За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Месечни справки за контролна дейност

 Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе през  месец април 2024 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец април 2024 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 183 проверки, от които 125 са планови, а 58 са извънредни. Броят на проверените обекти е 161, като 135 са планови и 26 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 66 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец април 2024 г. са съставени 9 акта за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ-Русе не са издавани наказателни постановления през месеца.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе  е сключил едно споразумение по съставен АУАН на юридическо лице, на стойност 3 500 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 79,13 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) 1 528 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН  са постъпили 3 500 лв. От структурите на НАП през месец април 2024 г. по наложени административни мерки са постъпили 79, 13 лв.   

От получените суми през месец март 2024 г., на общините, през месец април 2024 г. са преведени 3054, 61 лв. Най-голяма сума е получила Община Разград в размер на 1 910,07 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

- на 06.03.2024 г. от изход ЛПСОВ на „Олео Протеин“ ЕООД, гр. Русе е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 29.03.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текущата месечна санкция във връзка с установено замърсяване на водния обект. Издадено е наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Русе за налагане на ТМС в размер на 64 лв.

През периода от 01.04 до 30.04.2024 г. са постъпили четири писмени жалби, отнасящи се за:

 • незаконна автосервизна дейност на територията на Община Русе;
 • нерегламентирано, незаконно канализационно включване от съседен имот на територията на Община Силистра;
 • непочистени, запушени ревизионни шахти за отпадъчни води на територията на Община Русе;
 • нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в гр. Мартен, община Русе;

Жалбите са препратени  по компетентност за предприемане на действия от съответните институции.

В РИОСВ-Русе са постъпили 173 сигнала, от които: 29 бр. в деловодството; 79 бр. на „Зелен телефон“ и 65 бр. по електронна поща.

От тях 31 са препратени по компетентност, 125 са основателни и 14 са неоснователни. По три от постъпилите сигнали предстои извършване на проверки от експерти на РИОСВ-Русе през месец май.

Разпределение на сигналите по общини е както следва: Община Русе – 158; Община Разград – 9; Община Силистра – 4; Община Бяла – 1; Община Сливо поле – 1.

През месеца преобладаващи са сигналите, свързани с миризми, 12 сигнала са за нерегламентирани дейности с отпадъци, 3 сигнала са по ЗБР и 4 сигнала по ЗВ.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • миризми и замърсяване на въздуха, като множеството от постъпилите сигнали (около 90%) са за миризми на територията на град Русе. Част от сигналите са отчетени като основателни по отношение на наличие на миризми, но при проследяване на основните показатели за качество на атмосферния въздух е установено единствено превишение на средноденонощната норма на ФПЧ10 за дните 01.04.2024г. и 02.04.2024 г. Постъпилите сигнали за наличие на миризми и замърсяване на въздуха от дейността на дружества на територията на гр. Русе са препратени към тях, във връзка с изпълнението на условие от комплексните им разрешителни за извършване на проверка и предприемане на действия. За постъпилите множество сигнали за неприятна миризма на територията на Община Русе е съставен акт за установяване на административно нарушение на дружеството „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД;
 • нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци;
 • намерени в безпомощно състояние птици и нерегламентирано изсичане на орехови дървета;
 • сигнали по ЗВ, относно замърсяване на река Бели Лом;

За постъпилите, през месец април, сигнали са извършени 18 броя проверки, като са проверени 20 обекта на територията на РИОСВ-Русе. Дадено е едно предписание.

През отчетния период са съставени общо 3 акта за установяване на административни нарушения, като два от тях са във връзка с установени нарушения по постъпили сигнали през месец март.

Изготвени и изпратени са 12 отговора до сигналоподатели и Институции по постъпили жалби/ сигнали, във връзка с миризми и замърсяване на околната среда.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през отчетния месец е извършването на проверки по изпълнението на годишния план, както и по постъпили сигнали и жалби.

Приоритетен през отчетния месец е контролът на общините и населените места за чистота на речни дерета и корита, общински пътища и терени за наличие на нерегламентирано замърсяване с отпадъци.

Изпълнени са дадените през предходния месец предписания на оператори с издадени комплексни разрешителни за извършване на обследване за наличие на източници  на миризми и предлагане на технически мерки за тяхното ограничаване.

Превантивен контрол

През отчетния период продължи работата по прилагане на превантивния контрол по отношение на всички инвестиционни инициативи, свързани с разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, стопански дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране. По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО, експертите от дирекция „Превантивна дейност“ работиха по депозирани нови и/или започнали през предходен период процедури (текущи). За 13 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС. Десет от тях подлежат на последваща процедура по преценяване необходимостта от ОВОС, 3 на последваща процедура по преценяване необходимостта от ЕО. Приключени са 8  процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 3 процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Прекратени са 9 процедури, започнали по реда на Глава Шеста от ЗООС. Проведено е едно заседание на Екологичния експертен съвет за разглеждане на ДОВОС за ИП „Изграждане на производствена база на предприятие „Ватия кварц“ АДˮ. За разгледаното ИП е издадено решение по ОВОС с характер „одобрявамˮ. 

През отчетния период е изготвен отговор по задание на ДОВОС за ИП „Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ „Правда” в землището на село Правда, община Дулово, област Силистра ˮ.

Текущ контрол:

През месец април 2024 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 18;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 120 проверки: 85 планови, от които 2 са екипни, 82 по фактор „отпадъци“ и 35 - извънредни.
 • Извършени са 4 планови и 2 извънредна проверка на оператори с издадено комплексно разрешително;
 • Проверки по Закона за чистотата на атмосферния въздух: 8 планови, от които 4 самостоятелни и 4 от участие в комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 12 извънредни проверки;
 • Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 3 планови;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 14 контролни проверки на планови обекти, от които 13 планови проверки с 12 пробонабирания, като една от плановите проверки е комплексна по компоненти и фактори на околната среда и 5 извънредни проверки на планови обекти;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 30 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“, 5 планови на защитени територии;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 2 извънредни на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 и една планова проверка по сигнал за бедстващ защитен екземпляр.

 Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 12 проверки по дадени предписани, като е установено, че са предприети действия по изпълнението им. Преобладаващият брой проверки е по изпълнение на дадени предписания на кметове на общини и кметства за почистване на замърсени терени.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец април 2024 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  отчитат: 3 денонощия с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 - две за град Русе, и едно превишение за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра резултатите от измервания касаят само периода 01.04.- 15.04.2024 г. Останалите данни до края на месец април, ще са налични към средата на м. май. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски. Влошеното качество на атмосферния въздух през месеца е  следствие от трансграничен пренос на пустинен прах от Африка.

По данни от другите пунктове за КАВ в гр. Русе, също не са отчетени превишения на пределнодопустимите концентрации на органични вещества.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 8 планови и 12 извънредни проверки. Експертите от направлението са участвали в 4 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни и една извънпланова такава. За установени административни нарушения на ЗЧАВ са съставени два акта за установяване на административни нарушения - 1 брой АУАН за миризми на оператор с КР и един АУАН на юридическо лице за несвършени в срок СПИ.

Експерти от направлението са взели участие в 4 държавни приемателни комисии.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 8 доклада на оператори, за извършени собствени периодични измервания (СПИ), 2 месечни доклада и един годишен доклад на оператор за извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ). Утвърдено е разположението и оборудването на една пробовземна точка за неподвижен източник и един  План за мониторинг.

През отчетния период не са заверявани дневници на оператори на бензиностанции, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През м. април са одобрени с Решение на Директора на РИОСВ-Русе 6 Плана за управление на разтворителите. Издадени са 5 становища по Годишни доклади за околна среда (ГДОС).

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ са представили по електронен път 57 годишни справки за използваните количества хладилен агент в предходната година. Ежедневно през месеца експертите от направлението комуникираха със задължените по наредбата лица, с цел ефективно внедряване на информационната за представянето на  отчетите за ФПГ за 2023 г.

Шум

През месец април 2024 г. са извършени 3 планови проверки, във връзка с емисионен контрол по фактор „шум”. Съвместно с Регионална лаборатория (РЛ)-Русе е извършено контролно измерване на  нивата на шум, излъчван в околната среда от: „Марисан и Колев“ ООД, „Витте Аутомотив България“ ЕООД и „Фазерлес“ АД. Не са установени превишения в регламентираните норми, не са дадени предписания.

В РИОСВ – Русе, през месец април, са постъпили два доклада с резултати от извършени СПИ по фактор „Шум“, на: „Биовет“ АД – град Разград и „Топлофикация Русе“ АД. При преглед на информацията и протоколите от измерване, не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум.

Изготвени са четири вътрешни становища по Глава Шеста от ЗООС на: Постъпило искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение с възложител „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД; Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Фуксия 2012” ЕООД за „Инсталация за интензивно отглеждане на птици“; План за собствен мониторинг на леярна за черни и цветни метали, с оператор „Новал 1“ ЕООД и на Проект на комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци“ за общините Разград, Кубрат, Исперих, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян.

Изготвени са 35 вътрешни становища на постъпили Годишни доклади по околна среда на оператори с издадено комплексно разрешително.

Изготвени са три Доклада до Директора на РИОСВ-Русе по съответните процедури за утвърждаване на докладите от СПИ.

Води

През месец март 2024 г. са извършени общо 19 бр. контролни проверки на планови обекти, както следва:

13 бр. планови проверки, от които 12 с пробонабирания на отпадъчни води на: „Борисов и син“ ЕООД, „Моника 871“ ЕООД, „Добруджа КИТ“ АД, „Мероне-Н“ ЕООД, ГПСОВ-Исперих, „Интер ЕС 2000“ ЕООД, ГПСОВ-Русе, ГПСОВ-Бяла, „Фешко ФСК“ ООД, „Дестан“ ЕООД, ГПСОВ-Разград, „Екопродукт” ЕООД. Взето е участие в една планова екипна проверка на „Стил ЕА” ООД, гр. Разград, млекопреработвателен цех в с. Дянково, Община Разград.

Извършени са 3 извънредни проверки на  обекти: една съвместна с представител на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)-Плевен на „Хоризонт САЩ“ ООД, с. Мечка, Община Иваново по сигнал нерегламентирано заустване на битово-фекални води, две  по писма на „Оргахим“ АД  за премахване на пломби, поставени на съдове за временно съхранение на промивни води и една на „Оргахим Резинс“ АД за поставяне на нови пломби на сифони в цеховете на дружеството.  

Експертите са участвали в проверки по условията на издадени КР на 4 обекта Русе Кемикълс” АД, „Оберьостерайхише биодизел Българияˮ ЕООД, „АА фарма” ЕООД и „Айлин Дизайн“ ЕООД.  

При проверките на операторите са дадени 7 бр. предписания. Съставен е  АУАН на Община Исперих за нарушения при експлоатацията на ГПСОВ-Исперих.

През месец април в РИОСВ-Русе са постъпили 2 жалби за възникнали проблеми в канализационната мрежа на град Русе и на град Силистра, които са препратени по компетентност.

Във връзка с подадени сигнали за наличие на неприятни миризми в град Разград е направен оглед и обход на река Бели Лом в района на града. Проверени са заустващите точки на отпадъчни води на ГПСОВ-Разград, „Биоветˮ АД и „АДМ Разградˮ ЕАД. Не са усетени неприятни миризми и водата в реката е чиста. На около 30 м след точките на заустване на отпадъчните води от трите обекта е констатирано подприщване на реката с паднало дърво и клони. Взети са проби отпадъчни води на изход ГПСОВ-Разград и е проверена работата на пречиствателните съоръжения.

Направена е проверка на „Хоризонт САЩ“ ООД, свързана с установено замърсяване на дере с битово-фекални отпадъчни води в близост до винарския комплекс. При обхода и огледа е констатирано наличие на 2 тръби, като от едната е изтичала чиста вода, без мирис. Не е установен произхода на отпадъчната вода. Дадени са предписания за представяне на схема на площадковата канализация и за извършване на обследване на наличните тръби за отвеждане на отпадъчни води.

