За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ - Русе изиска да бъде уведомена за пожара на депото за отпадъци

РИОСВ-Русе изиска от оператора на Регионално депо - Русе да бъде уведомена след приключване на действията по ликвидиране на пожара късния следобед вчера. Сигналът за възникналия инцидент в действащата „Трета клетка“ на депото е постъпил в инспекцията вчера, в края на работния ден. Незабавно на място са се отзовали директорът на екоинспекцията Анелия Николова и експерти от Дирекция „Контролна дейност“. На терена на РД - Русе са били специализираните органи от Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които са третирали възникналото огнище с вода и пръст. Засегнатите площи са били предварително третирани с пръст. Това се потвърждава и от видеонаблюдението на обекта, до който РИОСВ -  Русе има осигурен достъп. Засегнатата площ е от около 200 м2

За тази година дружеството „Берус“ ООД, което е експлоатирало съоръжението, е санкционирано с 7000 лв. за допуснато нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци през месец февруари, в нарушение разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

450593869 992010149340344 4056919698858389107 n Pojar RD Ruse 18 07 2024

 

Продължава...

При засилен контрол РИОСВ - Русе установи множество нарушения на площадката на две дружества в Западна промишлена зона на Русе

Множество нарушения са установени при комплексната проверка на дружествата „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД. Това съобщи на брифинг днес директорът на РИОСВ - Русе Анелия Малчева - Николова. Тя обобщи резултатите от контрола в рамките на двумесечен период.

Засиленият контрол започна през втората половина на месец май. Осъществени са две извънредни проверки, в извънработно време на дружествата „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД, съобщи Николова, като обясни, че голяма част от сигналите постъпват рано сутрин или късно вечер. При тези проверки е извършено и пробонабиране на отпадъчни води от събирателната шахта преди Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) и след изхода й. В резултат от тези проверки са съставени два акта, като през юни са издадени и  наказателни постановления на „Оргахим Резинс“ АД - 60 000 лв. за доказано с анализ на резултатите от водните проби отклонение от нормата по показател химична потребност от кислород, съгласно изискванията на комплексното разрешително на дружеството и 20 000 лв. за неспазване на дадено още през 2022 г. предписание, с постоянен срок, за недопускане на разливи и наличие на органично замърсяване в Локалната пречиствателна станция (ЛПСОВ) на дружеството. Част от пробите са изпитвани по 14 органични летливи съединения в Регионална лаборатория-Бургас, при които не са установени превишения на индивидуалните норми на органичните замърсители.

Постъпващите оплаквания на граждани и необходимостта от изясняване на причините, водещи до разпространението на миризми, е повод за едномесечна комплексна проверка, проведена съвместно с ВиК оператора, в периода 12 юни-12 юли. Едновремено с пълното обследване на канализационната система и технологичните процеси на дружествата, при изискан пълен достъп до всички ревизионни шахти, е проведено заснемане на канализацията със специализирана техника, както и проследена работата на съоръжението за дестилиране на замърсения разтворител, образуван при производството на бои, лакове и авторепаратурни продукти на „Оргахим“ АД.          

За целите на обследването е използвана водоразтворима цветна боя. Проследено е движението на отпадъчните води от цех „Лаков“ и цех „Смоли“ в посока към ПСОВ, както и на изход, след пречистването им. В една от ревизионните шахти (със заварен метален капак) е установено наличие на спирателен кран в затворено положение. При отварянето му, охлаждащите води от цех „Смоли“ се отвеждат и постъпват в ревизионна шахна (РШ) от канализационното трасе, предназначено за отвеждане на пречистените води, след ПСОВ, съответно - без необходимото пречистване.

Спирателният кран е пломбиран в затворено положение. В най-ниската точка на платното (до бул. „Трети март“) е обособен линеен отток, предназначен за отвеждане на повърхностните дъждовни води. Установен е задържан нанос по дъното до нивото на преливника. Констатирани са миризми, характерни за производствената дейност на дружествата, също така и наличието на води в сухо време. Установен е също и обратен наклон към шахтата, в резултат на който, отпадъчните води се отвеждат до последната РШ на площадката, при наличие на високо ниво на водите, обясни Николова.

