За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

В сила е нова наредба за шума в околната среда

От 12 февруари 2011 г.,  влезе в сила Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ. Бр.3/11.01.2011 г.). Тя заменя Наредба №2/2006г. /ДВ. Бр.37/2006 г.

Част от промените, касаещи задължението на предприятията-промишлени източници на шум, да извършват собствени периодични измервания (СПИ) са:

  • Може да се извърши измерване на шум и на предприятия, които в продължение на не по-малко от 6 месеца преди измерването са работили с по-ниска мощност и за периода на измерванията е осигурена работа на всички съоръжения, източници на шум. Документите, доказващи това, се представят от оператора и са неразделна част от протоколите от измерване. Когато предприятието е  с различни режими на експлоатация, измервания се извършват за всеки един от тях;
  • Към протоколите от измерване задължително се прилага и план-скица на територията на предприятието в мащаб или скица с нанесени размери;
  • Докладът за СПИ се връща  за преработване в случаите, когато:

-измерванията не са извършени по методиката;

-протоколите от измерванията не отговарят на изискванията;

-местата на въздействие не са най-близко разположените до предприятието жилища, училища, детски и лечебни заведения, тихи зони и др.

-Липсва валиден сертификат за акредитация на лабораторията, извършила измерванията. За целта е необходимо към протоколите от измерванията да се прилага копие от целия сертификат на лабораторията (заедно със заповедта), извършила измерванията, доказващ правото й да осъществява измервания на шум в околна среда;

  • Резултатите от СПИ се представят в РИОСВ под формата на доклад до един месец след провеждане на измерването на хартиен и електронен носител.

 

Пълният текст на Наредба № 54 може да бъде намерен  на интернет страницата на МОСВ в раздел „Законодателство”, подменю  „Списък на актовете” – точка 12. „Шум”.

Оценете
(0 гласа)

Галерия