През месец април приоритетите в направлението са били следните:

- изготвяне на информация за ОД на МВР-Разград;

- изготвяне на становища за ГДОС на КР – 20 бр.;

- изготвен е доклад за представените и проверени ГД (47 бр.) за изпълнение на условията, поставени в разрешителните за заустване по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите;

- изготвяне на становища за 1 бр. заявление за издаване на КР и 2 бр. за актуализация на КР;

- изготвяне на вътрешни становища по Глава Шеста от ЗООС – 3 бр.;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите.

Почви

През месец март 2024 г. по компонент „Почви” са  извършени две планови проверки на рекултивирано депо за твърди битови отпадъци (ТБО) в град Ветово и рекултивирано общинско депо за ТБО в с. Самуил.

По проверка през предходния месец в село Писанец, община Ветово, на животновъден обект, през април е съставен АУАН по чл. 40 от Закона за опазване на околната среда за причинено вредно изменение на почвата от разлив на пресен торов отпад (торови маси), формиран от отглеждането на животни.

Експертът в направлението основно е извършил проверки по фактор отпадъци и е работил по утвърждаване на работни листи по Закона за управление на отпадъците, както и по предоставяне на вътрешни становища във връзка с преписки по Глава Шеста от ЗООС.

Биологично разнообразие и НЕМ

През месец април са извършени общо три контролни проверки, от които една планова и две извънредни.

Единствената планова проверка е извършена по сигнал за екземпляр в безпомощно състояние. Същият е от вида малък ястреб (Accipiter nisus) и e предоставен за препариране на Регионален исторически музей - Русе.

Издадени са седем регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях и един брой регистрационна карта на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 22а от Закона за защита на животните.

Извършени са две извънредни проверки на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие.

Лечебни растения

През отчетния период не са подавани заявления за регистрация на книги за билки и/или за организиране на билкозаготвителни пунктове. Съответно не са извършвани проверки по Закона за лечебните растения.

Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна“, които са 30.

Извършени са 5 планови проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец“ – с. Малък Преславец, община Главиница, ЗМ „Гарвански блата“ – с. Гарван, с. Попина, община Ситово, ЗМ „Божурите“ – с. Подайва, община Исперих, ЗМ „Мющерека“ – с. Беловец, община Кубрат и ЗМ „Находище на червен божур“ – с. Печеница, община Исперих. При проверките не са констатирани нарушения на режима на дейностите, регламентиран в съответните заповеди за обявяване.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 120 проверки: 85 планови, от които 2 са екипни, 82 по фактор „отпадъци“ и 35 извънредни, както следва: 9 бр. – по изпълнение на предписания, 6 бр. по сигнали, 4 бр. по писма на оператори, 1 бр. – във връзка с преустановяване образуването на отпадъци, 4 бр. – по самосезиране, 1 бр. – по писмо на МВР,  1 бр.  по заявление за ДО, 9 бр. – по Заповед на Министъра на ОСВ. Дадени са 28 задължителни предписания. Съставени са два АУАН по Закона за управление на отпадъците – за  осъществен контрол по предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организирането им и не е представена информация не по-късно от един ден на натоварването на отпадъци, съгласно изискванията чл. 22, ал. 4 на Наредба № 1 за реда и образците, Приоритетно през месец април е извършено следното:

 • изготвено е писмо до МОСВ за подготовка изпълнението на програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“, финансирана по Швейцарско-Българска Програма за Сътрудничество (ШБПС);
 • осъществени са проверки, относно поддържане чистотата на общинската пътна мрежа;
 • осъществени са проверки за чистота на речни легла, дерета и прилежащите им терени на територията на населените места в 22-те общини, както и по отношение на предприетите мерки за недопускане изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаване на незаконни сметища в речни легла и водосборни дерета, вкл. и прилежащите им територии.
 • осъществени са проверки по постъпили сигнали;
 • осъществен е контрол във връзка с предаване на отпадъци от площадката на „Полисан“ АД (в несъстоятелност). Проконтролирано е извеждането на опасен отпадък, собственост на дружеството от резевоар на площадката.

Експерти от направлението са участвали в общо 4 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

Извършена е съвместна проверка с представители на ОПУ - Разград постъпил сигнал за наличие на замърсявания на отбивките по пътя Русе-Цар Калоян-Разград и по-специално отбивката в дясно, преди завоя за гр. Цар Калоян, откъм Русе. Установено е наличие на нерегламентирано сметище. Дадени са предписания за почисването му в срок. Предстои последващ контрол.

Експерти от направлението са участвали в 2 проверки по компоненти и фактори на околната среда.

През периода са изготвени и изпратени:

- писмо по ел. поща до МОСВ за банковите гаранции за приключване на първото тримесечие на 2023 г.;

- писмо до НКЦ относно трансграничен превоз на отпадъци;

- писмо до НАП-Варна, относно  постъпило искане за извършване на действия от други контролни органи;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

- информация за резултатите от извършен контрол на дружества, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- информация до МОСВ за отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО;

През отчетния период са получени 14 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. По 4 сигнала са извършени проверки на място. Три от сигналите са основателни, а един е неоснователен. В сигналите се визира нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци, на неразрешени места. Останалите сигнали са препратени за решаване по компетентност. Извършен е последващ контрол по изпълнение на предписания, дадени с констативни протоколи за почистване на замърсени с отпадъци терени, разположени на територията на община Главиница и община Разград. Същите са почистени в срок. 

 Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са участвали в 4 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, както следва:

 1. „Лукойл България” ЕООД - гр. София, бензиностанция в гр. Разград. Проверката е приключила с 3 предписания.
 2. „ОМВ България” ЕООД - гр. София, бензиностанция в гр. Разград. Проверката е приключила с 3 предписания.
 3. „Голдън Флойд” ООД - гр. Исперих, бензиностанция в гр. Кубрат. Проверката е приключила с 4 предписания.
 4. „Пачико” ЕООД – гр. Русе, цех за производство на професионални почистващи детергенти и термопанели. Проверката е приключила с 2 предписания.

Десет от дадените 12 предписания, са изпълнени, а 2 са със срок - следващия месец. Изпълнено е и дадено през месец март предписание, чиито срок е изтекъл през месец април.

В периода 17-19 април 2024 г. експерти от отдела са взели участие в Работна среща – обучение на експерти от РИОСВ, ИАОС и МОСВ  на тема: „Прилагане на законодателството в областта на химикалите и контрола на  опасностите от големи аварии“.

Експертите от отдела са изготвили 3 вътрешни становища към Дирекция „Превантивна дейност“ по постъпили инвестиционни намерения и процедури по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда.

ОВОС и ЕО

Във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе, през отчетния период са извършени 2 проверки на постановени административни актове по реда на Глава Шеста от ЗООС. Извършените проверки са на издадени Решения по ПНОВОС за инвестиционни предложения, като проверяваните обекти са реализирани и издадените административни актове не са загубили правно действие. Един от съставените протоколи е с дадени предписания, които са изпълнени в указания срок. Не са констатирани нарушения от компетенциите на експертите от Дирекция „ПД“.

Комплексни Разрешителни

През месец април са извършени общо 6 проверки, на оператори с издадено комплексно разрешително, от които 4 планови на:

    1.„Русе Кемикълс” АД, гр. Русе, производство на ФТА и МА в гр. Русе- 5 предписания.

 1. „А.А. Фарма” ЕООД, с. Калипетрово, интензивно отглеждане на птици в с. Шуменци, община Тутракан. Дадено е едно предписание.
 2. „Айлин Дизайн” ЕООД, интензивно отглеждане на птици в с. Дянково, община Разград. Дадено е едно предписание.
 3. „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД - гр. Русе, производство на биодизел в град Русе.

и 2 извънредни на: „Линамар лайт металс Русе” ЕООД, гр. София, производство на алуминиеви автомобилни части в гр. Русе и „Фуксия 2012” ЕООД, с. Беловец, община Кубрат, интензивно отглеждане на птици в с. Беловец. И на двамата оператори е съставен по един АУАН: на „Линамар лайт металс Русе” ЕООД за неизпълнение на условие в КР - за изпускане на интензивно миришещи вещества извън производствената площадка, на „Фуксия 2012” ЕООД за извършване на дейност без издадено КР.

Изготвени са становища по три процедури по издаване на ново и актуализация на комплексни разрешителни.

Севезо

През месец април са извършени 2 планови проверки на следните оператори:

1. „Ф+С Арго” АД, гр. Русе, складова база за препарати за растителна защита в гр. Две могили. Проверката е приключила без предписания.

2. „999 – Ивайло Асенов” ЕООД - гр. Русе, складова база за търговия с химикали в гр. Русе (с нисък рисков потенциал). Проверката е приключила без предписания.

Изготвено е становище по документация по чл. 112, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда за издаване на Решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116 ж, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда на предприятие с висок рисков потенциал „Склад за препарати за растителна защита - Русе“, находящ се в гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Тец Изток“ № 9, с оператор: ,,Ойролог“ ЕООД – гр. София

Издадено е Решение № ДППГА-01(А2)-П-РУ(14)/2024 г. на основание чл. 106, ал. 4 от Закона за опазване на околна среда и чл. 2, т. 3, буква „б“ от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях на „ДМВ ПЕТРОЛ“ ЕООД.

АУАН, НП и ПАМ

Съставени АУАН през отчетния период:.  

 1. Д.Д., гр. Ветово, АУАН № 0002710/02.04.2024 г. –не е представил в срок информация за изкупени, обработени и реализирани билки и техния произход за 2023 г. нарушение по чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения.
 2. Д.Ю., гр. Кубрат, АУАН № 0002711/02.04.2024 г. –не е представил в срок информация за изкупени, обработени и реализирани билки и техния произход за 2023 г. нарушение по чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения.
 3. ЕТ „Бисер Кирилов“, гр. Русе, АУАН № 0002527/09.04.2024 г. – предизвикано вредно изменение на почвата от разлив на пресен торов отпад, нарушение по чл. 40, вр. § 16, б. „б“ от Закона за опазване на околната среда.
 4. „Астра Биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле, АУАН № 0002830/10.04.2024 г. – не е представена информация за натоварването на отпадъци в законоустановения срок, нарушение по чл. 48, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, вр. чл. 22, ал. 4 от Наредба – 1.
 5. „ЕМЦ Дистрибюшън“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002791/15.04.2024 г. – не е провел емисионен контрол и СПИ на концентрациите на вредни вещества в отпад. газове, нарушение по чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, вр. чл. 31, ал 1, т. 1 от Наредба 6/99г.
 6. „Линамар лайт металс Русе“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002614/15.04.2024 г. – нарушено условие в комплексно разрешително, нарушение по чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.
 7. Г.Ю. – кмет на с. Веселец, общ. Завет, гр. Русе, АУАН № 0002831/17.04.2024 г. – не е осъществен контрол по предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на не разрешени за това места, нарушение по чл. 19, ал. 3, т. 15, вр. чл. 112, ал. 1, т. 5 от Закона за управление на отпадъците.
 8. Община Исперих, гр. Исперих, АУАН № 0002693/25.04.2024 г. – не поддържа ГПСОВ – Исперих в технически изправно състояние, нарушение по чл. 126, ал. 1 от Закона за водите.
 9. „Фуксия 2012“ ЕООД, с. Беловец, АУАН № 0002904/18.04.2024 г. – извършва производствена дейност без да притежава КР, нарушение по чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

През отчетния период не са издадени наказателни постановления и не са налагани принудителни административни мерки.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил споразумение с:

„ОРГАХИМ“ АД, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002887/19.03.2024 г. – не изпълнено дадено задължително предписание, нарушение по 156, ал. 1, вр. с чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 5000,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 3500,00 лева.

