици.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 2 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец март 2021 г. данните за качеството на атмосферния въздух, отчетени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, отчитат 2 дни с превишения на средноденощните норми на ФПЧ10 мкр. за град Русе и 10 дни за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра, превишенията касаят само периода 01.03-15.03.2021 г. Останалите данни до края на месец март, ще са налични към средата на м. април. Нивата на останалите замърсители се запазват трайно ниски, с изключение на азотните оксиди, въглеродния оксид и ФПЧ2.5 които имат завишени стойности в дните с превишения на нормата на ФПЧ10. Влошеното качество на атмосферния въздух през месеца е следствие от използването на твърди горива за битово отопление (основно дърва и въглища).

Данните от пункта за мониторинг на територията на 2-ра РС ПБЗН Русе, както и тези от пункта за собствен мониторинг на „Монтюпе” ЕООД, не отчитат превишения на нормираните органични замърсители. В края на месеца е стартирано измерването на КАВ в град Русе от мобилната автоматична станция на РЛ Русе към ИАОС, разположена в Източна промишлена зона на града. Резултатите ще бъдат готови в началото на месец април.

През отчетния период в РИОСВ-Русе са получени оплаквания на жители от различни квартали на град Русе за неприятни миризми от изгаряне на нерегламентирани горива в частни имоти, за което е сезирана Община Русе за извършване на проверки.

През отчетния период са извършени 3 планови проверки, които са от участия в комплексни проверки по компоненти и фактори на околна среда. Извънредните проверки са 3, като две от тях са за съставяне на АУАН по ЗЧАВ и една за налатяне на еднократна санкция по чл.69 от ЗООС на „Топлофикация Русе“ АД. В рамките на осъществения контрол са дадени 2 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са три АУАН за установени нарушения на ЗЧАВ.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили 8 Доклада на оператори, за извършени Собствени периодични измервания (СПИ) и 2 броя месечни Доклада на оператори, за извършени Собствени непрекъснати измервания (СНИ).

През отчетния период са постъпили два дневника на оператори на бензиностанции за заверяване, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През месец март са одобрени с Решения на Директора на РИОСВ-Русе 6 Плана за управление на разтворителите.

Шум

През месец март 2021 г. не са извършвани контролни проверки по фактор шум.

През отчетния период е постъпил един Доклад за СПИ на шум на: „Топлофикация Разград“ АД. При проверката му не са установени несъответствия.

Води

През месец март 2021 г. са извършени общо 17 бр. контролни проверки както следва:

- 16 бр. планови, от които 13 бр. с пробонабиране:„Оберьостерайхише Биодизел-България” ЕООД, „Екогалваник” ЕООД, ГПСОВ-Бяла, „Фешко-ФСК” ООД, „Модул” АД, „Топлофикация-Русе” ЕАД, „Астра Биоплант” ЕООД, „Фишери 2009” ООД, „Фибран България” АД, ГПСОВ-Кубрат, ГПСОВ-Исперих, „Борисов и син” ЕООД и „Добруджа Кит” АД).

- 1 бр. извънредна по процедура по чл. 69 от ЗООС на – „Строително оборудване” ЕООД.

Експертите от направлението са участвали в една комплексна планова проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Жити“ АД-Русе.

На операторите са дадени общо 5 бр. предписания.

През отчетния период не са съставени АУАН за нарушения на Закона за водите.

За периода е постъпил един сигнал от жител на град Мартен, Община Русе за замърсяване на водите и бреговата ивица на река Дунав, в района на град Мартен с маслени фракции с растителен или животински произход. При извършен обход на посочения район е констатирано минимално наличие на замърсяване на водите на реката с посочените в сигнала фракции. На предприятие за производство на биодизел, функциониращо на площадката на Индустриална зона „Тегра“ са дадени седем предписания за изпълнение: да се почисти замърсяването на реката, да се извърши анализ на събраната фракция, да се почисти от стари зъмърсявания, общият калектор, заустващ отпадъчните води от обекта в река Дунав, да се предриемат технически мерки за ограничаване на замърсяването на реката с маслени фракции. До края на месеца предписанията са изпълнени, като замърсяването е почистено.         

Експертите от направлението са извършили проворека на мигрираните данни към новата система за мониторинг на водите, като не са установени пропуски.

Извършени са проверки и са изготвени становища по представени годишни доклади по изпълнение на условия в комплексни разрешителни.

Изготвени са вътрешни становища по Глава шеста от ЗООС.

Почви

През месец март 2021 г. не са извършвани проверки по компонент „Почви“. Изпратени са писма до Областните дирекции „Земеделие“ в трите области Русе, Разград и Силистра, за предоставяне на информация относно изготвяне на регионален доклад за състоянието на околната среда  на територията, контролирана от РИОСВ – Русе. Предоставена е информация във връзка с извършен контрол на обекти, свързани с добив и преработка на полезни изкопаеми.

Експертът е взел участие в заседание на постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия в гр. Русе във връзка с разпространениетона болестта африканска чума по свинете.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 7 броя контролни проверки, от които 3 са планови и 4 извънредни.

Три от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида кафявоглава потапница (Aythya ferina) и един екземпляр от вида малък ястреб (Accipiter nisus) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) е предаден на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране.

Във връзка с пролетните празници са извършени 3 планови проверки на пазари и места за продаване на цветя в гр. Русе, гр. Разград и гр. Силистра, с оглед на осъществяване на превенция върху търговията с ранно цъфтящи диви цветя. Проверките са свързани с контрола върху търговията с растителни екземпляри, включени в Приложение III на Закона за биологичното разнообразие – ЗБР. Не са констатирани нарушения.

Извършена е една извънредна проверка по сигнал от Агенция „Митници“ в гр. Русе за превоз на медицински пиявици през ГКПП – „Дунав мост“. При проверка на превозно средство е установено, че в хладилник в кабината на влекача се съхранява контейнер от изолационен материал, в които са се съхранявали 3740 броя медицински пиявици (Hirudo medicinalis). Видът е включен в Приложение № 4 на ЗБР и подлежи на режим на регулирано ползване, съгласно Регламент № 338/97 на Съвета от 09.12.1996 г. (видът попада в Приложение В) относно защитата на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях. Екземплярите не са били придружавани от документи, изискуеми съгласно цитирания регламент, за което е съставен АУАН. Към момента не е издадено наказателно постановление. Всички пиявици са конфискувани.

През месеца не са регистрирани книги за билки, както и не са организирани нови билкозаготвителни пунктове.

