За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Информация за собствениците на автосервизи, диагностични пуктове и автомивки

Във връзка с получен сигнал за некоректно обвързване на търговските цели на „Андонов” ООД с контролните функции на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе информираме, че не е необходимо собствениците на автосервизи, диагностични пуктове и автомивки да се обвързват с услугите на фирмата под предлог за прилагане на административно-наказателни мерки.

Съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) (обн. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003 г., изм. и доп., ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010 г.), предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3.

Лицата или дружествата, които имат задължения по  ЗУО могат да направят справки за фирмите, притежаващи съответните разрешителни за дейности с отпадъци в публичните регистри на Изпълнителната агенция по околната среда и водите на адрес: http://eea.government.bg/forms/public_permits.jsp. или да се обърнат за съдействие към РИОСВ-Русе.

Оценете
(0 гласа)

Галерия