За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Промяна в ЗУО удължава с месец привеждането на площадките за цветни метали в съответствие със закона

Последното изменение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 99, 2011 г.) удължава с месец срока за привеждане в съответствие на площадките за търговия с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), пунктовете за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕЕО) и за негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). Така крайният срок е 14 февруари 2012 година.

Собствениците на лицензирани площадки за ОЧЦМ трябва да представят пред Министерството на икономиката, енергетиката и туризма документ от съответната община,  който удостоверява, че площадката е раположена на: територия, определена за производствени и складови дейности с Общ устройствен план по Закона за устройство на територията (ЗУТ); територия, определена за производствени и складови дейности с План за регулация и режим на застрояване (вид подробен устройствен план (ПУП); територия в производствено-складови зони, определена от Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство, респективно определени с териториалноустройствени и общи градоустройствени  планове; пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение; и обекти на железопътната инфраструктура със стопанско значение.

На територията на РИОСВ-Русе към настоящия момент такова задължение имат 64 фирми, с лиценцирани 238 площадки, от които: в област Русе – 37 фирми със 141 площадки; област Разград -13 фирми с регистрирани 53 площадки и област Силистра - 14 фирми и 44 площадки за търговия с ОЧЦМ.

Същият документ (удостоверение) трябва да представят  в РИОСВ-Русе собствениците на пунктове за разкомплектоване на ИУМПС,  ИУЕЕЕО и НУБА до 14 февруари 2012.

След изтичане на  законоустановения срок, РИОСВ-Русе ще извърши проверки за изпълнение  разпоредбите на ЗУО. Пунктовете и площадките, които не се приведени в съответствие и не отговарят на изискванията ще преустановят дейността си.

Актуализирани Инструкции по прилагане изискванията на § 18 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците могат да бъдат намерени на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://riosv-ruse.org/faktori-na-okolnata-sreda/41-otpadatzi.html.

 

Оценете
(0 гласа)

Галерия