Издадени са 9 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”, които през месец март са 31.

Извършени са 3 планови проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Находище на пролетно ботурче” – с. Бреница, община Тутракан, ЗМ „Находище на пролетно ботурче“ – с. Осенец, община Разград и ПЗ „Орлова чука” – с. Пепелина, община Две могили. При проверките не са констатирани нарушения в режимите на дейности, регламентирани в съответните заповеди за обявяване на териториите.  

 Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 50 бр. проверки: 32 планови и 18 извънредни, от които 1 бр. – по изпълнение на предписания, 3 бр. по сигнали, 8 по преустановяване образуването на отпадъци. Дадени са 6 задължителни предписания.

Приоритетно през месец март са извършени проверки във връзка с постъпили уведомления за преуставяване образуването на отпадъци.

При осъществения през месец март контрол не са са установени нарушения. През отчетния период няма издадени НП.

В НИСО са въведени над 7000 работни листа за класификация на отпадъците.

През месец март са получени са четиринадесет сигнала за нарушение на Закона за управление на отпадъците. По три сигнала са извършени проверки на място.Две проверки са на община Русе във връзка със замърсяване на р. Дунав и прилежащите й терени, в квартал „Трите гълъба“ в гр. Русе за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и на ГКПП – „Дунав мост“, на камион с отпадъци от облекла на „Микс текстил“ ЕООД. На кмета на Община Русе са дадени предписания за почистване, които са изпълнени в срок.

Останалите единадесет сигнала са препратени по компетентност съгласно чл. 112 от Административно процесуалния кодекс до кметовете на общини, дадени са предписания с определен срок, съгласно чл. 113 и чл. 119 от Закона за управление на отпадъците ( ЗУО ),  да се предприемат мерки за тяхното отстраняване.

Предвижда се пред следващия месец да се извърши проверка на два сигнала за нерегламентирано третиране на ИУМПС.

Химикали

През отчетния период експертите от направлението са извършили две извънредни контролни проверки и една планова екипна проверка на „Сид Грийн“ ЕООД - Русе. Дружествата са проверени относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. На операторите са дадени общо осем предписания по химикали. Не са съставяни АУАН.

Изготвено е едно становище по запитване на Агенция Митници за внос дървени въглища от Украйна на територията на Република България. Експертите са изготвили три становища по входирани в РИОСВ- Русе годишни доклади по околна среда на дружествата „Грийнбърн“ ЕООД, „Мегахим“ АД, „Депо за отпадъци за общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака“. По фактор „Опасни химични вещества“ са изготвени становища на две инвестиционни предложения на „Биовет“ АД и „Електроресурс“ ЕООД, гр. Разград.

ОВОС и ЕО

Поради ангажираността на експертите от Дирекция ПД с изготвяне на отчети за дейността на дирекцията през предходната година и на годишния доклад за състоянието на околната среда, в плана за контролна дейност за 2021 г. не са предвидени проверки през първото тримесечие на отчетния период.

През месец март са извършени 8 броя извънредни проверки, от които 7 броя – във връзка с участие в Държавни приемателни комисии на различни обекти и 1 брой във връзка с внесено искане за издаване на решение по ОВОС.

Комплексни разрешителни

През месец март не са извършвани планови проверки на оператори, с издадени комплексни разрешителни, съгласно Годишния план за 2021 г.

За отчетния период, в РИОСВ – Русе са постъпили 45 броя Годишни доклади по околна среда, на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Изготвени са 2 становища във връзка със започнали процедури по издаване/актуализация на комплексни разрешителни / на „Екотрейд метал“ ЕООД и на „Зо-Зам“ ЕООД/.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец март 2021 г. са извършени три контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Жити” АД, град Русе (по компоненти въздух и води), „София франс ауто” ЕАД, гр. Русе (по компопент въздух и фактор отпадъци), „Сид Грийн” ЕООД,  гр. Русе (по компонент въздух и фактори отпадъци и ОХВ).

При проверките са дадени осем предписания Съставен е един АУАН по ЗЧАВ.

СЕВЕЗО

Поради настъпилата епидемична обстановка, комисията по чл.157 а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда не е извършила планов контрол на предприятия, класифицирани с висок или нисък рисков потенциал на територията на Община Русе.

Изработено е едно становище по изпратено от МОСВ писмо относно проект за „Оценка за опасностите от големи аварии с опасни вещества – критерии и подход“.

През отчетния период е изготвено и едно вътрешно експертно становище за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на нова производствена сграда за разполагане на инсталация за дестилация на разтворители на площадка на „Оргахим“ АД“.

АУАН, НП и ПАМ

1. А.А., с. Голеш, АУАН № 0002483/01.03.2021 г. – не е представил справка за изкупени билки– чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения;  

2. Д.Д., гр. Ветово, АУАН № 0002312/01.03.2021 г. – не е представил справка за изкупени билки– чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения;

3. „Метал фусион“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002457/26.02.2021 г. – не е заверило отчетна книга – с чл. 9, ал. 5 от Наредба № 1 от 2014 г.;;  

4. „Жити“ АД, гр. Русе, АУАН № 0002528/02.03.2021 г. – не е представило в РИОСВ – Русе резултати от СПИ –чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г.; 

5. И.И., с. Брестовене, АУАН № 0002484/09.03.2021 г. – не е представил справка за изкупени билки– чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения;

6. М.К., с. Алеково, АУАН № 0002485/10.03.2021 г. – не е представила справка за изкупени билки– чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения;    

7. А.Р., гр. Завет, АУАН № 0002313/11.03.2021 г. – не е представил справка за изкупени билки– чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения;

8. „Топлофикация“ АД, гр. Русе, АУАН № 0002470/25.03.2021 г. – не е провело емисионен контрол като не е извършило СПИ на концентрациите на амоняк в отпадъчните газове – чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;

9. С.Ж., гр. Русе, АУАН № 0002469/25.03.2021 г. – не е осигурил измерване на емисиите вредни вещества – чл. 25, ал. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;

10. С.И., гр. Истанбул, АУАН № 0002486/15.03.2021 г. – внесъл е екземпляри от вид в нарушение на чл. 73, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

 Издадени Наказателни постановления

1. И.Д., с. Чинтулово, НП № 5/25.03.2021 г. по чл. 21, ал. 2 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева – събрал плод трънка в количества надвишаващи допустимите за лично ползване без да притежава позволително по чл. 21, ал. 2 от  от Закона за лечебните растения.

