За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

До средата на февруари се представят справките за използваните ОРВ и ФПГ

Лицата или фирмите от контролираната територия, които обслужват хладилни и климатични системи и операторите на такива инсталации са длъжни до 15 февруари 2012 г. да представят в РИОСВ-Русе информация за количествата на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и/или флуорирани парникови газове (ФПГ), използвани в предходната година.

Това изискване на специализираните наредби се отнася за системи със съдържание на ОРВ и ФПГ над 3 кг и касае операторите на предприятията от хранително-вкусовата промишленост, търговските обекти, хотелите и др.

За територията на РИОСВ-Русе се контролират около 150 такива обекта и 40 сервизни фирми за обслужване на системите.

Лицата, които не представят справки в установения срок подлежат на административно-наказателна отговорност по Закона за чистотата на атмосферния въздух, който предвижда глоби от 500 до 2000 лева за физическите лица и санкции от 1000 до 3000 лева за юридическите.

  • Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (Обн. ДВ, бр. 2/7януари 2011 г.)
  • Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои фуорирани парникови газове. (ДВ, бр. 3/2009 г.)

Много озоноразрушаващи вещества (ОРВ) са парникови газове, но не са контролирани съгласно Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и нейния Протокол от Киото. Законодателството цели в рамките на Европейския съюз, а и в глобален мащаб да се преустанови  поетапно производството и употребата на ОРВ като се премине към използване на ФПГ.  

Оценете
(0 гласа)

Галерия