За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Прекратена е процедурата по оценката на съвместимостта на предложението на „Мизия Милк" ООД

Press_control_IMG_6073Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова прекрати с решение стартиралата процедура по оценка за съвместимост  на инвестиционно предложение за „Изграждане на база за интензивно стопанисване на дивеча (БИСД)”,  в землището на село Сейдол, община Лозница, област Разград.   

Възложител  е МИЗИЯ МИЛК” ООД, със седалище в гр. Търговище.

Инвестиционното предложение е с обща площ - около 967 дка. Теренът попада в защитена зона „Островче” с идентификационен код BG 0000173 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони от НАТУРА 2000.

Съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, инвестиционното предложение подлежи на оценка на съвместимостта  с предмета и целите на опазване в защитените зони.

Независимо, че процедурата е стартирала с подаване на уведомление от страна на възложителя и последващо допълване на информацията, експерти на РИОСВ-Русе са установили при проверка в началото на октомври, че инвестиционното предложение за „Изграждане на база за интензивно стопанисване на дивеча” е стартирало. Оградена е цялата площ от около 100 ха с ограда” с височина 1.70-1.80 м и е изграден аклиматизационен двор с площ около 25 дка, също ограден с оградна мрежа и метална врата.

В средата на октомври е извършена повторна проверка на терен, в присъствието на Директора на Държавно-горско стопанство-Разград и служители-горска охрана на „Мизия Милк” ООД. Констатирано е, че освен описаните по-горе изпълнени дейности и изградени съоръжения, търговското дружество е реализирало допълнителни дейности, които не са декларирани в депозираното уведомление и представената  последваща информация. Проверка в община Лозница е установила, че за обекта не са издавани необходимите разрешителни документи.

Съгласно горецитираното и поради неспазване изискванията на  Наредбата за извършване на оценка за съвместимостта,  директорът на РИОСВ-Русе   прекрати процедурата, считано от 21 октомври 2010 г.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от получаването му пред Министъра на околната среда и водите или съответния Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.                              

РИОСВ-Русе ще уведоми писмено РДНСК-Разград за решаване на случая по компетентност.

* Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/2007 г.). 

Последно променена в Вторник, 02 Ноември 2010 12:51
Оценете
(0 гласа)

Галерия