2. Т.Д., с. Чинтулово, НП № 6/25.03.2021 г. по чл. 21, ал. 2 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева – събрал плод трънка в количества надвишаващи допустимите за лично ползване без да притежава позволително по чл. 21, ал. 2 от  от Закона за лечебните растения.      

3. Н.Д., с. Чинтулово, НП № 7/25.03.2021 г. по чл. 21, ал. 2 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева – събрал плод трънка в количества надвишаващи допустимите за лично ползване без да притежава позволително по чл. 21, ал. 2 от  от Закона за лечебните растения.

4. З.Д., с. Чинтулово, НП № 8/25.03.2021 г. по чл. 21, ал. 2 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева – събрала плод трънка в количества надвишаващи допустимите за лично ползване без да притежава позволително по чл. 21, ал. 2 от  от Закона за лечебните растения.

5. Б.П., гр. Ветово, НП № 9/31.03.2021 г. по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), издадена на основание чл. 31а от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г.), във връзка с чл. 31, ал. 5 от ЗБР в размер на 50 лева - в качеството си на възложител на инвестиционно предложение за изграждане на водопроводно отклонение до собствен имот не е уведомил Регионалната инспекция по околната среда и водите - гр. Русе.

Директорът на РИОСВ – Русе не е издавал писмени предупреждения по съставени АУАН, при които е констатирано, че нарушението е маловажно и не е с отрицателно въздействие върху околната среда.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

В резултат на осъществения контрол през месец март е предотвратено замърсяване на водите и бреговата ивица на р. Дунав в района на гр. Мартен, като дадените на оператор предписания за почистване са изпълнени.

Установените в гр. Русе превишения на ФПЧ10 за през месец март са само две и са минимални.

Бизнеса

През месец март 2021 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 141 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, от които 2 указателни писма са за последваща процедура по ОС;
 • 44 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 18 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 11 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 6 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 1 указателно писмо за последваща процедура ОВОС;
 • 71 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 16 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 17 писма за консултация с РЗИ;
 • 8 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 16 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС и 1 напомнително писмо за предоставяне на резултатите от обществен достъп;
 • 12 писма до БДДР/БДЧР;
 • 1 писмо до ОД Земеделие-Рр за становище;
 • 1 писмо до РСУО-Разград;
 • 3 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да се извърши ОВОС”;
 • 2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 3 решения за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС;
 • 1 решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува“;
 • 39 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.

През отчетния период са издадени:

8  регистрационни документа за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци.

Издадените в периода 01.01.2021 -31.03.2021 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”

Утвърдени са работни листи на 93 оператори, като чрез НИСО са подадени от 40 фирми.

През периода е взето участие в заседания на 10 ДПК. 

Обществеността

Директорът е участвал в заседание на областния оперативен щаб към областния управител на област Русе във връзка с коронавирус COVID-19.

Експерт от Инпекцията е участвал в неприсъствено заседание на комисия по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделдските земи, във връзка с процедура по промяна на предназначението на земята в ОД „Земеделие“ – Разград.

По повод Световния ден на водата е обявен конкурс за изработка на мултимедийна презентация на тема:  „КАКВО ОЗНАЧАВА ВОДАТА ЗА ВАС?“. Конкурсът е съвместтен между Русенски университет „Ангел Кънчев“, РИОСВ-Русе и „ВиК“-Русе ООД. Списъкът с победителите е публикуван на интернет страницата на инспекцията: https://www.riosv-ruse.org/konkursi-na-riosv-ruse/23575-pobediteli-v-uchenicheski-konkurs-mlad-priyatel-na-prirodata-za-izrabotka-na-multimediina-prezentatziya-po-povod-svetovniya-den-na-vodata-22-mart-2021-g.


Отчет за  осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месеците януари и февруари 2021 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месеците януари и февруари 2021 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 146 проверки, в т.ч. планови 49 бр., извънредни 97 бр. Броят на проверените обекти е 132, като 57 са планови и 75 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 65 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 12 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 4 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 13 000 (тринадесет хиляди) лв.

Във връзка с представен в РИОСВ-Русе Доклад с резултати от извършени собствени периодични измервания на организираните източници на вредни емисии на площадката на „Марисан и Колев“ АД, е констатирано превишение по показател „общ органичен въглерод“ при измерване на изпускащо устройство към инсталация за производство на експанриран полистирол. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текуща месечна санкция (ТМС), във връзка с установено намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с вредни емисии. Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ – Русе за намаляване на ТМС от 154 лв на 72 лв.

Във връзка с чл. 69б, от Закона за опазване на околната среда  (ЗООС) на 15.01.2021 г. от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград е постъпило писмо – молба за повторно пробонабиране на отпадъчни води от изход на ГПСОВ-Разград. На 21.01.2021 г. от изход на ГПСОВ-Разград са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – р. Бели лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. На 15.02.2020 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС, във връзка с установено намаляване на замърсяване на водния обект. Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ – Русе за намаляване  на ТМС от 6 514 лв. на 1 806 лв.

Във връзка с чл. 69б, от ЗООС на 19.01.2021 г. от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград е постъпило писмо – молба за повторно пробонабиране на отпадъчни води от изход на ГПСОВ-Лозница. На 21.01.2021 г. от изход на ГПСОВ-Лозница са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – р. Лознишко дере, вливаща се в язовир „Съединение“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе с писмо от 12.02.2021 г. е представила протокол от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС, във връзка с установено намаляване на замърсяване на водния обект. Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ – Русе за намаляване  на ТМС от 387 лв. на 165 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 21.01.2021 г. от изход ПСОВ към МПП в с. Липник, Община Разград, с оператор „Имдо ООД, гр. Разград са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – дере, подхранващо водите на язовир „Линпик“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. На 15.02.2021 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция, във връзка с установено прекратяване на замърсяване на водния обект. Изготвена е заповед от 23.02.2021 г. за отмяна на ТМС.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 24 200 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 25 437,97 лв.

През месец януари по наложени санкции, включително и от предходни периоди са постъпили 18 684,38 лв. От получените суми през месец декември 2020 г., на общините през месец януари са преведени 8 384, 01 лв. По наказателни постановления събраната сума е 16 200 лв. 

През месец февруари по наложени санкции, включително и от предходни периоди са постъпили 6 753,59 лв. От постъпилите през месец януари суми по текущи санкии, 14 947,49 лв. са разпределени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Най–голяма сума е получила Община Разград – 14 151,72 лв.

По наказателни постановления събраната сума е 8 000 лв.

