За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе установиха елекрическо оборудване в контейнер за битови отпадъци

imagesЕкспертите на РИОСВ-Русе установиха при проверка вчера, че гражданин разкомплектова отпадъци от електрическо и електронно оборудване в района на Изчислителния център. Платките и тонер-касетите са били изхвърлени в контейнерите за битови отпадъци.

В Закона за управление на отпадъците е записан текст за категорична забрана за смесване на битови отпадъци с  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Експертите на РИОСВ-Русе писмено ще предупредят всички фирми, от чиято дейност се генерират подобни отпадъци да ги предават на лицата, притежаващи разрешителен документ за последващото им третиране или рециклиране.

Информация за физически или юридически лица, притежаващи разрешителни документи за дейности с отпадъци може да бъде намерена в регистрите на Изпълнителната агенция по околната среда и водите на адрес: http://eea.government.bg/forms/public_permits.jsp или на интернет  страницата на РИОСВ-Русе: http://www.riosv-ruse.org/faktori-na-okolnata-sreda/41-otpadatzi.html.

Намаляването на количествата на отпадъците от електрическо и електронно оборудване може да се постигне и чрез споделяне на отговорността между производители и потребители.

Електрическите и електронни  стоки включват широка и разнообразна гама от продукти-от калкулаторите и касовите апарати до сложните електронни продукти като компютри например. Неизбежно такива коренно различни продукти  са направени от различни материали. Това разнообразие прави трудно въвеждането на унифицирани правила за начините за събиране, транспортиране, съхранение и оползотворяване. Отпадъците от електрическо и електронно оборудване са едни от най-сложните за управление. Това се дължи на факта, че те обхващат широк кръг от продукти от малките домакински електроуреди с прости устройства до високоинтегрираните системи.

Оценете
(0 гласа)

Галерия