Писмени предупреждения:          

  На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе са издадени писмени предупреждения на:

 1. „МЕГИ - ТРАНС“ ЕООД, гр. Бургас, ПП № 02/12.04.2024 г., по съставен АУАН № 0002473/13.10.2023 г. – транспортирало е отпадък с код 20 01 25, който код не е включен в издадения на дружеството регистрационен документ.
 2. „ХИМ КОМЕРС 2009“ ЕООД, гр. Ямбол, ПП № 03/25.04.2024 г., по съставен АУАН № 0002826/27.10.2023 г. – извършва дейност по съхраняване R13 – без да притежава разрешителен документ съгласно изискванията на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
 3. „ВЕНИДАН“ ЕООД, гр. Ямбол, ПП № 04/25.04.2024 г., по съставен АУАН № 0002827/27.10.2023 г. – извършва дейност по съхраняване R13 – без да притежава разрешителен документ съгласно изискванията на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

През отчетния период няма резолюции за прекратяване на административонаказателни процедури на основание чл. 54 от ЗАНН. 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

Дните с превишения на нивата на ФПЧ10 за месец април в гр. Русе са два, което в сравнение с предходни години е най-ниска стойност. Основната причина е преносът на сахарски прах.

Почистени са замърсени с отпадъци терени, установени при извършените през месеца проверки на община и населени места.

При извършените проверки на естествените находища на червен божур в землищата на селата: Беловец, община Кубрат, Печеница и Подайва, община Исперих, е установено, че са в отлично състояние. 

Бизнеса

През месец април 2024 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 155 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 1 указателно писмо за последваща процедура по ОС;
 • 15 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 13 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 10 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 3 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 69 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС/МРРБ, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 8 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 3 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 1 Решение по ОВОС с разпоредителна част „Одобрявамˮ;
 • 9 решения за прекратяване на процедура по Глава Шеста от ЗООС;
 • 46 броя писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 2 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредителна част „съгласува“;
 • 1 брой Решение за прекратяване на процедури по оценка за съвместимост, на основание чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 6а, т. 2 и § 2 от Допълнителните разпоредби на същата наредба.

През отчетния период по Закона за управление на отпадъците са издадени 2 разрешителни и 10 регистрационни документа.

Издадените в периода от 01.04.2024 г. до 30.04.2024 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”.

В НИСО са утвърдени 60 работни листи на 30 оператори. Прекратени са 35 работни листа на стоматолози и лични лекари, поради смяна на адресите.

През периода е взето участие в заседания на общо десет заседания на ДПК за приемане на строежи.

Обществеността

От 7 април 2024 г. във фоайето на екоинспекцията е подредена нова изложба с отличени комикси в конкурса на РИОСВ-Русе „Един ден и една нощ от живота на бобъра“, проведен по повод Световния ден на влажните зони. Това е поредна инициатива, чрез която инспекцията отдава значение на вид, който се е смятал за изчезнал в далечното минало,  в периода 1750-1850 г.

Новата изложба се посвещава на Международния ден на бобрите 7 април, на чието първо честване РИОСВ-Русе бе домакин през 2023 г.

Международният ден на бобрите се отбелязва от 2009 г. по инициатива на организацията Beavers Wetlands & Wildlife. 7 април е рожденият ден на Дороти Ричардс (1894 -1985), която проучва обстойно тези животни в продължение на 50 години. Целта е да се разпространи значението на съвместното съществуване с този вид за здравословна околна среда.

Планираната инициатива „Да намалим отпадъците от опаковки“ с ДГ „Радост“, гр. Русе по подвод Деня на Земята се отложи за началото на месец май.

В периода 25-26.04.2024 г., експерти на РИОСВ-Русе взеха участие в работна среща в с. Сребърна, организирана по проект „Възстановяване на влажни зони и заливни равнини по поречието на Дунав чрез системни, общностно ангажирани и устойчиви иновативни дейности“.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе през  месец март 2024 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец март 2024 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 141 проверки, в т.ч. планови 89 бр., извънредни 52 бр. Броят на проверените обекти е 116, като 95 са планови и 21 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 49 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  През месец март 2024 г. са съставени 4 акта за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 2 наказателни постановления, с което на юридически лица са наложени имуществени санкции в общ размер на 27 000 (двадесет и седем хиляди) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе не е сключвал споразумения.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 179,14 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) 10 280 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН не са постъпвали суми. От структурите на НАП през месец март 2024 г. по наложени административни мерки са постъпили 179, 14 лв.   

От получените суми през месец февруари 2024 г., на общините, през месец март 2024 г. са преведени 8 224 лв. Най-голяма сума е получила Община Разград в размер на 6 937,60 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

- на 22.02.2024 г. от изход ПСОВ на „Биовет“ АД, клон Разград е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Бели лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция във връзка с установено преустановяване на замърсяването на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер на 8 672 лв.

При преглед на утвърден Доклад от Собствени периодични измервания (СПИ) на организирани източници на вредни емисии в обект „Котелна инсталация към оранжериен комплекс“ в землището на с. Голямо Враново, община Сливо поле, с оператор „Маккена - 08“ ООД, с. Голямо Враново е установено превишение на нормите за допустими емисии (НДЕ) по показател „въглероден оксид“ при работата на котелната инсталация. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за увеличаване на текущата месечна санкция във връзка с констатирано замърсяването на атмосферния въздух  Издадени са: Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС от 68 лв. и Наказателно постановление за налагане на нова ТМС в размер на 82 лв

При преглед на утвърден Доклад от СПИ на организирани източници на вредни емисии в обект „Парокотелна централа“ в землището на с. Калипетрово, община Силистра, с оператор „Органик Ленд Корпорейщън“ ЕООД, с. Калипетрово е установено, че няма превишение на НДЕ по изследваните показатели при работата на котелната инсталация. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция във връзка с констатирано преустановяване на замърсяването на атмосферния въздух  Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС от 94 лв.

През отчетния период са постъпили две писмени жалби на територията на Община Русе относно изсечена декоративна растителност в зелените площи на междублокови пространства в гр. Русе и замърсяване и непочистени терени след извършване на строително-ремонтни дейности в гр. Русе. Двете жалби са препратени по компетентност до Община Русе за извършване на проверки.

Сигналите, постъпили в инспекцията са общо 118 сигнала, както следва:

 • В деловодството на РИОСВ-Русе – 8 бр.;
 • На Зелен телефон – 54 бр.;
 • Получени на електронна поща – 56 бр.

При обработката на същите е констатирано, че 78 са основателни, 3 са неоснователни, а 36 са препратени по компетентност. По един от постъпилите сигнали за наличие на миризма на територията на гр. Разград  предстои отчитане на резултатите от проведените измервания чрез мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория  – Русе към ИАОС.

Разпределението на сигналите по общини е както следва : Община Русе – 105; Община Разград – 3; Община Силистра – 1; Община Ветово – 4; Община Сливо поле – 1; Община Кубрат – 1; Община Дулово – 2; Община Свищов – 1.

През месеца преобладаващи са сигналите, свързани със Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за усещане на неприятни миризми, 17 сигнала за нерегламентирани дейности с отпадъци, 1 сигнал по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), както и 1 сигнал по Закона за водите (ЗВ).

Общо сигналите са били в следните направления:

 • неприятни миризми и замърсяване на въздуха, като множеството от постъпилите сигнали (около 90%) са за неприятна миризма на територията на Община Русе. Част от сигналите са отчетени като основателни по отношение на наличие на миризми, но при проследяване на основните показатели за качество на атмосферния въздух е установено единствено превишение в средноденонощната норма на ФПЧ10 за определени дни през месец март. Постъпилите сигнали за наличие на миризми и замърсяване на въздуха от дейността на конкретни дружества на територията на гр. Русе са препратени към тях във връзка с изпълнението на условие от комплексните им разрешителни за извършване на проверка и предприемане на действия;
 • нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци;
 • намерена в безпомощно състояние птица от вида гларус;
 • замърсяване на река Бели Лом с фекалии от животновъден обект. По същия сигнал е извършена и съвместна проверка с представители на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе, при която е констатирано замърсяване на почвата с торови маси. Предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

По постъпил сигнал през месеца за наличие на нерегламентирани сметища на територията на общините Силистра, Дулово и Главиница са извършени общо четири проверки. За установените замърсявания са дадени четири предписания със срок на изпълнение.

За постъпилите, през месец март, сигнали са извършени 25 броя проверки, като са проверени 72 обекта на територията на РИОСВ-Русе. Дадени са 6 предписания.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през отчетния месец беше извършването на проверки по изпълнението на годишния план, както и по постъпили сигнали и жалби.

Осъществен е контрол по условията в комплексните разрешителни на 4 оператора, както и изпълнението на предписания от „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, дадени при предходна проверка, назначена със заповед на директора на РИОСВ-Русе.

Освен това, през месеца експертите от Дирекция „Контрол на околната среда“  работиха по оценка на качеството и съдържанието на представените 68 Годишни доклада за околна среда (ГДОС) на оператори с издадени комплексни разрешителни, както и по подготовката на информацията по изготвяне на Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2023 г.

Превантивен контрол

През м. март продължава работата по прилагане на превантивния контрол по отношение на всички инвестиционни инициативи, свързани с разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, стопански дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране. По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО, експертите от дирекция „Превантивна дейност“ работиха по депозирани нови и/или започнали през предходен период процедури (текущи). За 7 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС. 4 от тях подлежат на последваща процедура по преценяване необходимостта от ОВОС, 3 на последваща процедура по преценяване необходимостта от ЕО. Приключени са 12 процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Прекратени са 6 процедури, започнали по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

През отчетния период е изготвен отговор по оценка качествто на ДОВОС за ИП „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални материалиˮ, като докладът е оценен с положителна оценка.

Текущ контрол:

През месец март 2024 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 25
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени 63 бр. проверки: 44 планови, от които 6 са комплексни и 20 извънредни, както следва: 3 бр. – по изпълнение на предписания, 3 бр. по сигнали, 2 бр. по писма на оператори, преустановяване образуването на отпадъци – 5, класификация на отпадъци – 1 брой, самосезиране – един брой, по заявление – един брой, 3 бр. по писмо на ДАНС и една по писмо на МОСВ.
 • Осъществен е контрол по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Глава Седма, Раздел Първи от Закона за опазване на околната среда, като са извършени 4бр. проверки по химикали и 2 бр. проверки на предприятие с нисък и висок рисков потенциал.
 • Извършени са 4 планови и 1 извънредна проверка на оператори с издадено комплексно разрешително.
 • Проверки по Закона за чистотата на атмосферния въздух: 9 планови, от които 5 самостоятелни и 4 от участие в комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 22 извънредни проверки.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 15 бр. контролни проверки на планови обекти, от които 13 бр. планови проверки с 8 пробонабирания, като 2 от плановите проверки са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 2 бр. извънредни проверки на планови обекти;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“, 2 планова на защитени територии и 1 извънредна по сигнал за пожар в ЗМКБ;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 извънредна за постановени условия в разрешително за изключения от забраните, 2 планови проверки за нерегламентирана продажба на диви пролетни цветя;
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 1 планова.

 Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 3 проверки по дадени предписания, като е установено, че са са предприети действия по изпълнението на две от тях. Констатирано е неизпълнение на едно предписание, за което на оператор е съставен АУАН.

 Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец март 2024 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  отчитат 2 денонощия с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 за град Русе, и нито едно превишение за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра резултатите от измервания касаят само периода 01.03.- 16.03.2024 г. Останалите данни до края на месец март, ще са налични към средата на м. април. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски. Влошеното качество на атмосферния въздух през месеца е в  следствие от използването на твърди горива за битово отопление (основно дърва и въглища), съчетано с липса на вятър, наличие на температурни инверсии, както и трансграничен пренос на пустинен прах.

От 06.03. до 19.03.2024 г. Мобилната автоматична станция на РЛ-Русе към ИАОС, е извършила планово измерване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в гр. Русе. Станцията е била разположена в двора на Хидрометеорологичната станция на ИАППД, в западните жилищни квартали на града. Получените данни не са отчели превишения на следените атмосферни замърсители, както и на бензен, толуен и ксилен. От 20.03.2024 г. по план МАС е преместена в гр. Разград за извършване на измервания на КАВ по утвърден график.