В района на пречиствателната станция на „Оргахим-Резинс“ АД са установени извършени строителни изкопни работи, свързани с промяна на съществуващото трасе и коти на отпадъчните води, постъпващи в станцията от „Оргахим“ АД. Действията касаят реконструкция на част от съществуващата техническа инфраструктура (монтаж на изцяло нови конструктивни елементи от канализационната мрежа, промяна на коти и отклонение от съществуващи трасета), която е част от площадковата канализация, намираща се непосредствено пред съществуващата ПСОВ на производствената площадка на „Оргахим Резинс“ АД. Това не кореспондира с внесеното инвестиционно предложение от възложителя „Оргахим Резинс“ АД през ноември 2023 г.  

В резултат на комплексната проверка ще бъдат съставени два акта за констатирани нарушения - на „Оргахим-Резинс“ АД за неуведомямане на контролния орган РИОСВ-Русе за извършената реконструкция и на „Оргахим“ АД за невярна отчетност на отпадъка, образуван при процеса на дестилация на замърсен разтворител, използван в производството на акрилатен грунд.

В заключение Николова информира, че е издала нова заповед за удължаване на срока на проверката с месец, като изрази надежда, че двете дружества ще реализират намеренията си за разделяне на общата площадкова канализация и изграждане/реконструкция на пречиствателни съоръжения. От страна на ВиК оператора също са предприети мерки по отношение на честотата на препомпване на отпадъчните води от помпената станция към ГПСОВ, с цел предотвратяване разпространението на миризми.

В Западна промишлена зона функционират над 100 обекта, които заустват отпадъчните си води в канализационен колектор „Трети март“, експлоатиран от ВиК оператора. От март 2023 г. колекторът е присъединен към Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Русе. Контролът на заустващите предприятия е от съществено значение за правилното функциониране на пречиствателната станция на Русе. Наличието на химически продукти в отпадъчните води на заустващите предприятия може да възпрепяства трайно нормалната й експлоатация и да се създадат препоставки за замърсяване на водоприемник - река Дунав.   

Lineen ottok s utaiki i miriizmi severoistochna chast na ploshadkata Plombiran spirachen kran Orgahim Rezins
Pompena shahta s himicheski produkti Rekonstrukciya kanalizaciya ploshadka Orgahim

/ Участниците в брифинга днес: от ляво надясно: инж. Христо Милков - Началник на отдел „Въздух, вредни физични фактори и води“; инж. Нели Атанасова - Началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“; г-жа Анелия Малчева – Николова - Директор на РИОСВ-Русе; инж. Василена Милкова - Началник на отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването и опасни химични вещества“; г-жа Радостина Туркова - Началник на отдел „ОВОС, ЕО, специализирани регистри, Биологично разнообразие, Защитени територии и зони“./ 

Продължава...

РИОСВ-Русе предостави възможност на бенефициентите на услуги да проследяват хода на преписките си

РИОСВ-Русе предостави възможност на бенефициентите на административни услуги да получават информация за резултата от обработка на документите им чрез Уеб базиран модул „Деловодна справка“. Освен навременната информация за статуса на документите им, модулът дава възможност за отчитане на удовлетвореността на бенефициентите на административни услуги.

На интернет страницата на РИОСВ-Русе е създаден бутон „Деловодна справка“.  При депозиране на документите, всеки  гражданин, подал заявление за административна услуга получава идентификационен (личен) код, чрез който може да проследи движението на документа. Желателно е, бенефициентите да предоставят на администрацията електронен адрес за обратна връзка, на който ще им бъде изпратен индивидуалния код.  

Продължава...

РИОСВ - Русе изиска план за ликвидиране на последствията от наемателя на опожарения склад в района на хлебозавода в Русе

РИОСВ - Русе даде предписания на управителя на „Приста комерс“ ООД да представи в кратки срокове план-график с конкретни мерки за ограничаване на горивните процеси (тлеене) в опожарения склад за съхранение на слънчогледова фракция. Това стана днес при извънредна проверка в района на бившия хлебозавод в Русе.