За периода е постъпила една жалба за незаконен сервиз в гр. Русе и замърсяване с масла и маслени филтри. Своевременно е извършена проверка. Заключението е, че жалбата е неоснователна.

За периода 01.01.2021 г. до 28.02.2021 г. са постъпили общо 83 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма в Интернет и на централата на РИОСВ – Русе. По всички сигнали са предприети действия. От тях 20 са препратени по компетентност; 17 са основателни; 46 са неоснователни.

По един от сигналите, получен през месец декември е извършена проверка през месец януари. Същият е основателен.

За проблеми на територията на община Русе са постъпили 72 сигнала; за община Разград-3, община Иваново-2, за общините: Силистра, Лозница, Кубрат, Главница и Тутракан- по 1.

Преобладаващи са сигналите в гр. Русе за неприятна миризма на въздуха на изгорели химикали, газове и пушек от битово отопление. Най-многобройни са сигналите, свързани с разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)-40 и на Закона за управление на отпасдъците (ЗУО) – 30.

Общо сигналите са били в следните направления:

-замърсени терени/запалени боклуци/сметища;

- неприятни миризми;

-птици в безпомощно състояние;

-оцветени води/замърсяване на р. Дунав с мазнини;

-задържани на ГКПП-Дунав мост транспортни средства за превоз на отпадъци без необходимата документация.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месеците януари и февруари са: изготвянето на годишния план и годишния отчет, проверките по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, по писма на МОСВ, във връзка с процедури по нотификация.

Друг акцент в работата бе въвеждането на утвърдени работни листи по фактор „отпадъци“ в НИСО към ИАОС.

Превантивен контрол през месец януари и февруари

По отношение на текущите процeдури по ОВОС на следните ИП:

 • „Преустройство и промяна предназначението на част от промишлена сграда в Западна Промишлена Зона, град Русе”:
 • Към момента експертите извършват оценка на качеството на Доклада за ОВОС и провеждат консултации с други ведомства.
 • „Изграждане на депо за опасни отпадъци към горивна инсталация за оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци”:
 • Внесеният през предходния отчетен период Доклад за ОВОС е оценен с отрицателна оценка.
 • Внесен е коригиран Доклад за ОВОС. Работи се по оценка на качеството му.

По отношение на текущите процeдури по ЕО на:

 • Общ устройствен план (ОУП) на община Две могили:

- Внесеният през предходен отчетен период доклад за ЕО е оценен с положителна оценка.

- Проведено е заседание на Експертния екологичен съвет към РИОСВ-Русе.

- Завършена  е процедурата по ЕО на Общ устройствен план на община Две могили, постановено е Становище по ЕО № 1-1/2021 г. на директора на РИОСВ-Русе с разпоредителна част „съгласувам“.

 • ОУП на община Ветово:

- Внесено е Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка. Предстои неговото съгласуване.

3. ОУП на община Исперих:

- Внесена е справка по чл. 29 от Наредбата за ЕО. Предстои произнасяне по справката.

Tекущ контрол

През месеците януари и февруари 2021 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 36;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 74 бр. проверки: 30 планови и 44 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 9 планови и 2 извънпланови;
 • Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 1 извънредна проверка.
 • Проверки по Закона за защитените територии – 59 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 планова проверка във връзка с проведеното Среднозимно преброяване на водолюбивите птици и 3 извънредни проверки на фирми за преработка на кожи;
 • Проверки по Закона за лечебните растения: 11 извънредни проверки по документи на билкозаготвители, във връзка с неизпълнение на задължения по чл. 31, ал. 2, т. 6 от ЗЛР.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 7 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месеците януари и февруари 2021 г. данните за качеството на атмосферния въздух, отчетени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, отчитат 13 дни с превишения на средноденощните норми на ФПЧ10 мкр. за град Русе и 9 дни за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра, превишенията касаят само периода 01.01-14.02.2021 г. Останалите данни до края на месец февруари, ще са налични към средата на м. март. Нивата на останалите замърсители се запазват трайно ниски, с изключение на азотните оксиди, въглеродния оксид и ФПЧ2.5 които имат завишени стойности в дните с превишения на нормата на ФПЧ10. Влошеното качество на атмосферния въздух през двата месеца е следствие от използването на твърди горива за битово отопление (основно дърва и въглища). Голям брой превишения се отчитат именно през този период на годината, когато липсата на вятър, наличието на температурни инверсии и мъгли спомага за по-трудно разсейване и задържане на замърсителите във въздуха над града. Най-неблагоприятно за разсейването на замърсителите на атмосферния въздух е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 m/s. В допълнение към това, през февруари на територията на Р България е регистриран трансграничен пренос на прахови частици от Сахара, което допълнително натоварва атмосферата с прах.

Данните от пункта за мониторинг на територията на 2-ра РС ПБЗН Русе, както и тези от пункта за собствен мониторинг на „Монтюпе” ЕООД, не отчитат превишения на нормираните органични замърсители.

През отчетния период в РИОСВ-Русе са получени оплаквания на жители от различни квартали на град Русе за неприятни миризми от изгаряне на нерегламентирани горива в частни имоти, за което е сезирана Община Русе за извършване на проверки.

През отчетния период са  извършени 4 планови проверки, от които 3 са от участие в комплесни проверки по компоненти и фактори на околна среда. Извънредните проверки са 5, като една касае извършване на проверка по сигнал за наличие на миризми в централните градски части на град Русе. Експерти от направлението са взели участие в 6 държавни приемателни комисии. Не са съставяни АУАН за установени нарушения на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна уредба.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили 10 Доклада на оператори за извършени Собствени периодични измервания (СПИ) и 4 месечни Доклада на оператори за извършени Собствени непрекъснати измервания (СНИ).

През отчетния период са постъпили четири дневника на оператори на бензиностанции за заверяване, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), 184 оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ са представили  отчети за ФПГ за 2020 г.           

През м. януари и февруари е одобрен в Решение на Директора на РИОСВ-Русе  План за управление на разтворителите.       

Шум

През месеците януари и февруари 2021 г. не са извършвани контролни проверки по фактор шум.

През отчетния период е постъпил един Доклад за СПИ на шум на: „Новал 1“ ЕООД. При проверката му не са установени несъответствия.