По постъпили сигнали на жители на град Русе за разпространение на неприятни миризми с различен характер, основно през вечерните и нощните часове, са извършени 19 проверки на данните от пунктовете за КАВ в гр. Русе за дните, в които са получени сигналите. Не са установявани превишения на нормите на следените атмосферни замърсители, вкл. и на органичните: бензен, толуен, ксилени, крезоли, фенол и нафтален.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 9 планови и 22 извънредни проверки. Експертите от направлението са участвали в 3 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни. За установени административни нарушения на ЗЧАВ от РИОСВ-Русе е съставен 1 АУАН. Извършен е емисионен контрол на 1 брой неподвижен източник, съгласно утвърдения график на РИОСВ-Русе за 2024 г.

През месец март с протоколи е определено местоположението на пунктовете за извършване на непрекъснат мониторинг на КАВ в гр. Русе и гр. Разград, съгласно утвърден от Министъра на ОСВ годишен график за 2024 г.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 6 доклада на оператори, за извършени СПИ и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени Собствени непрекъснати измервания (СНИ). Утвърдено е разположението и оборудването на една пробовземна точка за неподвижен източник.

През отчетния период е заверен 1 брой дневник на оператор на бензиностанция, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През м. март са одобрени с Решение на Директора на РИОСВ-Русе 7 Плана за управление на разтворителите.

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ са представили по електронен път 319 годишни отчети за използваните количества хладилен/климатичен агент в предходната година. Ежедневно през месеца експертите от направлението осъществяваха комуникация и оказваха методическа помощ на задължените по наредбата лица, с цел ефективно внедряване на информационната за представянето на  отчетите за ФПГ за 2023 г.

Шум

През месец март 2024 г. не са извършвани контролни проверки по фактор шум.

Изготвени са 2 вътрешни становища във връзка с провеждани процедури по глава Шеста от ЗООС на: Заявление за издаване на комплексно разрешително на „И-Уейст Силистра” ЕАД и на ДОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални минерали”, с възложител „Каолин“ ЕАД.

Изготвени са 29 вътрешни становища на постъпили ГДОС на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Изготвени са 4 Доклада до Директора на РИОСВ-Русе по съответните процедури.

Води

През месец март 2024 г. са извършени общо 15 контролни проверки на планови обекти, както следва: 11 бр. планови проверки, от които 8 с пробонабирания на отпадъчни води на: „Екогалваник“ ЕООД, „Оберьостерайхише биодизел България“ ЕООД, „Олео протеин“ ЕООД, „Калатея“ ООД, „Фазерлес“ АД, ГПСОВ-Главиница, ГПСОВ-Тутракан, РПСОВ-Силистра;         Взето е участие в 2 планови екипни проверки на „Нико Милк” ООД, гр. Силистра, млекопреработвателен цех в с. Сяново, Община Тутракан и „Астра Биоплант” ЕООД - гр. Сливо поле, инсталация за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнини“ в гр. Русе.

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на  обекти: една съвместна на „Емакс“ ООД, гр. Силистра по сигнал за химически миризми от канализацията в гр. Силистра и една по писмо на „Оргахим“ АД са премахване на пломби, поставени на съдове за временно съхранение на промивни води.           

Експертите са участвали в проверки по условията на издадени КР на 4 бр. обекта Регионално депо Бяла, „Грийнбърн” ЕООД, „Оргахим Резинс” АД и „Биопродукт” ООД.  

При проверките на операторите са дадени 2 предписания. Не са съставяни АУАН. Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода е издадена една Заповед за отмяна на текущи месечни санкции (ТМС).

През месец март не са постъпвали в РИОСВ-Русе сигнали за замърсяване на водни обекти.

 През месец март приоритетите в направлението са били следните:

- контрол на Годишни Доклади за изпълнение на условията, поставени в РЗ – 35 бр.;

- изготвяне на вътрешни становища във връзка с провеждани процедури по реда на глава Шеста от ЗООС  – 2 бр.;

- съгласуване на План за собствен мониторинг на оператор с КР.

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

 - кореспонденция с други институции.

 Почви

През месец март 2024 г. по компонент „Почви” са  извършени две планови проверки на кариера в с. Ястребна, стопанисвана от „Водно строителство“ АД и на рекултивирано общинско депо в с. Ситово. По сигнали са извършени три проверки на ЕТ „Бисер Кирилов“, собственик на свинеферма м с. Писанец. Констатиран е разлив на течна торова маса, от съществуващи лагуни към свинекомплекса. Предстои да бъде съставен АУАН по чл. 40 от Закона за опазване на околната среда. Дадени са предписания за представяне писмени обяснения за допуснатия разлив.

Експертът в направлението основно е извършил проверки по фактор отпадъци и е работил по утвърждаване на работни листи по Закона за управление на отпадъците, както и по предоставяне на вътрешни становища във връзка с преписки по Глава шеста от ЗООС .

Биологично разнообразие и НЕМ

През месец март са извършени общо 4 броя контролни проверки, от които 3 планови и 1 извънредна.

Единствената извънредна проверка се извърши във връзка с постановени условия в Разрешително № 1024/26.02.2024 г. на Министъра на околната среда и водите, издадено по заявление на Регионален исторически музей – гр. Русе, с цел улов, обезпокояване и събиране на мъртви екземпляри от различни видове прилепи на територията на цялата страна, както и постъпило писмо от Регионален исторически музей – гр. Русе, касаещо посещение в ПЗ „Орлова чука“, заведено в РИОСВ-Русе с вх. № АО-1147/28.02.2024 г. По време на проверката не беше извършен улов на различни видове прилепи по списък, отразен в Разрешителното. Реализирано е  единствено наблюдение и заснемане на кадри на различни екземпляри, като дейностите бяха изцяло съобразени с Етичния код за добри практики в прилепните изследвания (Guildline on Ethics for Research and Field Work Practices), Споразумение за опазване на популациите на европейските прилепи (EUROBATS). С цел недопускане на безпокойство на екземплярите, дейностите в ПЗ „Орлова чука“ се извършиха в рамките на 90 мин.

Издадени са 2 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.) за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях и 7 броя регистрационни карти на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 22а от Закона за защита на животните.

С оглед на осъществяване на превенция върху търговията с ранно цъфтящи диви цветя, са извършени 2 планови проверки на пазари и места за продажба на цветя в гр. Русе и гр. Силистра. Проверките са свързани с контрола върху търговията с растителни екземпляри, включени в Приложение III на ЗБР. Не бяха констатирани нарушения.

Една планова проверка е извършена в Община Две могили, като предмет на контрол са издадените позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения на екологичното законодателство не са констатирани.

През отчетния период не са подавани заявления за регистрация на книги за билки и/или за организиране на билкозаготвителни пунктове.

 Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна“, които са 31 бр.

През месеца са извършени 2 планови проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Находище на пролетно ботурче“ – с. Бреница, общ. Тутракан и ПЗ „Орлова чука“. При проверките не са констатирани нарушения в режимите на дейности, регламентирани в заповедите за обявяване на териториите.  

Поради възникването на пожар в границите на ЗМ „Калимок-Бръшлен“ е извършена една извънредна проверка. Към 15 часа на 23.03.2024 г. е постъпил сигнал за възникнал пожар в тръстиковите масиви, в границите на защитената територия. Горенето е констатирано с помощта на системата за видеонаблюдение, с която се наблюдават гнездовите платформи за къдроглави пеликани. Установено е, че горят тръстикови площи в землищата на с. Нова Черна и с. Старо село, в обхвата на влажната зона. Две от огнищата са в северната част на влажната зона в близост до дигата, успоредна на р. Дунав и крайбрежните горски територии. Третото огнище се наблюдава в централната част на тръстиковите масиви в землището на с. Старо село. Поради равнинния релеф на терена не е възможно визуално да се оцени засегнатата площ. Пожарът е посетен от екип на РСПБЗН – Тутракан, които са извършили съответните пожарогасителни действия съобразно възможностите на техниката и предвид особеностите на терена.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 63 бр.  проверки: 44 планови, от които 6 са комплексни, 39 по фактор отпадъци и 20 извънредни, както следва: 3 – по изпълнение на предписания, 3 по сигнали, 2 по писма на оператори, преустановяване образуването на отпадъци – 5, класификация на отпадъци – 1, самосезиране – 1, по заявление – 1, 3 по писмо на ДАНС и една по писмо на МОСВ. Дадени са 8 задължителни предписания. Съставен е един АУАН по Закона за управление на отпадъците – за неизпълнено предписание за класификация на отпадък на „Оргахим“ АД. 

Приоритетно през месец март е извършено следното:

 • Проверки по сигнали на ДАНС за наличие на замърсени терени в област Силистра;
 • осъществени са проверки на оператори на площадки за нерегламентирано третиране на отпадъци, основно на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС);
 • осъществени са проверки по постъпили сигнали;
 • осъществен е контрол във връзка с предаване на отпадъци от площадката на „Полисан“ АД (в несъстоятелност). Проконтролирано е извеждането на опасен отпадък, собственост на дружеството от резевоар на площадката.

Експерти от направлението са участвали в общо 5 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

Експерти от направлението са участвали в 10 проверки по компоненти и фактори на околната среда, като един е бил водещ на две от тях.

През периода са изготвени и изпратени:

- в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците;

- писмо по ел. поща до МОСВ за банковите гаранции за приключване на първото тримесечие на 2023 г.;

- писмо до НКЦ относно трансграничен превоз на отпадъци;

- циркулярно писмо до 22-те общини за информация, относно почистване на пътища и дерета;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

 - информация за резултатите от извършен контрол на дружества, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- информация до МОСВ за отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО;

- информация по сигнал на ДАНС за замърсени терени в област Силистра.

През отчетния период са получени 16 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. По 3 сигнала са извършени проверки на място. В сигналите се визира нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци на неразрешени места. Останалите сигнали са препратени за решаване по компетентност.

Химикали

Експертите от отдел „КПКЗОХВ“ са извършили 4 проверки, от които 1 самостоятелна и 3 комплексни, както следва: ,,Карагьозови-2018“ ЕООД, гр. Русе, Верига магазини за търговия с промишлени стоки, битова химия,  козметика  в гр. Русе – 1 предписание; „МТМ” ООД - град Русе, леярна за черни метали в гр. Русе – 3 предписания; ДП „Пристанищта инфраструктура” - гр. София,  клон ТП - Пристанище Русе,  резервоарно стопанство на течен азотен тор в гр. Русе – 4 предписания; „Астра Биоплант” ЕООД - гр. Сливо поле, инсталация за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнини“ в гр. Русе –  1 предписание.

Дадени са 9 предписания, като 8 от тях са изпълнени, а 1 е със срок - следващия месец.

Експертите от отдела са изготвили 5 вътрешни становища към Дирекция „Превантивна дейност“ по постъпили инвестиционни намерения и процедури по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда.

ОВОС и ЕО

Във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе през отчетния период са извършени са 11  проверки на постановени административни актове по реда на Глава Шеста от ЗООС. Проверени са 7 от издадените Решения по преценка необходимостта от ЕО (ПНЕО), като е установено, че 6 от тях са послужили за одобрение на разглежданите планове, 1 административен акт е загубил правно действие. Извършени са и 4 проверки на издадени Решения по преценка необходимостта от ОВОС (ПНОВОС) за инвестиционни предложения, като 2 от тях са загубили правно действие, един от съставените протоколи е с дадени предписания, които са изпълнени в указания срок. По отношение на Становищата по ЕО, експертите са разгледали внесен в РИОСВ-Русе доклад за наблюдение и контрол при прилагането на ОУП на община Кубрат, като същият е одобрен с писмо. Не са констатирани нарушения от компетенциите на експертите от Дирекция „ПД“.

През отчетния период е извършена 1 извънредна проверка във връзка с нефинализирани процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, като е дадено предписание да не се извършват строителни дейности преди финализирането им.

Експерти от дирекцията са взели участие в 1 заседание на експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на Община Русе, в обществени обсъждания на 2 доклада по ОВОС в различни населени места и общини.

