За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Информация за оператори, които имат задължения за провеждане на Собствени периодични измервания /СПИ/, Собствени непрекъснати измервания /СНИ/ и емисионен контрол на оператори с издадени Комплексни разрешителни

Операторите на инсталации с неподвижни източници на емисии отпадни газове представят в Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе (РИОСВ-Русе) доклади от проведени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите от изпускащите устройства, съгласно нормативно заложените срокове в Комплексното си разрешително или Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници:

1. Всяка година:

„Русе Кемикълс” АД, „Монтюпе” ЕООД, „Астра Биоплант” ЕООД, „Лубрика” ООД,

„Керос България” ЕООД, „Балканцинк” АД, „Екогалваник“ ООД, „Екон 91“ ООД и „Оргахим Резинс” АД.

 

2. Веднъж на две години:

„Оргахим” АД, „Труд” АД, „Фибран – България” ООД, „Мегахим” АД, „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД и  „Олео Протеин” ЕООД.

 

„Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе Изток“, гр. Русе, като горивна инсталация с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW, извършва собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащите устройства. Резултатите от които се съхраняват в РИОСВ-Русе. 

 

Докладите от извършените собствени периодични (СПИ) и собствени непрекъснати   (СНИ) измервания на дружествата се съхраняват в РИОСВ-Русе.

Документите могат да бъдат изискани по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия