За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе освободиха вчера малко кафяво прилепче

Експер_0066тите на РИОСВ-Русе освободиха вчера екземпляр от вида Малко кафяво прилепче (Pipistrellus pygmaeus). Бозайникът е намерен от гражданин в района на Транспортна болница в Русе и донесен в инспекцията. Вероятно е паднал от колониите, които се срещат в старите къщи в района.

Макар, че видът обитава широколистни, иглолистни и смесени гори, често се среща и в селища, градини, паркове. Придържа се в близост до водни площи – езера, големи реки.

Малкото кафяво прилепче попада под защитата на закона на Закона за биологичното разнообразие, Бернската и Бонската конвенции и други директиви.

Видът е широко разпространен в Европа (без най-северните части) до Урал и Кавказ, части от Близкия Изток. По-често се среща в Северна и Южна Европа, отколкото в централните части на континента.

На територията на България има много голямо видово разнообразие на прилепите.

От 35 вида в Европа, 33 се срещат у нас.Това се дължи на преходното ни географско разположение, мозайката от разнообразни местообитания, наличието на непокътнати кътчета дива природа, множеството пещери и екстензивното земеделие в планинските и полупланинските райони. Най-високо е прилепното разнообразие в пояса от 100 до 400 м.н.в., където на места със сравнително малка площ могат да живеят над 20 вида прилепи. Повече любопитна информация за прилепите в България може да бъде намерена на интернет адрес: www.greenbalkans.org/prilepi/index.php

Последно променена в Петък, 12 Ноември 2010 13:28
Оценете
(0 гласа)

Галерия