Комплексни Разрешителни

През месец март са извършени 4 планови и 1 извънредна проверка на оператори с издадено комплексно разрешително:

 1. „Биопродукт” ООД, гр. Русе, интензивно отглеждане на птици бройлери в село Тетово, община Русе - без предписания;
 2. „Грийнбърн” ЕООД, гр. Ловеч, производство на топлоенерия, чрез изгаряне на опасни отпадъци в гр. Разград - без предписания;
 3. „Оргахим Резинс” АД, гр. Русе, производство на смоли, лакове и лепила в гр. Русе – 2 предписания;
 4. Община Бяла, Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Бяла - без предписания;
 5. „Линамар лайт металс Русе” ЕООД, гр. София, производство на алуминиеви автомобилни части в гр. Русе – 1 предписание.

Дадени са 3 предписания от извършените проверки, като 1 е изпълнено в срок, а за останалите не е изтекъл срокът за изпълнение.

Постъпили са 68 бр. Годишни доклади по околна среда (ГДОС), като двама оператора с издадени КР не са подали ГДОС, тъй като не функционират и не са изградени.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец март 2024 г. са извършени седем планови контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда, съответстващи на 19 самостоятелни проверки и една извънредна на: „Флай пауър” ЕООД, гр. Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци); „МТМ” ООД - град Русе (по компонент въздух, фактор отпадъци, фактор химикали и ЗОПОЕЩ); „Нико Милк” ООД, гр. Силистра (по компонент води и фактор отпадъци); „Емакс” ООД, гр. Силистра, (по компоненти въздух и води), извънредна по сигнал; ДП „Пристанищта инфраструктура” - гр. София, клон ТП - Пристанище Русе,  (фактор химикали и ЗОПОЕЩ) „Сакса” ООД, гр. Долна Баня, (по компонент въздух и фактор отпадъци); „Делта текстил България” ЕООД - Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци); „Астра Биоплант” ЕООД - гр. Сливо поле; резервоарно стопансто за отпадъчни растителни масла в гр. Русе (по компоненти въздух и води и фактори отпадъци и химикали).

При проверките са дадени общо 15 бр. предписания. Съставен е един АУАН  за констатирано нарушение – неизвършване на СПИ на организирани източници в обект за предходен период.

Севезо

През месец март са извършени 2 проверки на следните оператори:

1. „Ойролог” ЕООД - гр. София, складова база за ПРЗ в гр. Русе (с висок рисков потенциал) – 4 предписания;

2. „Сафик Алкан” ЕООД - гр. Русе, складова база за търговия с химикали в гр. Русе (с нисък рисков потенциал) – 2 предписания.

Дадени са 6 предписания от извършените проверки, от които 3 са изпълнени, две са със постоянен срок, съгласно текста, и едно предстои за изпълнение в следващия месец.

Съставен е 1 АУАН на „Оргахим Резинс” АД за неспазване на чл. 116ж, ал. 3 от ЗООС.

АУАН, НП и ПАМ

1 „МТМ“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002581/12.03.2024 г. – не е проведен емисионен контрол, СПИ 2022-2023 г., нарушение по чл. 18, т. 1 от  Закона за чистотата на атмосферния въздух, вр. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредбата 6/99г.

2. С.А., с. Самуил, АУАН № 0002709/13.03.2024 г. – не е представил информация за закупени, обработени и реализирани през 2023 г. билки и техния произход, нарушение по чл. 31, ал. 1, т. 6 съгласно Закона за лечебните растения.

3. „Оргахим“ АД, гр. Русе, АУАН № 0002887/19.03.2024 г. – не е изпълнено дадено задължително предписание на основание чл. 113, ал. 3 от ЗУО, нарушение по чл. 156, ал. 1, вр. чл. 113, ал. 3  съгласно Закона за управление на отпадъците.

4. „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, АУАН № 0002049/22.03.2024 г. – не е изпълнено задължението да подаде до ИАОС – София, актуализиран доклад за безопасност, нарушение по чл. 116ж, ал. 3  съгласно Закона за опазване на околната среда.                                      

Издадени Наказателни постановления:

1. „Автоморга Спартак“ ЕООД, гр. Русе, НП № 03/14.03.2024 г., за нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба за излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС, в размер на 20 000 лв. - извършва третиране, изразяващо се в съхранение „дейност R13“, без да притежава разрешителен документ за дейности по третиране на отпадъци.

2. „Берус“ ООД, гр. Русе, НП № 04/14.03.2024 г., за нарушение на чл. 138,  ал. 1, т. 2, предложение второ, във връзка с чл. 29, ал. 2, предложение трето от Закона за управление на отпадъците, в размер на 7 000 лв. – допуснато е нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе не е  сключвал споразумения през отчетния период.

Писмени предупреждения:         

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе  не е издавал  писмени предупреждения през месец март.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

Дните с превишения на нивата на ФПЧ10 за месец март в гр. Русе са два, което в сравнение с предходни години е най-ниска стойност. Това показва подобрение във вида на използваните твърди горива в битовия сектор.

Един оператор в гр. Разград е преустановил замърсяване на водите на река Бели Лом, като на база получените резултати от анализа на отпадъчните води от обекта, е отменена текуща месечна санкция. От град Разград не са постъпвали сигнали за замърсяване на атмосферния въздух.

Извършена е планова съвместна проверка на склад за съхранение на опасни отпадъци в град Русе. Поради невъзможността за откриване на собственика на отпадъците, ще бъдат проучени възможностите за предприемане на действия по Закона за отговорността за предотвратяване  и отстраняване  на екологични щети.

Бизнеса

През месец март 2024 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 146 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 2 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 24 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции.
 • 7 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 4 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 3 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО.
 • 47 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС/МРРБ, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС
 • 13 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 6 решения за прекратяване на процедура по глава шеста от ЗООС;
 • 36 броя писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 2 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредителна част „съгласува“.

През отчетния период по Закона за управление на отпадъците са издадени:

- 6 регистрационни документа.

Издадените в периода от 01.03.2024 г. до 31.03.2024 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”.

В НИСО са утвърдени 50 работни листи на 35 оператори. Прекратени са 35 работни листа на стоматолози и лични лекари, поради смяна на адресите.

През периода е взето участие в заседания на общо шест Държавни приемателни комисии (ДПК) за приемане на строежи.

Обществеността

На 21 март директорът на РИОСВ-Русе се срещна с представители на екологична организация „Дишай Русе“. Основната тема бе действията на регионалната инспекция по решаване на казуса с наличието на миризми в град Русе, за което сигнализират гражданите и екологичните сдружения.

Световният ден на водата – 22 март бе отбелязан със съвместна инициатива на РИОСВ – Русе, РЛ-Русе и децата от клуб „Еко свят“ и група за ЦОУД при СУЕЕ „Св.Константин-Кирил Философ“. Учениците се превъплътиха в ролята на лаборанти, като изпитваха замърсяването на водите от бита. С помощта на уреди за експресен анализ, бяха изпитани проби води, с предварително разтворени препарати, използвани ежедневно в домакинствата по показатели: Ph, разтворен кислород и електропроводимост. В края на урока стана ясно, че водата е безценен ресурс и отговорността за замърсяването й е на всички нас. Денят на водата бе отбелязан и с участниците в клуб „Моят свят“ при ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе. Занятието се проведе на 29 март и бе посветено на кръговрата на  водата.


 Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месеците януари и февруари 2024 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месеците януари и февруари 2024 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили общо 141 проверки, в т.ч. планови 75 бр. и извънредни - 66 бр., в т.ч. през януари 36 проверки (10 планови и 26 извънредни), а  през месец февруари - 105 проверки ( 65 планови и 40 извънредни).  Броят на проверените обекти общо е 127, като 86 са планови и 42 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 11 предписания през м. януари и 27 предписания през м. февруари за отстраняване на констатирани нарушения.

През първите два месеца на 2024 г. са съставени общо пет акта за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ-Русе през периода са издадени две наказателни постановления, с които на юридически лица са наложени имуществени санкции в общ размер на 12 000  лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе не е сключвал  споразумения по съставени АУАН през месеци януари и февруари 2024 г.

За месец януари 2024 г. общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 10 377,38 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 30 391,33 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН не са постъпили суми. От структурите на НАП през месеца са събрани и преведени 377,38 лв. по имуществени санкции.

От получените суми през месец декември 2023 г., на общините през месец януари 2024 г. са преведени 39 071,63 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 36 319,06 лв.

За месец февруари 2024 г. общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 13 377,60 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 10 856 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН не са постъпили суми. От структурите на НАП през месеца са събрани и преведени 1 277,60 лв. по имуществени санции.

От получените суми през месец януари 2024 г., на общините през месец февруари 2024 г. са преведени 32 240,98 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 22 685,78 лв.

Наложени имуществени санкции по чл. 69 от ЗООС в периода, както следва:

 • На 13.12.2023 г. по молба от оператора по чл. 69б от ЗООС, от изход ПСОВ на „Биовет“ АД, гр. Пещера, клон Разград е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция и налагане на нова текуща месечна санкция (ТМС) във връзка с установено увеличаване на замърсяването на водния обект. От директора са издадени Заповед за отмяна на ТМС в размер на 7 796 лв. и наказателно постановление за налагане на нова ТМС в размер на 8 672 лв.

В периода от 01.01. до 31.01.2024 г. не са постъпвали писмени жалби в РИОСВ-Русе.

Постъпилите в инспекцията сигнали са общо 124, както следва:

 • в деловодството на РИОСВ-Русе – 11 бр.
 • на „зелен телефон – 45 бр.
 • по електронна поща – 68 бр.

От тях 7 са препратени по компетентност, 5 са основателни и 112 са неоснователни.

Разпределението на сигналите по общини е, както следва: Община Русе – 116; Община Силистра – 3; Община Разград – 2; Община Исперих – 1; Община Главиница – 1; Община Алфатар – 1. По всички сигнали са предприети действия. През месеца преобладаващи са сигналите, свързани с усещане на миризми, 12 сигнала са за нерегламентирани дейности с отпадъци, 2 сигнала са по ЗБР и 3 сигнала са по ЗВ.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • химически/промишлени миризми с различен характер и замърсяване на въздуха, като множеството от постъпилите сигнали (около 90%) са за миризми на територията на Община Русе,
 • нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци;
 • намерен в безпомощно състояние къдроглав пеликан;
 • два сигнала по ЗВ, относно замърсяване на река Дунав и замърсяване на имот с отпадъчни води от дейността на мандра.

За постъпилите, през месец януари, сигнали са извършени 13 броя проверки, като са проверени 12 обекта на територията на РИОСВ-Русе. Дадени са 4 предписания.

В периода от 01.02 до 29.02.2024 г. е постъпила една писмена жалба на територията на Община Русе относно замърсяване на въздуха на гр. Русе. Същата е основателна по отношение за усещане на краткотрайна миризма, но не са установени превишения на нормите на следените атмосферни замърсители, не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух.

Сигналите, постъпили в инспекцията са общо 193 сигнала, постъпили, както следва:

 • В деловодството на РИОСВ-Русе – 14 бр.;
 • На Зелен телефон – 70 бр.;
 • Получени на електронна поща – 109 бр.

От тях 8 са препратени по компетентност, 7 са основателни, 177 са неоснователни, а по един от постъпилите сигнали предстои извършване на проверки през месец март.

Разпределение на сигналите по общини е както следва :

Община Русе – 184; Община Силистра – 3; Община Разград – 1; Община Исперих – 1; Община Ветово – 2; Община Завет – 2

През месеца преобладаващи са сигналите, свързани със ЗЧАВ за усещане на неприятни миризми, 11 сигнала за нерегламентирани дейности с отпадъци, 4 сигнала по ЗБР, както и 3 сигнала по ЗВ.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • неприятни миризми и замърсяване на въздуха, като множеството от постъпилите сигнали (около 90%) са за неприятна миризма на територията на Община Русе;
 • нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци;
 • намерен в безпомощно състояние птици, както нерегламентирано бране и изкореняване на диворастящи цветя;
 • два сигнала по ЗВ, относно замърсяване на река Дунав.

