За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ - Русе обяви ученически конкурс за Световния ден на влажните зони

РИОСВ - Русе обяви конкурс за проект на пощенска марка или магнит по повод Световния ден на влажните зони - 2 февруари. Конкурсът се провежда под надслов „Влажните зони и водата“.

В него могат да участват ученици от начален курс на обучение от Русе, Разград и Силистра, като представят по избор един проект. Няма ограничение за използваните материали и техника.

Крайният срок за предаване на творбите е 2 февруари 2021 г., включително. Резултатите ще бъдат обявени на 8 февруари (понеделник) на интернет страницата на инспекцията. Отличените автори ще получат грамоти и индивидуални награди.

Подробности за конкурса са публикувани на интернет страницата на РИОСВ - Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html

 

Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. Този ден бележи приемането на Конвенцията за влажните зони през 1971 г. в иранския град Рамсар, на брега на Каспийско море. Темата на кампанията през 2021 г. е „Влажните зони и водата“.

За територията на РИОСВ – Русе в списъка на Рамсарската конвенция като влажна зона с международно значение е включен  Поддържан резерват „Сребърна“. Наред с Комплекс Ропотамо, Атанасовско езеро, Дуранкулашко езеро, Шабленско езеро, Комплекс Беленски острови, Остров Ибиша, Пода, Комплекс Поморие, Езеро Вая (Бургаско езеро) и Комплекс Драгоманско блато, Сребърна е местообитание на редки и защитени водолюбивии птици.

Потенциални Рамсарски места и други влажни зони с национално значение на контролираната от РИОСВ – Русе територия са Рибарници Мечка, Калимок, Остров Пожарево и Гарвански блата. 

Продължава...

Лицата, извършващи дейности с отпадъци са длъжни се отчитат в електронна платформа

Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). която влиза в сила от 01.01.2021 г. воденето на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от ЗУО. Отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО), поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда.

НИСО е надградена съгласно промените в законодателството в областта на отпадъците и изискванията на Закона за електронно управление.

Достъп до надградената системата е осигурен чрез интернет страницата на ИАОС - https://nwms.eea.government.bg

За улесняване на работата с НИСО са достъпни Ръководство за работа със системата и видео уроци за регистрация на потребителите.

Функционалността свързана с отчетността и подаването на годишни отчети на задължените лица е в процес на тестване.

Годишни отчети ще могат да се подават през НИСО след 25.01.2021 г.

Съгласно § 22 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО е предвидено, че  подаването на заявления и документи по електронен път се прилага след въвеждане в действие на НИСО, обезпечаваща тяхната обработка в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

За повече информация и в случай на допълнително възникнали въпроси се обръщайте на телефон 02/9406413.

 

Продължава...

Залесени са 217,1 дка горски площи в резервата „Сребърна“

В границите на поддържан резерват „Сребърна“, в края на миналата година, са залесени горски територии на обща площ 217,1 дка. С тези лесовъдски дейности приключва изпълняваният от РИОСВ – Русе  проект, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ - „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91Е0* и 91F0 на територията на поддържан резерват „Сребърна“. Целта на този проект е възстановяване на крайречните заливаеми гори с местни растителни видове.

Младите фиданки са от видовете бяла топола, бяла върба, полски бряст и полски ясен. Растенията са едногодишни, местни видове и са доставени от разсадници от Унгария и Румъния, от басейна на река Дунав.

Най-големият терен, с площ от 160 дка, е залесен след извършена сеч на инвазивни (чужди) видове дървета като явор негундо, гледичия, пенсилвански ясен. Останалите територии са залесени на терени след извършени дейности в минали години по пречупване и опръстеняване (прекъсване на проводящите тъкани) на растенията от инвазивни чужди видове. По този начин те загиват постепенно, ограничава се тяхната конкурентна способност, отстъпвайки място на местните фиданки.

Грижите за новозасадените дръвчета ще продължат с почистване на плевелна растителност, както и други горскостопански мероприятия.

 

Проектът „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91Е0* И 91F0 на територията на поддържан резерват „Сребърна, с бенефициент РИОСВ – Русе, започна в края на 2018 г. Той е на стойност  898 823 лв. и се финансира от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Продължителността му е 37 месеца. Освен лесовъдските дейности се предвиждат обновяване на специализиран софтуер, закупуване на техника за управление  резервата и др.

Продължава...

Установен e нарушител в резервата „Сребърна“

Служители на РИОСВ – Русе са установили нарушител, извършвал риболов с лодка в езерото Сребърна. Сигналът е постъпил на 10 януари, чрез отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“. Охраната на резервата при обход е установила възрастен и дете, навлезли с гумена лодка в голямото водно огледало на езерото Сребърна, в близост до Западния бряг. Това представлява нарушение на Закона за защитените територии, за което на физическото лице ще бъде съставен акт.

На територията на поддържан резерват „Сребърна“ е абсолютно забранено влизането с плавателни средства, освен на лицата, притежаващи разрешително от министъра на околната среда и водите с научна цел или заснемане на фотографски кадри/филми. Освен, че представлява нарушение, навлизането с лодка създава опасност за живота и здравето на „любителите риболовци“, тъй като инспекцията не разполага с ресурс за спасителни операции.

