За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе продължават проверките по замърсяването с торови маси в село Драгомъж

Експертите на РИОСВ-Русе продължават да извършват контролни проверки във връзка със замърсяването с торови маси в с. Драгомъж. То е причинено от разлив на течна и твърда торова  фракция от съоръжението за съхранението й (лагуна) на кравефермата, собственост на „Караджа фаг” ООД – с. Драгомъж (община Исперих).

Сигналът за замърсяването е подаден в РИОСВ-Русе на 19 януари 2011 година от РИОКОЗ-Разград. Извършена е незабавна контролна проверка, при която е установено замърсяване на дерето по протежение от лагуната през обработваеми земи към І-ва Санитарно-охранителна зона на водоизточник - Каптиран извор „Драгомъж-ПС-Драгомъж-Исперих”.

В момента на проверката е констатирано, че е преустановено изтичането на торови маси и са предприети необходимите мерки от страна на „В и К” ООД – гр. Исперх и собствениците на „Караджа фаг” ООД за ограничаване на замърсяването. Паралелно с това РИОКОЗ-Разград предприема изследване на питейните води.

По време на проверката на 19 януари, експертите на РИОСВ-Русе и представител на Регионална лаборатория-Русе вземат проби от разлива. Резултатите от изпитването им показват отклонения от изследваните показатели – общ азот, нитрати, нитрити, фосфор, амоняк и неразтворени вещества от нормите по Наредба № 7 за водоприемник ІІ –ра категория – сухо дере.

На 20 януари е извършен оглед на терена и заснемане с навигационен GPS от точката, разположена в близост до лагуната до ПС „Драгомъж”, за да се изчисли площта на замърсяването и определи размерът на имуществената санкция, както и да установи дали са предприети мерки за почистване на замърсяването. Реално замърсените с торови маси площи към 20 януари са 1020 кв. метра.  Установено е, че са изградени три земно-насипни баражи за ограничаване на разлива към станцията и почистване на замърсените терени – ръчно и с механизирана техника.

Днес 21 януари,  ще бъдат взети почвени проби в прилежащите на ПС „Драгомъж” терени и водни проби съоръжението за водоползване. Част от тях ще бъдат предоставени на РИОКОЗ-Разград за микробиологично изследване. Експертите на РИОСВ-Русе извършват координирани действия с всички институции, имащи отношение по случая.

За съоръжението за водовземане „Каптиран извор „Драгомъж-ПС-Драгомъж”,  разположено в землището на с. Драгомъж, община Исперих, област Разград има издадено Разрешително за водовземане от Басейнова дирекция за управление водите в Дунавски район. Експлоатира се от „В и К” ООД – Исперих. Съоръжението представлява вкопан в скалата изворен резервоар. Подземното водно тяло, от което се извършва водовземането е с код BG1G0000K1b042-Карстрови води в Разградска формация. Водовместващите скали в района на каптирания извор са напукани и окарстени и това създава предпоставка за уязвимостта на водоносния хоризонт за замърсяване от повърхностни води.  

 

Оценете
(0 гласа)

Галерия