За постъпилите през месец януари, сигнали са извършени 22 проверки, като са проверени 21 обекта на територията на РИОСВ-Русе. Дадени са 4 предписания, като е съставен 1 АУАН, във връзка с възникнал пожар на територията на Регионално депо-Русе.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месеците януари и февруари е изготвянето на годишния план и годишния отчет за контролната дейност на Инспекцията, изготвяне на общо 4 писмени отговора по парламентарни питания, изготвяне на отговори по ЗДОИ, предоставяне на писмена информация по образувани производства до структурите на МВР и Прокуратурата, изготвяне на информация до инспектората на МОСВ, предоставяне на становище по проект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците; кореспонденция и изготвяне на становища по постъпили ГДОС по изпълнение на условия в КР;  както и предприемане на действия, включително извършване на извънредни проверки по постъпили многобройни сигнали на граждани за интензивни химически миризми в град Русе.

  Като проблем остават многобройните сигнали за химически миризми, които се подават в Инспекцията и/или се препращат от МОСВ, въпреки, че всички измервателни станции за качество на въздуха в град Русе не отчитат превишение на следените замърсители, с изключение на нивата на ФПЧ 10.

Превантивен контрол

Превантивен контрол през месец януари 2024 г.

През отчетния период експертите от дирекция ПД за работили по прилагане на обхватен и ефективен превантивен контрол на всички инвестиционни инициативи, свързани с разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране. По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО, са  работили по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури. За 10 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС. 9 от тях подлежат на последваща процедура по преценяване необходимостта от ОВОС, 1 – на последваща процедура по преценяване необходимостта от ЕО. Приключени са  5 процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 2 процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Прекратени са 3 процедури, започнали по реда на Глава шеста от ЗООС. Проведено е едно заседание на ЕЕС и е издадено едно становище по екологична оценка на Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Лозница.

Паралелно с това, е внесено задание за консултация по чл. 19а от наредбата за ЕО за Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Борово, отговор по което ще бъде изготвен следващ отчетен период.

Внесен е един доклад за ЕО за Общ устройствен план на Община Цар Калоян, както и два доклада за ОВОС за следните инвестиционни предложения: „Добив на строителни материали в находище Ценово-2 - варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценовоˮ и „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални материали.

През месец януари 2024 г. експертите от дирекция „Превантивна дейност“ освен рутинната работа, работиха  и по изготвяне на:

- Плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2024 г.;

- Годишен отчет на РИОСВ-Русе за 2023 г.

- Отчет по изпълнение на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси и представяне на подробен отчет към 31.12.2022 г. за изпълнение на програмния бюджет на МОСВ, като текстовия формат на отчета е оформен като отделен документ, в който са представени постигнатите резултати по изпълнение на Програмата;

 - предоставяне на нарочно обработена информация във връзка с постъпили искания за това по реда на ЗДОИ и др.

Превантивен контрол през месец февруари 2024 г.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО, експертите от дирекция ПД работиха по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури. За 17 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС. 11 от тях подлежат на последваща процедура по преценяване необходимостта от ОВОС, 1 – на процедура по задължителна ОВОС; 4 на последваща процедура по преценяване необходимостта от ЕО и 1 на задължителна ЕО. Финализирани са 9 броя процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 4 броя процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Прекратени са 2 процедури, започнали по реда на Глава шеста от ЗООС.

Паралелно с това, е изготвен отговор на консултация по чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО за Общ устройствен план на Община Цар Калоян. Изготвен е отговор и по чл. 19 а от Наредбата за ЕО на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Борово.

През отчетния период е изготвен отговор по оценка качеството на ДОВОС за ИП „Добив на строителни материали в находище Ценово -2 - варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценово“, като докладът е оценен с отрицателна оценка.

Внесено е задание за обхват и съдържание на ДОВОС за ИП „Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ „Правда” в землището на село Правда, община Дулово, област Силистра.

През месец февруари е изготвено становище до МОСВ във връзка с текуща процедура по трансграничен ОВОС за ИП „Изграждане на сграда хале, отточен бетониран басейн, бетонни платформи, ограждения, осветителна система, изпълнение на сондажи и вътрешна водоснабдителна и канализационна, разполагане на станция за предварително пречистване на отпадъчни води, разполагане на инсенератор, за болнични отпадъци с прилежащи инсталацииˮ.

Текущ контрол:

През месеците януари и февруари 2024 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: общо 31: 9 броя през м. януари и 22 броя през м февруари.
 • Проверки по Закона за управление на отпадъците: общо 91 бр. проверки: 54 по план и 37 извънредни
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – общо 5 бр. планови проверки, с 4 броя пробонабиране на отпадъчни води.
 • Проверки по Закона за защитените територии – – 31 извънредни (ежедневни) проверки през м. януари и 29 извънредни (ежедневни) проверки през м . февруари на ПР „Сребърна“ и 1 планова на защитена територия;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 планова проверка на среднозимно преброяване на водолюбивите птици, 1 извънредна на физ. лице размножаващо папагали, 1 планова проверка по сигнал за намерен екземпляр от защитен вид, 1 извънредна по депозирано уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на ФЕЦ през месец януари; 2 планови проверки на бедстващи защитени екземпляри, 1 извънредна за уведомление за изсичане на дървесна растителност, 1 планова проверка за нерегламентирана продажба на диви пролетни цветя) през м. февруари;
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 6 извънредни и 1 планова за февруари;

Засилен последващ контрол

През месеци януари и февруари 2024 г. са извършвани общо 7 броя проверки по изпълнение на дадени предписания. Съставени са два броя АУАН за неизпълнение на предписание.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец януари 2024 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  отчитат: 3 денонощия с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 мкр. за град Русе, и 1 денонощие за град Силистра. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски, с изключение на азотните оксиди, въглеродния оксид и ФПЧ2.5, които имат повишени стойности в дните с превишения на нормата на ФПЧ10. Влошеното качество на атмосферния въздух през месеца основно е следствие от използването на твърди горива в битовото отопление, както и зачестилите периоди с трансграничен пренос на пустинен прах. По-голям брой превишения се отчитат именно през този период на годината, при липса на вятър и наличие на температурни инверсии, което спомага за по-трудно разсейване и задържане на замърсителите във въздуха над града. Най-неблагоприятно за разсейването на замърсителите на атмосферния въздух е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 m/s.

През месец януари 2024 г. по компонент „Атмосферен въздух“  експерт от направлението е взел участие в една държавна приемателна комисия. Извършена е една извънредна проверка по сигнал за замърсяване на атмосферния въздух.

През месец януари в РИОСВ – Русе са постъпили, и са утвърдени 9 Доклада на оператори, за извършени Собстевни периодични измервания (СПИ) и 2 месечни Доклада на оператори за извършени Собствени непрекъснати измервания (СНИ).

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ следва да представят до 31 март на настоящата година, годишни справки за използваните количества хладилен агент през предходната година. Това става по електронен път, считано от 01 януари 2024 г. в новосъздадена информационна система на ИАОС. За периода 28 задължени от наредбата лица са представили своите електронни справки за 2023 г. Ежедневно експертите от направлението комуникират със задължените по наредбата лица с цел ефективно внедряване на информационната за представянето на  отчетите за ФПГ за 2023 г.

През месец февруари 2024 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  отчитат: 1 денонощие с превишение на средноденощнaта норма на ФПЧ10 мкр. за град Русе, и нито едно за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра превишенията касаят само периода 01.02.- 15.02.2024 г. Останалите данни до края на месец февруари, ще са налични към средата на м. март. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски, с изключение на азотните оксиди, въглеродния оксид и ФПЧ2.5 които имат повишени стойности в дните с превишения на нормата на ФПЧ10.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 5 планови проверки и 13 извънредни проверки. Експерт от направлението е взел участие в една държавна приемателна комисия. Експертите от направлението са участвали в две проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и утвърдени 16 Доклада на оператори, за извършени СПИ и 2 месечни Доклада на оператори за извършени СНИ.

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), през месец февруари, оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ са представили по електронен път 63 годишни справки за използваните количества хладилен агент в предходната година.

Във връзка с подадени в РИОСВ – Русе през месец февруари ежедневно, средно по 10 сигнала за усещане на химически миризми в различни квартали на град Русе, са извършвани проверки на данните от пунктовете за КАВ в града, които измерват концентрациите на органични замърсители. Съставени са 12 протокола от извършените проверки, като в нито един от дните не са установени превишения на нормите на контролираните замърсители. Подаването на сигнали продължава да е в извънработно време и основно през нощните часове.

Шум

През месец януари 2024 г. не са извършвани контролни проверки, във връзка с емисионен контрол по фактор „Шум в околната среда”.

В РИОСВ – Русе са постъпили 2 броя Доклади с резултати от извършени СПИ по фактор „Шум“, на: „ЦБ Цветанови“ ЕООД и „Свинекомплекс Бръшлен“ АД. При преглед на информацията и протоколите от измерване не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум.

Изготвено е едно вътрешно становище по представен доклад за ОВОС за ИП „Изграждане на производствена база на предприятие ,,Ватия кварц” АД ”, с възложител ,,Ватия кварц” АД. През месец януари официално е съгласуван с РЛ-Русе и ИАОС изготвения График на за извършване на контрол по фактор шум за 2024 година.

През месец февруари2024 г. е извършена една контролна проверка, във връзка с емисионен контрол на „шум в околната среда”. Измерванията са извършени от служител на РЛ Русе на обект: фабрика за чорапи в гр. Русе с оператор „Феникс 94“ ООД. Представените протоколи от изпитване не показват установени превишения на нивата на шум по границите на обекта и в точка на въздействие.

Води

През месец януари 2024 г. са извършени общо 3 бр. извънредни контролни проверки на обекти, както следва:

- 1 бр. извънредна проверка на „Биовет“ АД по уведомително писмо на дружеството;

- 2 бр. извънредни проверки на: планов обект „Аполо 35” ЕООД и на поречито на река Дунав, в района на град Русе.

Не са проверявани условия по компонент „Води” в Комплексни разрешителни. На операторите са дадени 4 бр. предписания, които са изпълнени в срок. През отчетния период не са съставяни АУАН.

 • Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през месец януари са издадени: една Заповед за отмяна на ТМС и едно наказателно постановление за налагане на ТМС на „Биовет“ АД, клон Разград в размер на 8 672 лв.

През месец февруари 2024 г. са извършени общо 8 бр. контролни проверки на обекти както следва:

- 5 бр. планови, с 4 бр. пробонабиране на „Жити“ АД, „Топлофикация Русе“ АД, „АДМ Разград“ ЕАД, „Биовет“ АД;

- 2 бр. планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на „Джеферови” ЕООД и на ППК „Надежда-Ряхово”;

- 1 бр. извънредна проверка на планов обект „Оргахим Резинс” АД.

 Проверени са условията по компонент „води” на 2 бр. Комплексни разрешителни – „Язошефи” ООД и „Ко и Бо импорт експорт” АД.

На операторите не са давани предписания.  През отчетния период не са съставяни АУАН.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през месец февруари не са издавани Заповеди и Наказателни постановления.

През месеците януари и февруари 2024 г. са постъпили в РИОСВ-Русе общо 3 бр. сигнали по компонент „води“, както следва:

На 10.01.2024 г. е подаден сигнал за замърсяване на река Дунав. Направен е оглед на реката при корабно място № 7 на „Порт Булмаркет“ ЕАД. Констатирано е наличие на 2 бр. петна с кафяв цвят близо до брега. Представител на дружеството е присъствал на проверката. Вероятната причина за петната, е отмиване на отлагания от площадковата канализация на ДИЗ „Тегра“ във връзка с повишаване нивото на реката през месец януари. От представители на „Порт Булмаркет“ ЕАД е поет и изпълнен ангажимент за почистване.