Води

През месеците януари и февруари 2021 г. са извършени общо 16 бр. контролни проверки както следва:

- 9 бр. планови, от които: 6 бр. с пробонабирания („Имдо” ООД, „Свободна зона-Русе” ЕАД, „Ромпетрол Бг” ЕАД, „Олео протеин” ЕООД, „Строително оборудване” ЕООД и „Жити” АД);

- 7 бр. извънредни (2 бр. извънредни на планови обекти с пробонабирание по молба (ГПСОВ-Разград и ГПСОВ-Лозница), 3 бр. по процедури по чл.69 от ЗООС и 2 бр. проверки по получени сигнали  за замърсяване водите на яз. „Липник“ и за замърсяване на частни имоти от дейността на млекопреработвателно предприятие в гр. Главиница, с оператор „Аполо 35” ЕООД.

На операторите са дадени общо 10 бр. предписания.

През отчетния период е съставен 1 бр. АУАН на „Аполо 35” ЕООД за нарушаване разпоредбите на Закона за опазване на околната среда –ЗООС (Обн. ДВ бр. 91/2002 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени заповеди за текущи месечни санкции (ТМС) както следва: Заповед за намаляване на ТМС на ГПСОВ-Разград; Заповед за намаляване на ТМС на ГПСОВ-Лозница; Заповед за отмяна на ТМС на „Имдо” ООД , МПП в с. Липник.

За периода са постъпили 3 сигнала, за които експертите от направлението са взели участие при проверки на място:

1. По постъпил в РИОСВ – Русе сигнал за изпускане на непречистени отпадъчни води в язовир „Липник“, община Разград и изпълнение на утвърдени със Заповед № РД-651/29.09.2015 г. на Министъра на околната среда и водите указания, съвместно с представители на БДДР - Плевен.

При извършената проверка от експерти на РИОСВ-Русе и БДДР Плевен, на МПП в с. Липник, с оператор „Имдо” ООД, се констатира нормален експлоатационен режим на работа на локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ). По получена информация на място, в периода от 16.01.2021 г. до момента, не са регистрирани аварийни ситуации при експлоатацията на площадкова канализация и ЛПСОВ, създаващи предпоставки за допускане на заустване на непречистени отпадъчни води към дере, захранващо язовир Липник.

Извършен е оглед на заустващата тръба в дерето, подхранващо с повърхностни води яз. „Липник“. Не са установени видими замърсявания и отлагания по трасето – от точката на заустване на отпадъчните води от МПП до 70 м по посока язовира.

При проверката на язовир „Липник“, от представител на Регионална лаборатория Русе към ИАОС са взети 3 броя проби на повърхностни води, което е отразено в констативен протокол на БДДР-Плевен.

2. При извършена контролна проверка на 20.01.2021 г. на производствената площадка на МПП в гр. Главиница, с оператор „Аполо 35“ ЕООД и във връзка с подадена в РИОСВ-Русе жалба за преливане на отпадъчни води и суроватка по съседни улици и имоти, е установено запълване на всички съоражения на локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ). Съдържанието на пречиствателната станция се източва периодично. Производствените отпадъчни води от територията на МПП следва да преминават за пречистване през мазниноуловител, да се събират в наличната на площадката ЛПСОВ и да се предават за допречистване в Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – Разград, за което дружеството има сключен договор. с „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД. Предвид това, че ЛПСОВ на територията на МПП се използва единствено за събиране на отпадъчните води от производството и с цел предотвратяване разливането (в следствие на препълване на станцията и несвоевременното източване) е дадено задължително предписание и е определен постоянен срок за неговото изпълнение.        

На 09.02.2021 г. във връзка с постъпил в РИОСВ – Русе сигнал на 08.02.2021 г. за нерегламентирано изливане на отпадъчни води в съседен на обекта имот е проверено изпълнението на дадените предписания и е констатирано запълване на ЛПСОВ с отпадъчни води и мазнини. Установено е наличие на заблатени участъци с отпадъчни води от ЛПСОВ в два от имотите, намиращи се в съседство на МПП, вследствие на просмукването им. Пречиствателното съоръжение е подземно, бетонирано и се наблюдава компрометиране на техническото му състояние, което създава предпоставки за преовлажняване и заблатяване с отпадъчни води на съседни терени. Констатирано е, че дружеството не изпълнява дадено предписание. Съставен е акт за установяване на административно нарушение (АУАН) на дружеството за нарушаване разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ бр. 91/2002 г.).

От експертите на направлението е изготвена и предоставена  информация за конкретни обекти на  ОД МВР - Русе за замърсяване на р. Русенски Лом с оцветени отпадъчни води и на РУ МВР-Тутракан за изливане на отпадъчни води в съседни частни имоти в гр. Главиница от площадката на МПП в града.

Почви

През месеците януари-февруари 2021 г. от експерта в направление „почви” е извършена  една планова проверка по изпълнение на плана за контролната дейност на РИОСВ-Русе за 2021 г.

Плановата проверка е във връзка с изпълнение на писмо на Министерството на икономиката и енергетиката за подобряване на комуникацията/координацията между институциите при осъществяване на контролните дейности на находище „Боаза”-експлоатирано от „Тертер” ЕООД. На площадката е било констатирано, че не се извършват добивни и преработващи дейности. Дружеството подготвя документи за кандидатстване на държавна концесия. Няма нарушени и замърсени терени, извън определената площ за концесия.

Експертът от направлението е участвал и в проверки по постъпили сигнали за замърсени с отпадъци терени както следва:

- проверка, във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на терени от незаконно разакомплектоване на автомобили в местността „Трите гълъба”, Община Русе. Същият е неоснователен.

- проверка на терен на територията на Община Тутракан, за които е получен сигнал за нерегламентирано изгаряне и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). При проверка е установено, че Община Тутракан е предприела необходимите действия по компетентност, като е съставила два броя АУАН на нарушителя.

Експертът е участвал в работна среща, във връзка с определяне на терени за загробване на трупове на мъртви животни на територията на Община Русе, съгласно изискванията на  Наредба № 3 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти (СЖП) и на продукти,  получени от тях,  извън обекти, регистрирани в областните дирекции по безопастност на храните (ДВ. бр. 11/09.02.2021 г.).

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 16 броя контролни проверки от които 1 е планова, а останалите 15 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна“, които през месец януари са 31, а през месец февруари са 28.

Една от проверките е по сигнал за екземпляр в безпомощно състояние. Птицата е от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) и е изпратен за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора.

