За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уточнени са границите на бъдещата зона от НАТУРА 2000 „Божкова дупка”

Copy_of_PB110016Експерти на РИОСВ-Русе и представители на фирмата, поддържащата Картата на възстановената собственост уточниха границите на бъдещата защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 „Божкова дупка”. Това става чрез прецизни заснемания с GPS апарат.

Защитена зона „Божкова дупка” с идентификационен код BG0000605 се намира на територията на община Вятово, в района на река Бели Лом и е една от най-значимите пещери за опазване на прилепи в страната.

Предстоят процедури по обяваването й като защитена зона по Директивата за опазване на местообитанията от дивата флора и фауна.

Пещерата „Божкова дупка” е една от от дългите пещери в Лудогорието, разделена на две части. В първата има нападали каменни блокове. След 36 метра галерията се стеснява и през тунел се влиза във втората част на пещерата. Тя се състои от няколко зали с височина 7-8 м, които имат малки разклонения. Всички те завършват с непроходими участъци. Пещерата е бедна на вторични образувания. На много места има голямо количество прилепно гуано (до 120 cm дебелина). Обитава се от прилепите Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Нощник на Бехщайн (Myotis bechsteinii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) – Рядък вид, Трицветен нощник (Myotis emarginatus) - Рядък вид, Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii). В момента прилепите са изпаднали в зимен сън (хибернация).

Пещерата „Божкова дупка” е местообитание на редки паяци. Според спициалисти тя е единственото находище в страната на троглобиона Porrhomma microps. Те са организми, които населяват пещерни екосистеми и са се адаптирали към живот без светлина. Развили са  някои от сетивата (усещане за мирис, вкус и слух), и паралелно с това отсъствие на сетива, които не са им нужни (пигментация, зрение). Сред троглобионтите са различни видове паяци, насекоми, риби и др.

Оценете
(0 гласа)

Галерия