В РИОСВ-Русе на 05.01.2024 г. е депозиран сигнал за замърсяване на съседен на МПП имот с оператор „Аполо 35“ ЕООД. Дружеството е съгласувало с РИОСВ-Русе инвестиционно предложение за изграждане на канализационна връзка на МПП с канализационната система на град Главиница, за което са стартирали строителни дейности. При проверка на 12.01.2023 г. е направен оглед на площадката и строежа. Констатирано е, че е изкопан канал за полагане на свързваща канализационна тръба. Имотът на сигналоподателя граничи с МПП. Малка част от изкопаните земни маси са струпани в двора на имота. При изкопните дейности е увлечена отпадъчна вода от бетоновата шахта за събиране на производствени отпадъчни води със земните маси, които са се отекли в частния имот. Установени са следи с площ около 1м³. В изкопания канал не е налична отпадъчна вода. Получена е информация от представител на дружеството, присъстващ на проверката, за закупени строителни материали и довършване на каналната връзка. Дадено е предписание за почистване на замърсяването на имота след приключване на строежа, което е изпълнено.

Във връзка с получени 10 сигнала за наличие на миризми на химикали в центъра на град Русе, на 02.02.2024 г. е направен оглед на площадката на „Оргахим Резинс“ АД. Към момента на проверката е установено, че не се извършва производствена дейност и синтезът на смоли е приключил на 31.01.2024 г. При огледа на Локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) не са установени разливи на химични продукти в отпадъчните води, постъпващи в съоръжението и няма наличие на миризми. Помпите на ЛПСОВ са в автоматичен режим на работа и към пречиствателното съоръжение постъпват отпадъчни води от „Оргахим“ АД, съгласно договор, сключен между дружествата. Запазена е целостта на поставената от РИОСВ-Русе пломба на ножов шибър при байпасната връзка на пречиствателната станция.

През месеците януари и февруари приоритетите в направлението са били следните:

- изготвяне на становища по Глава Шеста от ЗООС– общо 12 бр.;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция с други институции.

- информация за Районна прокуратура Разград, във връзка с наличието на неприятни миризми в град Разград – 77 бр. протоколи, писма, заповеди и наказателни постановления;

- подготовка на информация за достъп на Център за съзидателно правосъдие-Разград – 86 бр. протоколи, писма, заповеди и наказателни постановления.

Почви

През месеците януари и февруари 2024 г. експертът по компонент „Почви”е извършил проверки по отпадъци и е работил по годишен план и годишен отчет за контролната дейност на РИОСВ – Русе.

Работено е също така по утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъците, както и по преписки по процедури по Глава Шеста от Закона за опазване на околната среда.

Биологично разнообразие и НЕМ

През месец януари са извършени общо 4 броя контролни проверки, от които две планови и две извънредни.

Една от проверките е извършена по сигнал за екземпляр в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) e предоставен за препариране на Регионален исторически музей гр. Русе.

През отчетния период e извършенa планова проверка във връзка с провеждане на 48-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици. На 13.01.2024 г., съвместно с представители на Българското дружество за защита на птиците, е направено наблюдение и преброяване на водолюбивите птици по българския бряг на р. Дунав в участъка от речен километър 524 до км 492,5, както и в районите на рибарници „Мечка“, общини Борово и Иваново и при с. Басарбово, общ. Русе. Наблюдавани са следните видове екземпляри: сива врана (Corvus cornix) – 64 екз., голям синигер (Parus major) – 3 екз., зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – 123 екз., щиглец (Carduelis carduelis) – 10 екз., обикновен фазан (Phasianus colchicus) – 1 екз., къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) – 3 екз., голям корморан (Phalacrocorax carbo) – 143 екз., голяма белочела гъска (Anser albifrons) – 66 екз., малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) – 7 екз., каспийска чайка (Larus cachinans) – 53 екз., речна чайка (Larus ridibundus) – 1 екз., ням лебед (Cygnus olor) – 14 екз., гривяк (Columba palumbus) – 3291 екз., зелен кълвач (Dendrocopos viridis) – 2 екз., сива чапла (Ardea cinerea) – 1 екз., обикновен мишелов (Buteo buteo) – 10 екз., малък ястреб (Accipiter nisus) – 2 екз., голяма бяла чапла (Casmerodius albus) – 1 екз., малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) – 2 екз., звънарка (Bucephala clangula) – 8 екз., посевна врана (Corvus frugilegus) – 190 екз. Данните са изпратени в ИАОС за обобщаване.

Извършена е една извънредна проверка във връзка с постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаичен парк с капацитет до 4 MW в поземлени имоти по КККР на с. Пожарево, общ. Тутракан. Същите са разположени в съседство с блатото при с. Пожарево, представляващо поземлен имот (ПИ), начин на трайно ползване „Рибарник”, площ 326 162 кв. м, собственост „Частна обществени организации“. Последният не е обект на постъпилото уведомление, но при извършена проверка на 27.10.2023 г. е констатирано, че се извършва подготвителна дейност за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, като за същата към момента не са проведени необходимите съгласувателни процедури. Извършените дейности възпрепятстват преминаването на води от реката към блатото и обратно, което се отразява неблагоприятно на водния режим на блатото. По време на по-ранни наблюдения в района е установено наличие на плътно разположени дървета предимно от вида бяла върба (Salix alba), които в момента липсват. Това показва, че е извършена сеч на големи площи и изкореняване, видно и от многобройните купчини от коренища и пръст. При преглед на сателитни изображения/въздушни снимки от предходни години е установено, че са били налични приблизително 36 – 37 дка площи с гора от бяла върба, които впоследствие са били изсечени. По случая е подаден сигнал до Окръжна прокуратура Силистра.

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.) и са издадени 4 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от ЗБР за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

През отчетния период не са подавани заявления за регистрация на книги за билки и/или за организиране на билкозаготвителни пунктове.

През месец февруари са извършени общо 11 броя контролни проверки, от които 4 планови и 7 извънредни.

Две от плановите проверки са по сигнали за 2 броя екземпляри в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua) и един екземпляр от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) са предоставени за препариране на Регионелен исторически музей гр. Русе.

Извършена е една извънредна проверка във връзка с постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за изсичане на дървесна растителност по Кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на с. Манастирци, община Лозница, област. Целта на проверката е била установяването дали дърветата, които възложителят планира да изсече, се използват от птици за гнездене, почивка или хранене, с оглед съобразяване на становището на РИОСВ – Русе с разпоредбите на чл. 38, чл. 41, ал. 3 и чл. 46 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). При извършено посещение на място в южната част на ПИ 47041.13.116 е частично залята с вода, като е формиран блатист терен с влаголюбива тревиста и дървесна растителност. Тревистата растителност е с преобладаване на папур (Typha spp.), по-слабо тръстика (Phragmites australis), а дървесната е представена основно от върби (Salix spp.). Северната част на ПИ е заета основно с дървесна растителност, също основно от върби. В другите ПИ, предмет на инвестиционното предложение, дървесната растителност е представена от по-малки групи дървета, но съществуват изкуствено създадени поясни насаждения от хибридна топола. В тях преобладават площите, подложени на земеделска обработка, въпреки че начинът им на трайно ползване е определен за „Язовир”. В южната част на ПИ 47041.13.116 съществува група върби с височина над 20 м, върху които са установени голям брой почиващи птици. Самите дървета частично са покрити с екскременти от рибоядни птици, което показва, че в продължение на години са били използвани от птиците за почивка. Наблюдавани са над 200 екз. от вида голям корморан (Phalacorcorax carbo), минимум 50 екз. от вида голяма бяла чапла (Casmerodius albus) и минимум 50 екз. от вида сива чапла (Ardea cinirea), които са почивали кацнали по клоните на описаните дървета. Разположението на гореописаните дървета създава условия за почивка на птиците предвид установения голям брой екземпляри и отговаря на описанието за място за почивка в чл. 38, ал. 1, т. 4 от ЗБР. Видовете голяма бяла чапла (Casmerodius albus) и сива чапла (Ardea cinirea) са с голямо консервационно значение и са включени в приложение № 3 към чл. 37 от ЗБР.

Издадени са 2 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.) за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Закон за лечебните растения

През месеци януари и февруари 2024 г. няма регистрирани книги за билки, нито са били организирани нови билкозаготвителни пунктове.

През месец февруари, с оглед на осъществяване на превенция върху търговията с ранно цъфтящи диви цветя е извършена 1 планова проверка на пазари и места за продажба на цветя в гр. Разград. Проверката е свързана с контрола върху търговията с растителни екземпляри, включени в Приложение III на Закона за биологичното разнообразие(ЗБР). Не бяха констатирани нарушения.

Една планова проверка е извършена в ДГС Разград, като предмет на контрол са издадените позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения на екологичното законодателство не са констатирани.

Извършени са 6 извънредни проверки по документи на билкозаготвители, във връзка с неизпълнение на задължения по чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растиния – ЗЛР. На лицата са изпратени покани за съставяне на АУАН.

Защитени територии

През месец януари 2024 г. са извършвани ежедневни проверки (31 за месец декември) на ПР „Сребърна“.  

През месец февруари 2024 г. са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна“, които са 29.

През месеца е извършена 1 планова проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Находище на пролетно ботурче“ – с. Осенец, общ. Разград. При проверката не са констатирани нарушения в режимите на дейности, регламентирани в заповедта за обявяване на територията.

Отпадъци

През месец януари са извършени общо 27 бр. проверки: 8 по план,  и 19 извънредни, както следва: 6 бр. по сигнали, три по преустановяване образуването на отпадъци, две по заявление за дейности с отпадъци, една по нотификация на „Лубрика“ ООД, пет по изпълнение на предписание. Дадени са седем задължителни предписания. Експертите от направление „Отпадъци“ са съставили два АУАН, както следва: един за неизпълнено предписание, дадено по Закона за опазване на околната среда – ЗООС, един по Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности с ИУМПС, без съответния разрешителен документ. През отчетния период няма издадени наказателни постановления.

Основните дейности през месец януари бяха: извършване на  проверки по постъпили сигнали и по предписания, свързани главно с нерегламентирано изгаряне на отпадъци, както и с изготвяне на плана и отчета за контролна дейност на инспекцията.

През отчетния период са получени 12 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Извършени са 6 проверки по сигнали, които касаят нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Сигналите са неоснователни. Дадени са две предписания за недопускане на изгаряне на отпадъци. Съставени са два броя АУАН в деловодството на РИОСВ-Русе.

 По сигнали от предходни месеци, постъпили в инспекцията за изхвърлени битови и строителни отпадъци в община Русе и са извършени проверки за изпълнение на дадените предписания за почистване на замърсените площи. Терените са почистени. По предписание е извършена проверка на имот, в който през месец ноември е  установено съхранение на ИУМПС. Констатирано е неизпълнение на даденото предписание за премахване на ИУМПС от така обособената площадка. Съставен е АУАН. По случая е образувано досъдебно производство.  

През месец февруари са извършени общо 64 броя проверки,  от които 46 по план в това число и екипни/съвместни проверки и 18 извънредни. Проверки по предписания – 2 на „Автоморга Спартак“ ЕООД, на който е съставен АУАН за неизпълнено предписание, 8 по сигнали за нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци, 4 за преустановяване образуването на отпадъци, една по заявление за издаване на разрешение за дейности с отпадъци, две проверки са искане на ОД на МВР – Силистра, относно разкомплектоване на ИУМПС в междублоковите пространства на територията на община Силистра и една по сигнал до МОСВ на ДАНС за незаконни сметища в област Силистра. и една по писмо на Община Русе за замърсен с отпадъци имот в кв. Средна кула. През месец февруари са съставени два АУАН – един за неизпълнено предписание  и един за изгаряне на отпадъци на Регионално депо – Русе. Издадени са две НП на обща стойност 12000 лв.

През месец февруари в инспекцията са постъпили 10 сигнала, свързани с нерегламнтирани дейности с отпадъци. Извършени са седем проверки, три са препратени по компетентност на кметовете на съответните общини за предприемане на действия. Сигналите касаят изгаряне на отпадъци. Два от сигналите са основателни, за което са съставени констативни протоколи и са  съставени  АУАН.