Извършена е планова проверка във връзка с провеждане на 46-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици. На 16.01.2021 г., съвместно с представители на Българското дружество за защита на птиците, е направено наблюдение и преброяване на водолюбивите птици по българския бряг на р. Дунав в участъка от речен километър 524 до км 492,5, както и в районите на рибарници „Мечка“, общини Борово и Иваново и при с. Басарбово, общ. Русе. Наблюдавани са следните видове и брой екземпляри: голям корморан (Phalacrocorax carbo) – 65 екз., червеногуш гмуркач (Gavia stellata) – 1 екз., малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) – 2 екз., голям гмурец (Podiceps cristatus) – 1 екз., речна чайка (Larus ridibundus) – 70 екз., жълтокрака чайка (Larus michahellis) – 139 екз., зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – 103 екз., посевна врана (Corvus frugilegus) – 50 екз., сива врана (Corvus cornix) – 159 екз., елшова скатия (Carduelis spinus) – 20 екз., орехче (Troglodytes troglodytes) – 2 екз., обикновена чинка (Fringilla coelebs) – 95 екз., планинска чинка (Fringilla montifringilla) – 15 екз., голям синигер (Parus major) – 10 екз., полско врабче (Passer montanus) – 10 екз., дългоопашат синигер (Aegithalos caudatus) – 5 екз., тръстикова овесарка (Emberiza schoeniclus) – 10 екз., червенушка (Pyrrhula pyrrhula) – 7 екз., обикновен мишелов (Buteo buteo) – 6 екз., малък ястреб (Accipiter nisus) – 1 екз., и зелен кълвач (Picus viridis) – 1 екз. Данните са изпратени в ИАОС за обобщаване. 

Във връзка с постъпил сигнал от народен представител в 44-то Народно събрание на Република България, за извършване на търговия с тюленови кожи на територията на ЕС, са извършени 3 извънредни проверки на фирми, занимаващи се с кожарска дейност. На място е установено, че в цеховете не се осъществява изкупуване и/или преработка на тюленови кожи. Във всички случаи се работи на ишлеме с телешки и/или агнешки кожи. Изпратено е писмо до МОСВ с резултатите от проведените проверки.

Във връзка със задълженията, регламентирани в чл. 31, ал. 6 от Закона за лечебните растения са извършени 11 проверки по документи на билкозаготвители, които не са представили обобщена иформация за изкупените, обработените и реализираните през предходната 2020 г. билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности, в срок до 20 януари 2021 г. Изпратени са покани за съставяне на АУАН до всички нарушители. За отчетния период не са съставяни АУАН.

През първите два месеца на 2021 г. са издадени 7 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

През отчетния период са регистрирани 4 книги за билки и е организиран 1 нов билкозаготвителен пункт.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки (31 за месец януари и 28 за февруари) на ПР „Сребърна“. Други проверки на защитени територии не са осъществявани.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 74 бр.  проверки, от които: 30 планови и 44 извънредни, 3 бр. – по изпълнение на предписания; 30 бр. по сигнали; 9 по преустановяване образуването на отпадъци, една по издаване документ по чл. 35 от ЗУО, една във връзка с процедура по внос на части за повторна употреба, една по процедура по чл. 4 от ЗУО за страничен продукт, две по искане на МВР - Бяла. Дадени са 21 задължителни предписания.

Приоритетно през месец януари и февруари са извършени проверки във връзка с постъпили сигнали от РД „Гранична полиция – Русе“ и на основание Заповед № Р-124 на Министъра на околната среда  и водите, относно спазване изискванията на Регламент 1013/2006 г., е предотвратено въвеждане на територията на Р. България на отпадъци от облекла. Извършена е една проверка по искане на Агенция „Митници”, във  връзка с процедура по внос на авточасти за повторна употреба от „ВВ Партс” ЕООД, гр. Исперих. При проверката не са установени несъответствия между декларирания товар и стоките (авточастите).  Становището на РИОСВ – Русе е товарът да бъде внесен на територията на Р. България.

Извършена е планова проверка по изпълнение на техническата рекултивация на депо за неопасни отпадъци, на територията на Община Бяла, попадащо в наказателната процедура по нарушението на право на ЕС, във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16 юли 2015 г. по дело С-145/14. По приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г., на Община Бяла е предоставена безвъзмездна финансова помощ за извършване на техничаска рекултивация на спряно от експлоатация общинско депо за битови отпадъци. В момента се изпълнява техническата рекултивация-оформяне на тялото, изграждане на отводнителни канавки за дъждовни и повърхностни води. Предстои уплътняване със земни маси и изграждане на газоотвеждаща система.

Експерти от направлението са извършили и участвали в проверки на дружества, които третират отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, във връзка с провеждане на процедура по нотификация за внос на отпадъци. Във връзка с извършените проверки до МОСВ са изпратени становища и доклади.

При проверките са установени нарушения, за които са съставени 6 АУАН, както следва: за непредоставена в срок информация във връзка с трансграничен превоз на отпадъци и за неводене на отчетност на транспортираните отпадъци.

За отчетния период са издадени двe НП на обща стойност 4 000 лв.

В НИСО са въведени над 7000 работни листа за класификация на отпадъците.

През периода са изготвени и изпратени:

- в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

- писма до оператори на фирми, извършващи дейности по третиране на ИУМПС, във връзка с поискана от МОСВ информация.

- информация относно дейността на площадка за съхранение на опасни отпадъци с местонахождение гр. Русе, Източна промишлевна зона;

- информация относно депо за производствени отпадъци на „Топлофикация – Русе“ ЕАД;

- информация относно депа в наказателна процедура – Бяла и Две могили.

- информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

В периода януари-февруари 2021 г. са получени 33 сигнала, по които са извършени проверки на място. От тях 16 броя са относно трансграничен превоз на отпадъци по Регламент 1013/2006. За всички сигнали, постъпили от ГККП – Дунав мост – Русе е извършена физическа проверка на превозните средства. От останалите 17 сигнала, 4 броя са основателни, 10 броя са неоснователни и 3 броя са препратени за решаване по компетентност.

При извършените проверки на ГКПП „Дунав мост” във връзка с трансграничен превоз на отпадъци по Регламент 1013/2006 и Anneх VII е върнат само един камион, транспортиращ дрехи втора употреба, който не притежава необходимите документи за внос на отпадъци.

При другите проверки е констатирано, че операторите притежават необходимите изискуеми документи за трансграничен превоз или товарът отговарят съгласно указанията от МОСВ за класификация на употребявани дрехи, като наличните дрехи  не представляват отпадък.

Три сигнала са препратени за решаване по компетентнност – един до Община Русе, един до Община Кубрат и един до Община Лозница.