Пожарът на склада е възникнал на 22 юни и е бил погасен от органите за Пожарна безопасност и защита на населението. От момента на инцидента към днешна дата са постъпили около 30 оплаквания на граждани за тежка миризма на пушек и изгоряло. РИОСВ-Русе следи непрекъснато данните от измервателните станции за контрол на качеството на атмосферния въздух. Най-близко разположените – в двора на ПУ „Петър Берон“, както и АИС „Възраждане“, не са отчели отклонения от нормите на следените атмосферни замърсители. По случая е образувано досъдебно производство.

Високите температури, наличието на естествени слънчогледови фракции, влажността от третирането на огнищата води до ферментационни процеси, които са причина за локални тлеещи огнища, каквито са констатирани и днес при извънредната проверка. На място също е установено, че служители на дружеството извършват оросяване с вода на тези огнища.

Дружеството „Приста комерс“ ООД има сключен договор за наем на складовото помещение със „Зърнени храни България“ АД, който е представен на място.

Покривът на склада е напълно унищожен. Съхраняваната продукция не е напълно изгоряла, но примесването й със строителни и други отпадъци, я прави негодна. По смисъла на специализирания закон тя представлява отпадък. По тази причина на дружеството са дадени допълнителни предписания за класификация на генерираните в резултат на пожара отпадъци – слънчогледови фракции, строителни отпадъци, абсорбенти и др., както и да се предадат на фирми, притежаващи съответните разрешителни съгласно Закона за управление на отпадъците.

РИОСВ - Русе ще информира органите на реда, Регионалната здравна инспекция, както и Областна дирекция по безопасност на храните за констатациите от днешната проверка, както и за предприемане на действия по тяхната компетентност.

Продължава...

Две лястовички „осиновени“ от екоинспекторите в Русе

Експертите на РИОСВ - Русе настаниха два екземпляра от защитения вид градска лястовица (Delichon urbicum) в гнездата, разположени на северната част на фасадата на сградата на екоинспекцията. Птиците са донесени от жители на Русе, изпаднали от гнездата си при първи опити за летене или избутани от по-здравите си събратя. До момента не са отхвърлени от новия им дом и възрастните полагат грижи за тях.

Лястовиците и бързолетите са най-многобройната група, заедно с малките на белите щъркели, на които е оказана помощ. За малко повече от месец 15 вида защитени птици са изпратени в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Сред тях са черношипа ветрушка, известна още като керкенез, поен дрозд, чухал, домашна кукумявка, голям синигер и представителите на семейство Лястовицови.

Прави впечатление чувството за емпатия, което проявяват гражданите към бедстващите животни, особено към лястовичките и щъркелите, вероятно заради битуващите поверия за щастие и късмет, свързани с тези птици.  

Добре е да се знае, че при намиране на защитено животно в беда, хората трябва да се обръщат към компетентните институции, а не да правят опити да доотглеждат видовете в домашни условия.

Chernoshipa vetrushka 2024 Chuhal 2 2024 Selski lyastovici 2024

 Снимки - РИОСВ-Русе: Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), Чухал (Otus scops) и Селски лястовици (Hirundo rustica). 

Продължава...

Мобилната станция не отчете превишения на нормите на атмосферните замърсители в Разград

Мобилната автоматична станция (МАС) за контрол качеството на атмосферния въздух на ИАОС не отчете превишения на нормите на атмосферните замърсители в Разград при второто за годината измерване. Станцията е била разположена в двора на детско заведение, на ул. „Камчия“ № 1, като извърши непрекъснати измервания в рамките на 13 денонощия, в периода от края на май до първата половина на юни.

МАС измерва в Разград стандартните атмосферни замърсители съгласно екологичното законодателство, както и нивата на сероводород. Техните стойности са в норма.

Резултатите от контрола на качеството на атмосферния въздух ще бъдат предоставени на общината и Регионална здравна инспекция - Разград. До края на годината ще се проведат още две планирани измервания.

Продължава...

Международният ден на река Дунав честваме на 29 юни

На 29 юни деца и възрастни от целия Дунавски басейн празнуват край реката. Защо целият басейн? Реките не познават политическите граници и дейностите на хората в Дунавския басейн влияят върху всичките му обитатели, пряко или косвено.