Химикали

През месец януари експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ не са извършвали проверки. Изготвени са четири вътрешни становища по Глава Шеста на ЗООС.

През месец февруари експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършвали 5 планови проверки, както следва:„Булмаркет Си Ен Джи” ЕООД, „Бадер България” КД, ,,Саксаˮ ООД „Шел България“ ЕАД. „Крафт ойл“ ООД, гр. Русе.

 Дадени са 12 предписания, като пет от тях са изпълнени, а останалите са със срок за изпълнени през следващия месец.

През отчетния период експерт от направлението е взел участие в 4 държавни приемателни комисии (ДПК) за строежи.

ОВОС и ЕО

През месец януари 2024 г. експерти от РИОСВ-Русе са взели участие в общо 5 броя Държавни приемателни комисии на различни обекти.

Експерти от дирекцията са взели участие в 1 заседание на експертния съвет по устройство на територията  в община Кубрат (ОЕСУТ), както и в обществено обсъждане в 3 общини на Доклад за ОВОС и приложенията към него за инвестиционно предложение по проект „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо- румънски участък на р. Дунав“.

Във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе през месец февруари 2024 г. са извършени са 5 проверки на постановени административни актове по реда на Глава Шеста от ЗООС. Проверени са 4 постановени Решения по ПНЕО, като е установено, че същите са послужили за одобрение на разглежданите планове, както и 1 решение по ПНОВОС, като е установено, че разглежданото ИП е реализирано.

Експерти от дирекцията са взели участие в 2 заседания на експертния съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на Община Русе, както и в 1 заседание на областен експертен съвет по устройство на територията за Област Русе.

Комплексни разрешителни

През месец януари не са извършвани проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни. До всички оператори с комплексни разрешителни е изпратено писмено предписание

на основание чл. 14, ал. 4 от ЗООС във връзка със задълженията по докладване в ЕРИПЗ.

През месец февруари са извършени две планови проверки на оператори с издадено комплексно разрешително:

 1. „Язошефи” ООД, с. Смирненски, интензивно отглеждане на птици в с. Смирненски, Община Ветово
 2. „Ко и Бо Импорт Експорт” ЕООД, интензивно отглеждане на птици в с. Борисово, Община Сливо поле

Дадено е едно предписание от извършените проверки, което е изпълнено в срок.

През месеца са постъпили са 2 бр. Годишни доклади по околна среда (ГДОС).

Изпратено са писма до пет оператора с КР с по 4 писмени предписания за извършване на обследване на съоръженията и процесите, от където е възможно да се отделят (организирано или неорганизирано) интензивно миришещи вещества.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец януари 2024 г. не са извършвани комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда.

През месец февруари 2024 г. са извършени 8 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на следните оператори: „Джеферови” ЕООД, гр. Разград, цех за млекопреработка в с. Драгомъж, Община Исперих (по компоненти въздух и фактор отпадъци), „Кемстийл” ЕООД - гр. София, площадка за рециклиране на бракувани кораби в гр. Русе (по фактори отпадъци и ПД), „Булмаркет Си Ен Джи” ЕООД, гр. Русе,  бензиностанция в гр. Русе (по компонент въздух и фактор химикали), „Бадер България ” КД,  гр. Русе, цех за шиеене на компоненти за авто интериор в гр. Русе (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ), „Крафт ойл”  ЕООД - гр. Русе - бензиностанция  в гр. Русе (по компонент въздух и фактор химикали), „Сакса” ООД, гр. Долна Баня, бензиностанция  в гр. Русе (по компонент въздух и фактор химикали), „Шел България" ЕАД,  гр. София,  бензиностанция  в гр. Русе (по компонент въздух и фактор химикали) и ППК „Надежда-Ряхово” ЕООД, с. Ряхово, община Сливо поле,  мандра за производство на млечни продукти с капацитет 1 т в с. Ряхово (по компоненти въздух и води, фактор отпадъци и ПД).

При проверките са дадени общо 12 бр. предписания. Не са съставени АУАН.

СЕВЕЗО

През месеците януари и февруари не са извършвани планови проверки. През отчетния период е изготвен и изпратен годишния план за контролната дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 от ЗООС в съответствие с териториалния обхват на дейност на РИОСВ – Русе –  2024 г.

През отчетния период не са констатирани случая на аварии.

АУАН, НП и ПАМ

Съставени АУАН през отчетния период месеци януари и февруари 2024 г.:

 1. „Сириус стар БГ“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002829/10.01.2024 г. – не е изпълнено дадено задължително предписание, нарушение по чл. 166, т. 3,  съгласно Закона за опазване на околната среда.

2. „Автоморга Спартак“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002847/19.01.2024 г. – извършва третиране на отпадъци /ИУМПС/, без разрешение по чл. 35 от ЗУО, нарушение по чл. 136, ал. 2, т. 3,  съгласно Закона за управление на отпадъците, вр. чл. 17, ал. 1 от Наредбата за иумпс.

3. „Иридис“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002613/08.01.2024 г. – не е представен годишен доклад в нормативно определения срок, за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР , нарушение по чл. 123в, т. 6 от  Закона за опазване на околната среда, вр. чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разреши

4. „Берус“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002886/15.02.2024 г. – допуснато нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци, нарушение по чл. 29, ал. 2, пр. 3-то  съгласно Закона за за управление на отпадъците.

5. „Автоморга Спартак“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002848/22.02.2024 г. – не е изпълнило дадено задължително предписание на основание чл. 113, ал. 3, чл. 119 и чл. 120 от ЗУО, нарушение по чл. 113, ал. 2, вр. чл. 156, ал. 1  съгласно Закона за управление на отпадъците.

Издадени Наказателни постановления:

1. Р.Р., с. Калипетрово, НП № 01/07.02.2024 г., за нарушение на чл. 156, ал. 1, вр. чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 2 000 лв. – не е изпълнил дадено задължително предписание на основание чл. 113, ал. 3 от ЗУО.

2. „Сириус стар бг“ ЕООД, гр. Русе, НП № 02/08.02.2024 г., за нарушение на чл. 166, т. 3, вр. чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 10 000 лв. – не е изпълнил дадено задължително предписание на основание чл. 155, ал. 2 от ЗООС.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе не са сключвани  споразумения през месеци януари и февруари 2024 г.:

Писмено предупреждение:          

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е издал писмено предупреждение:

 1. „Иридис“ ЕООД, гр. Дулово, ПП № 01/08.02.2024г. по АУАН № 0002613/08.01.2024 г. – не е представен годишен доклад в нормативно определения срок, за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР , нарушение по чл. 123в, т. 6 от Закона за опазване на околната среда, вр. чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Резолюция за прекратяване:

Прекратени административонаказателни процедури на основание чл. 54 от ЗАНН през отчетния период – има една:

 1. А.С., гр. Завет, РП № 1/05.01.2024 г., по съставен АУАН № 0002828/20.11.2023 г. – на основание чл. 34, ал. 1, б. „а“ от Закона за административните нарушения и наказания.

ПАМ:

На основание чл. 160, ал. 1, вр. чл. 158, т. 4, вр. чл. 159, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, през отчетния период няма наложена принудителна административна мярка /ПАМ/.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През месеци януари и февруари 2024 г. са установени само 4 дни с превишения на нивата на ФПЧ10 в град  Русе.

На оператори с издадени комплексни разрешителни на територията на град Русе и гр. Разград са дадени писмени предписания за обследване на производствените им площадки за наличие на източници на миризми и изготвяне на план – програми с конкретни мерки за ограничаване емитирането на миризми.

През месеците са извършвани проверки на производствените предприятия в град Разград, формиращи отпадъчни води и заустващи в река Бели Лом. Не са установявани нарушения. През двата месеца не са постъпвали сигнали от жители на град Разград за наличие на неприятни миризми.

Бизнеса

През месец януари 2024 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 149 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 0 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 18 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 10 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 9 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 1 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 66 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС/МРРБ, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС
 • 5 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 3 решения за прекратяване на процедура по глава шеста от ЗООС;
 • 1 становище по ЕО с разпоредителна част „Съгласувамˮ.
 • 31 броя писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 1 брой Решение по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредително част „съгласува“.
 • 1 брой Решение за прекратяване на процедури по оценка за съвместимост, на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

През месец февруари 2024 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 189 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 2 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 20 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 17 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 11 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 1 указателно писмо за провеждане на задължителна ОВОС;
 • 4 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 1 указателно писмо за провеждане на задължителна ЕО.
 • 74 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС/МРРБ, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС
 • 9 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 4 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 2 решения за прекратяване на процедура по глава шеста от ЗООС;
 • 37 броя писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;

През отчетния период са издадени, както следва:

- 7 решения за издадени регистрационни документи, от които за изменение и допълнение за транспортиране на отпадъци,  две нови за транспортиране на отпадъци, един отказа от издаване на регистрация и една регистрация на площадка за третиране на пластмасови отпадъци.

- 3 Решения за дейности по третиране на  отпадъци, от които за изменение и допълнение – 2 броя .

В НИСО са утвърдени над 50 работни листи.

През месеците януари и февруари е взето участие в  заседания на общо 20 ДПК за приемане на строежи.  

Обществеността

На 8 януари 2024 г. министърът на околната среда Юлиян Попов и двама заместник-министри посетиха град Русе. Срещата е планирана от предходната година  и е свързана с проблема с чистотата на въздуха в града. Министърът и директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова  се срещнаха с кмета на гр. Русе, общинския съвет и областния управител на област Русе. Вечерта се проведе среща с представители на неправителствените организации, граждани и еко-активисти. По време на срещата беше съобщено, че е създадена междуведомствена работна група с участието на експерти не само от системата на МОСВ, но и от други министерства, която работи по проблема с разпространението на миризми. Целта е да се проучи международния опит  в отделни държави и да се направят предложения за законодателство за регулирането на миризми от производствените инсталации.

На продължилата близо три часа среща министър Попов и екипът му отговориха на десетки въпроси и изслушаха мнението на всеки участник, взел думата.  Освен чистотата на атмосферния въздух в Русе бе обсъдена и процедурата за трансграничен ОВОС на проекта за изграждане на инсинератор за болнични отпадъци в Гюргево, Румъния.

На 9 януари 2024 г. министър Попов и екипа се срещнаха с представители на медиите за обобщаване на резултатите от проведените срещи.

В същия ден те присъстваха на  извънредно заседание на Общинския съвет на Разград, по време на което беше представен доклад за резултатите от извънредния контрол, осъществен през втората половина на изтеклата година, свързан с разпространението на миризми в Разград.

През януари РИОСВ-Русе обяви  конкурс за комикс, посветен на Световния ден на влажните зони. На фокус е Eвроазиатския бобър (Castor fiber), чието присъствие бе регистрирано през  есента на 2020 г., във водосбора на р. Русенски Лом. Конкурсът е регионален и за учениците от трите области, като крайният срок за изпращане на творбите е  26 февруари, а резултатите ще бъдат обявени на 1 март. Най-добрите комикси ще бъдат изложени във фоайето на инспекцията за Международния ден на бобъра – 7 април. До предварително обявения срок в инспекцията постъпиха 100 комикса.

На 21 февруари във II група „Слънчеви зайчета” към ДГ „Слънце“ в гр. Русе се проведе открита педагогическа практика от гл. учител Екатерина Йорданова. Темата „Лебед” по Изобразително изкуство бе финала на редица дейности осъществени в групата, чиято основна цел бе превенция на агресивното поведение у децата. Предварително малчуганите бяха запознати с приказката „Грозното пате”, като получиха знания за растителни и животински видове във влажните зони и тяхното значение.

Денят на влажните зони ще бъде отбелязан с още две беседи с участието на СОУЕЕ и ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе.


Архив на месечните справки по години: 2014 г. - 2015 г. - 2016 - 2017 - 2018 г. - 2019 г. - 2020 г. - 2021 г. - 2022 г. - 2023 г. 

Галерия