В същите се съобщава за наличие на незаконно сметище на територията на Община Русе - кв. „Средна Кула“, неправомерно извършване на наторяване със странични животински продукти на територията на Община Лозница и  обработване на тревни площи с пестициди на територията на с. Точилари, Община Кубрат и натравяне на селскостопански животни.

Десет броя от получените сигнали са били неоснователни. Три от тях са свързани с разнасяне на неприятна миризма в района на „Западна промишлена зона” и в района на „Цветницата”, нерегламентирано изгаряне на отпадъци, съхранеие на бутилки с газ на площадка.

Извършена е проверка на „Оргахим”АД, като източник на разнасяне на неприятна миризма. При проверка по компонент „отпадъци” не са констатирани несъответствия на количествата и вида генерирани отпадъци, разрешени в КР.

Четири сигнала са свързани с незаконно действащи автосервизи, замърсяване на терени около тях с отпадъци, нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Извършени са проверки и са дадени предписания за спазване на екологичното законодателство.

Два сигнала са получени за изгаряне на отпадъци на територията на Община Тутракан. При проверка на място е било констатирано, че Общината е предприела съответните мерки по компетентност и е съставила АУАН на нарушителя.

Извършена е една съвместна проверка с Община Русе на „Фантастико мебел” ЕООД, свързана с нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Не са констатирани нарушения.

Химикали

През отчетния период, в изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ – Русе,  експертите са извършили три планови проверки: на „Топливо“ АД, „Пачико“ ЕООД и на „Гама“ ООД (по компоненти и фактори на околната среда) . Дружествата са проверени относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Дадени са общо две предписания, като няма констатирани нарушения на законодателството по химикали. Не са съставяни АУАН.

ОВОС и ЕО

Поради ангажираността на експертите от Дирекция ПД с планиране на контролната дейност за текущата година, изготвяне на отчети за дейността на дирекцията през предходната година и изготвяне на годишния доклад за състоянието на околната среда, в плана за контролна дейност за 2021 г. не са заложени проверки през първото тримесечие на отчетния период.

През отчетния период са извършени 2 броя извънредни проверки във връзка с участие в Държавни приемателни комисии на различни обекти.

Комплексни разрешителни

В изпълнение на годишния план за 2021 г. е извършена планова проверка на инсталация, попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС на „Топлофикация-Русе”АД - „депо за неопасни отпадъци”. На оператора е дадено едно предписание, свързано с дейностите по техническата рекултивация на клетка „Б” на депото. Същото е изпълнено в срок.

Извършена е извънредна проверка на „Топлофикация Русе” АД - инсталация за производство на топлоенергия, притежаващо Комплексно разрешително № 46-Н0-И0-А5-ТГ1/2018 г. Съставен е АУАН за неизпълнение на Условие в КР.

За отчетния период, в РИОСВ – Русе са постъпили 6 Годишни доклада по околна среда, на оператори с издадени комплексни разрешителни.

По искане от Софийска прокуратура, във връзка с досъдебно производство, е предоставен ГДОС за 2017 г. на „Топлофикация Русе“ ЕАД.

Изготвени са 5 становища във връзка със започнали процедури по издаване/актуализация на комплексни разрешителни.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месеците януари и февруари 2021 г. са извършени четири контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Марисан и Колев” АД, град Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци), „Гама” ООД, град Бяла (по фактори отпадъци и ОХВ), ЕТ „Рачо Ковача - Рачо Семов”,  гр. Исперих (по компонент въздух и фактор отпадъци) и „Ауто стар 11” ЕООД, гр. Исперих (по компонент въздух и фактор отпадъци)

При проверките е дадено едно предписание. Не са констатирани нарушения, съответно не е съставян АУАН.

СЕВЕЗО

Комисията по чл.157 а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда не е извършила планов контрол поради това, че Годишният план за 2021 г. на обектите с рисков потенциал все още не е утвърден от Министъра на околната среда и водите.

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложени принудителни административни мерки (ПАМ).

Експертът е взел участие в две държавни приемателни комисии (ДПК) за строежи в град Разград.

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 9, ал. 6 от Закона за защита при бедствия (Обн. ДВ. бр. 102/19.12.2006 г., изм. и доп. ДВ. бр. 60/07.07.2020 г.) е представен в РИОСВ-Русе за съгласуване Плана за защита при бедствия на Област Разград. Представен за съгласуване е и Проект на Областна програма за намаляване на риска от бедствия, за периода 2021 – 2025 г. на Област Русе, разработен на основание чл. 6 от Закона за защита при бедствия.

Вписана е информацията за част от операторите в публичния регистър на предприятията по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС, в секция „Контрол“.

През месец февруари е изготвено едно съгласувано становище по представен от ИАОС Доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал „Складова база за препарати за растителна защита, торове и семена“, гр. Бяла, с оператор „999-Ив. Асенов“ ЕООД, с. Катуница.

През отчетния период са изготвени 4 броя вътрешни експертни становища по инвестиционни предложения.

Проведена е съвместна процедура по Глава шеста и Глава седма на ЗООС – прилагане на чл. 99б от ЗООС на предприятие с нисък рисков потенциал „Петролна база ТЕГРА“, с оператор „Булмаркет ДМ“ ЕООД, във връзка с ИП „Преустановяване работата на инсталация за вакуум-дестилация на нефт до получаване на гудрон и използване на съоръженията към нея за дестилиране на течност от обвивка на ядка кашу (CNSL- cashew nutshell liquid). Отпадане на Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини. Промяна във вида и количествата на съхраняваните и употребяваните опасни химични вещества на площадката“.

Изготвено е вътрешно експертно становище по процедура по преразглеждане и актуализация на Комплексно разрешително на „Хан Аспарух“ АД – гр. Исперих.