В резервата е разрешено извършването на любителски риболов само на определените за целта места, които са регламентирани в Плана за управление на защитената територия. Всички те се намират по западната граница на резервата. Риболовът извън тези места представлява нарушение и се санкционира с индивидуални глоби.

Предвид предстоящото застудяване и потенциалната възможност за замръзване на водната повърхност на езерото, инспекцията не препоръчва извършването на спортен риболов.

Продължава...

Издадени са 32 постановления за нарушения на екологичното законодателство през декември

Директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев е издал 32 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции на общ размер на 113 150 лв. Преобладават постановленията за констатирани нарушения на Закона за управление на отпадъците, следвани от  Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие.

През месец декември експертите на инспекцията са извършили 64 проверки на 56 обекта от контролираната територия. В рамките на осъществения контрол са дадени 20 предписания за отстраняване на констатирани нередности. За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 7 акта.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 7 400 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 16 462,77 лв.

От получените суми през месеците ноември и декември, на общините през месец декември са преведени 49 719, 36 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград –42 150,25 лв.

 

Пълният текст на месечната справка е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

Продължава...

След предприети мерки по предписания на РИОСВ са намалени санкциите на ВиК оператора в Разград и Лозница

Намалени са текущите месечни санкции (ТМС) на оператора „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, който стопанисва, експлоатира и поддържа градските пречиствателни станции (ГПСОВ) в градовете Разград и Лозница.

За установено замърсяване на водите на река Бели Лом през лятото на миналата година на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД е наложена ТМС в размер 66 376 лв. След предприетите от оператора действия по ремонт и почистване на отделните елементи от пречиствателната станция в Разград, експерти на РИОСВ-Русе са извършили контролно пробонабиране на заустените отпадъчни води. Анализът на водните проби показаха значително намаляване на замърсяването на водния обект. Поради това, текущата месечна санкция е намалена от 66 376 лв. на 6514 лв.

Аналогично, текущата месечна санкция на ГПСОВ-Лозница е намалена от 4656,46 лв. на 387 лв. Извършено е основно почистване на вторичния утаител на станцията, което значително е намалило превишените стойности на показател общ азот, определен в разрешителното за заустване. Тези резултати влияят върху намаляване замърсяването на водния обект - Лознишко дере, в което се заустват отпадъчните води на гр. Лозница.

На „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД са дадени предписания със срок постоянен да се поддържат в техническса и експлоатационна изправност пречиствателните съоръжения.

Двата обекта, стопанисвани от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД са включени в плана за контролна дейност през тази година.

Продължава...

Съставен е акт на „ВиК“ ООД за изхвърляне на непречистени води в река Русенски Лом

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха акт на „ВиК“ ООД – Русе за установено нарушение на Закона за водите. При планова проверка е взета съставна проба отпадъчни води на изход канализационен колектор „Трети март“, преди заустване в река Русенски Лом, в Западната промишлена зона на града. Пробите са изпитвани в Регионална лаборатория – Русе към ИАОС. Резултатите от анализа показват отклонения от  индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване по показатели – неразтворени вещества, химична потребност от кислород и биохимична потребност от кислород за 5 денонощия.

„ВиК“ ООД Русе е оператор на градската канализационна система. Дружеството притежава разрешително за заустване в два водоприемника – реките Русенски Лом и Дунав. В документа са определени норми за качеството на отпадъчните води. Контролът се осъществява по заповед на министъра на околната среда и водите и при сигнали за замърсяване на водните обекти.

Продължава...

Eкспертите на РИОСВ-Русе съставиха 12 акта за нарушения през ноември

DSC 0409AAЕкспертите на РИОСВ-Русе съставиха 12 акта за установяване на административни нарушения през месец ноември, от които 6 по Закона за управление на отпадъците, 4 по Закона за лечебните растения, 1 по Закона за водите и 1 по Закона за опазване на околната среда. Извършени са 148 проверки на 142 обекта. В рамките на осъществения контрол са дадени 34 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 7 наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 12 100 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 5 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 56 166,46 лв., от които 44 933,17 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през ноември е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost.

Продължава...

30 проекта от цялата страна са номинирани в XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019/2020 г.

30   проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са номинирани в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2019/2020 г.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви - състезания и турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Общият брой проекти, които успяха да стигнат успешно до финал, са 30, като в категорията  от 1-ви до 4-ти клас - 5 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 10 проекта; и от 8-ми до 12-ти клас – 15 проекта.

Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки за ограничаване на COVID-19 на територията на България тази година няма да се проведе официално награждаване.

Номинираните участници ще получат грамоти и предметни награди, изпратени до директорите на техните училища.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в проектите в XII-то издание на Национален ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019/2020 г.!

Номинираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи:

Първа възрастова група - от  1-ви до 4-ти клас;

Втора възрастова група - от 5-ти до 7-ми клас;

Трета възрастова група - от 8-ми до 12-ти клас

 

Продължава...

България в Юнеско

Галерия