За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

До 15 февруари трябва да се представят справките за ОРВ и ФПГ

В срок до 15 февруари 2011 година, лицата или фирмите, които в дейността си използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и/или флуорирани парникови газове (ФПГ) са длъжни да представят в РИОСВ-Русе справки за използваните количества през миналата година.

Задължения  по специализираните наредби за ОРВ и ФПГ * имат както сервизните фирми, които обслужват хладилните и климатични инсталации, така и операторите – предприятията от хранително-вкусовата промишленост, търговските обекти, хотелите и др., експлоатиращи такива системи със съдържание наОРВ и ФПГ над 3 кг.

В края на 2010 година е приета нова Наредба за ОРВ, с която се уеднаквяват формите на изискваните справки, като се попълват Приложения № 4,5 и 6 от специализираните наредби за ОРВ и ФПГ.

Фирмите, които експлоатират ОРВ и ФПГ попълват веднъж приложенията, но отразяват количествата на двата типа газове. На територията на областите Русе, Разград и Силистра има над 120 такива обекта.

Лицата, които не представят справките в срок подлежат на административно-наказателна отговорност по Закона за чистотата на атмосферния въздух, който предвижда глоби от 500 до 2000 лева за физическите лица и санкции  от 1000 до 3000 лева за юридическите.

  • Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (Обн. ДВ, бр. 2/7януари 2011 г.)
  • Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои фуорирани парникови газове. (ДВ, бр. 3/2009 г. )

Последно променена в Понеделник, 17 Януари 2011 09:31
Оценете
(0 гласа)

Галерия