Основният принцип „Да действаме заедно и отговорно” е по-валиден днес, от колкото когато и да било. Дунав има общо минало, а доколко ще има устойчиво бъдеще, зависи от всички нас.

Нека се радваме на прекрасната река, да я пазим и се вдъхновяваме от нея, нека пазим Дунав син!

Моменти от празника, провел се днес в Русе.

20240629 092417 20240629 101840 20240629 103840
20240629 110748 20240629 122603 20240629 105400
20240629 105627 20240629 111936 449344968 495739592975082 8590808813467504799 n
20240629 104535 20240629 101831 20240629 092433

 

Продължава...

На 29 юни отбелязваме 30 години трансгранично сътрудничество в управлението на водните ресурси

През 2024 година отбелязваме 30 години от подписването на Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав и 20 години Ден на река Дунав. За поредна година мотото на кампанията по повод 29 юни е „Да пазим Дунав син“. Денят на Дунав се провежда от 2004 година и цели да привлече вниманието към значението и опазването на река Дунав и притоците й.

Подробна информация за кампанията можете да намерите на специалната страница за Ден на Дунав на Международната комисия за опазване на река Дунав - http://www.danubeday.org/.

И през 2024 г. програмата за Деня на Дунав в България е много разнообразна. Акции за почистване, информационни и екологични кампании, фестивали, пленери, концерти и изложби, различни градски тържества са само част от инициативите, които се провеждат по повод 29 юни, организирани от съответните областни и общински администрации, институции, комисии и центрове, кметства, сдружения и граждански инициативи. Програмата с инициативи за 29 юни в България можете да намерите тук.

На 29 юни през 1994 година в София е подписана Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, известна като Конвенция за опазване на река Дунав. Стратегическият документ играе важна роля в международното сътрудничество за опазването и устойчивото използване на една от най-значимите европейски реки и притоците й. По предложение на Международната комисия за опазване на река Дунав, през 2004 година за първи път на 29 юни се организира Ден на Дунав. Кампанията, която се провежда от всички страни в Дунавския басейн, се организира и координира от Международната комисия за опазване на река Дунав, а в България конкретно - от Министерство на околната среда и водите и Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Учениците на възраст между 6 и 18 години отново могат да се включат в традиционния международен конкурс Danube Art Master. Конкурсът се организира от Глобално партньорство по водите в Централна и Източна Европа (GWP CEE) и Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR). През последните две години творби от България взеха призови места. Подробна информация за Danube Art Master можете да намерите тук.

 

Продължава...

РИОСВ – Русе се самосезира за проверка на рекултивираното сметище на град Русе

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверка на бившето рекултивирано сметище на град Русе, в част от което са депонирани отпадъци от бившия завод „Бимас“, представляващи гудрон*. При проверката е установено, че вследствие на високите температури, ежегодно, както и при настоящата проверка, обемът на съхранявания гудрон се  увеличива, което нарушава целостта на предпазната мембрана и се образуват течове. Констатирано е изтичане на гудрон на шест места по границите (дигите) на тялото на рекултивираното сметище, както и в отводнителните канавки. Не е установена миризма на нефтопродукти в района вследствие на образуваните течове.

При направен обход в местност Слатина на старата гудронова яма, в която се съхраняват отпадъци от производството на бившия завод „Бимас“,  се установи наличие на отпадъци представляващи гуми, дунапрени, части от седалки, уплътнения, кори от излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, по границите са изхвърлени етернитови плочи, пластмасови туби, еднокубикови съдове, производствени отпадъци и др.

На Община Русе, като собственик на имотите, са дадени предписания за почистване и предприемане на мерки за ограничаване изтичането на гудрон.

РИОСВ – Русе ще продължи да осъществява контрол по дадените предписания.

*гудрон - неочистен нефтен остатък, получаван след дестилиране на леките и на повечето тежки фракции, който е гъсто течно черносмолисто вещество и се използва за добиване на асфалтови битуми, за пътни настилки и др.

Продължава...

Галерия