АУАН, НП и ПАМ

1. „Макс Партс“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002099/05.01.2021 г. – не е изпълнило дадено задължително предписание – чл. 156, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците;  

2. „Нордстрой“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002518/11.01.2021 г. – не е изпълнило задължението си да води заверени отчетни книги – чл. 9, ал. 5 от Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

3. „Сепатекс“ ООД, с. Калипетрово, АУАН № 0001743/12.01.2021 г. – не е изпълнило дадено задължително предписание – чл. 156, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците;  

4. Б.П., гр. Ветово, АУАН № 0002482/15.01.2021 г. – не е уведомил РИОСВ – Русе за изпълнение на инвестиционно предложение  –чл. 31а от Закона за биологичното разнообразие; 

5. П.Л., гр. Силистра, АУАН № 0002223/13.01.2021 г. – извършва любителски риболов на неразрешено място  – чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии;        

6. „Екоуниверс“ ЕООД, гр. София, АУАН № 0002519/25.01.2021 г. – не е уведомявало РИОСВ в срок за товарене на отпадъци извън територията на ЕС – чл. 48, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във вр. с чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1 от 2014 г.;          

7. „Астра Биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле, АУАН № 0002520/26.01.2021 г. – не е уведомявало РИОСВ в срок за товарене на отпадъци извън територията на ЕС – чл. 48, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във вр. с чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1 от 2014 г.;          

8. „Топлофикация“ АД, гр. Русе, АУАН № 0001940/28.01.2021 г. – не е изпълнило условие на КР – чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда;

9. „Сид Грийн“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002455/29.01.2021 г. – не е изпълнило задължението си да води отчетни книги – чл. 44, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във вр. с чл. 7, ал. 6 от Наредба № 1 от 2014 г.;

10. „Сид Грийн“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002456/29.01.2021 г. – не е извършило корекциите в отчетните книги по предвидения в закона ред – чл. 48, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във вр. с чл. 10, ал. 2 от Наредба № 1 от 2014 г.;

11. „Евро хем“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0001744/23.02.2021 г. – няма утвърдени работни листи – чл. 3, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във вр. с чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 2014 г.;

12. „Аполо 35“, гр. Пловдив, АУАН № 0002277/26.02.2021 г. – не е изпълнило дадено задължително предписание – чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда.

Издадени Наказателни постановления

1. „Лъки сис“ ЕООД, гр. Силистра, НП № 1/15.01.2021 г. по чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите в размер на 4 000 лева – нерегламентирано зауства формирани от дейността отпадъчни води, което е нарушение на разпоредбата на чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.

2. „Аристон-С“, гр. Русе, НП № 2/15.01.2021 г. по чл. 9, ал. 5 от Нредба № 1 от 2014 г., във вр. с чл. 48,ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лева – не е изпълнило задължението си да води заверени от директора на РИОСВ отчетни книги;

3. ДЗЗД „Шик Шик“, гр. Разград, НП № 3/28.01.2021 г. по чл. 22, ал. 4 от Нредба № 1 от 2014 г., във вр. с чл. 48,ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лева – не е уведомявало РИОСВ в срок за товарене на отпадъци извън територията на ЕС;

4. „Дани груп 04“ ЕООД, гр. Русе, НП № 4/22.02.2021 г. по чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците в размер на 7 000 лева – съхранява опасни отпадъци на площадка собственост на дружеството без да притежава необходимия документ по чл. 35 от ЗУО.

Директорът на РИОСВ – Русе е издал едно писмено предупреждение по съставени АУАН, при които е констатирано, че нарушението е маловажно и не е с отрицателно въздействие върху околната среда.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През отчетния период е преустановено замърсяването на воден обект от оператор на млекопреработвателно предприятие, на който е била наложена ТМС. ВиК оператор на канализационни системи в гр. Разград и в гр. Лозница е предприрел действия за намаляване на  замърсяването на воден обект, което е доказано от извършените по негова молба контролни пробонабирания на пречистени отпадъчни води.

Броят на установените в гр. Русе превишения на ФПЧ10 за периода януари – февруари 2021 г. е значително по-малък от този през същия период на 2020 г. Същата тендинция се наблюдава и при максимално измерената средноденонощна концентрация по този замърсител.

В резултат на осъществения засилен контрол и координация с Гранична полиция в гр. Русе, е предотвратен нелегламентирания внос/въвеждане на територията на страната, на текстил (дрехи), предначначен за втора употреба.

Бизнеса

През месеците януари и февруари 2021 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 251 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, от които 6 указателни писма са за последваща процедура по ОС;
 • 49 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 24 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 15 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 9 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 116 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 37 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 18 писма за консултация с РЗИ;
 • 15 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 15 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС и 1 напомнително писмо за предоставяне на резултатите от обществен достъп;
 • 22 писма до БДДР/БДЧР;
 • 4 писма до ИАОС (1 от които е адресирано и до РДПБЗН и община);
 • 2 писма до Българска агенция за инвестиции;
 • 3 писма за осъществяване на контрол;
 • 17 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 4 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 1 Становища по екологична оценка  с разпоредителна част „Съгласува“ за ОУП Община Две могили, с възложител Община Две могили;
 • 3 решения за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС;
 • 1 решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува“;
 • 1 решение за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост, на основание чл. 13, ал. 3 от Наредбата за ОС и чл. 31а, ал. 1 от ЗБР;
 • 64 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.

През отчетния период са издадени:

- 3 разрешения за дейности с отпадъци;

- 22 регистрационни документа;

Издадените в периода 01.01.2021 -28.02.2021 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”;

В НИСО са утвърдени работни листи на 4 оператори.

През периода е взето участие в заседания на 15 ДПК – 7 през месец януари и 8 през месец февруари, за приемане на строежи.

Обществеността

В сградата на РИОСВ-Русе е проведена работна среща с ръководството на Гранична полиция – Русе във връзка с координация на действията при трансграничен превоз на отпадъци и спазване на изискванията на Регламент 1013/2006.

Ексепрти на РИОСВ-Русе взеха участие в заседанието на временната  комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и отпадъците в община Русе. По време на заседанието бяха отчетени дейностите по създаване на „Екологичен кадастър на Община Русе“. Втората планирана среща през февруари е отложена поради ангажимент на председателя на комисията.

РИОСВ - Русе обяви конкурс за проект на пощенска марка или магнит по повод Световния ден на влажните зони - 2 февруари. Конкурсът се проведе под надслов „Влажните зони и водата“.

В него участие взеха ученици от начален курс на обучение от Русе, Разград и Силистра, представяки по един проект. До обявеният краен срок в екоинспекцията постъпиха 106 проекта. Резултатите са  публикувани на интернет страницата на инспекцията: https://www.riosv-ruse.org/konkursi-na-riosv-ruse/23247-novo-pobediteli-v-konkursa-na-riosv-ruse-za-proekt-na-poshtenska-marka-i-magnit-po-povod-svetovniya-den-na-vlazhnite-zoni-2021-g-na-tema-vlazhnite-zoni-i-vodata.

Отличените автори получиха  грамоти и индивидуални награди.


Архив на месечните справки по години: 2014 г. - 2015 г. - 2016 - 2017 - 2018 г. - 2019 г. - 2020 г. 

България в Юнеско

Галерия