За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изменения в специализирани наредби поставят ново изискване към възложителите

Press_control_IMG_6073От началото на 2011 година, са в сила измененията и допълнения в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда * и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми *.

Съгласно новите разпоредби, възложителите, които внасят уведомление за инвестиционно предложение и/или искане за преценяване необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е необходимо да депозират информацията в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител.

При депозиране на искане за преценяване на необходимостта от Екологична оценка (ЕО) е необходимо да се осигури информацията в един екземпляр на хартиен носител и в един на електронен носител. Задължително условие e да се осигури еднаквост на съдържанието в  двата вида носители.

Новите задължения към възложителите се налагат поради необходимостта от съгласуване на всички инвестиционни предложения с регионалните органи на Министерството на здравеопазването, а при необходимост и със съответните Басейнови дирекции и др. органи на изпълнителната власт.

Двете наредби въвеждат и изменение на бланката за Уведомление за инвестиционно продложение. Новата бланка може  да бъде намерена в сектор „Административно обслужване” на РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски” № 20 и на интернет страницата в меню „Административни услуги”, подменю „Формуляри”.

  • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59/2003 г. (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2011 г.)
  • Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139/2004 г. (ДВ, бр.57/2004 г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2011 г.)
Последно променена в Понеделник, 17 Януари 2011 09:25
Оценете
(0 гласа)

Галерия