За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе приема до края на март годишни отчети за третираните отпадъци

До 31 март 2011 г. юридическите лица, извършващи дейност с отпадъци на територията на областите Русе, Разград и Силистра трябва да представят годишните си отчети в РИОСВ-Русе.

Задължение по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) имат 22-те общински администрации и около 780 юридически лица на контролираната територия, които образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Санкциите за  непредставяне на годишни отчети са сериозни и варират от 2000 до 6000 лева за еднолични търговци и юридически лица.

Годишните отчети се изготвят за предходната година на базата на информацията, която е включена в отчетните книги за отпадъците. Те се попълват периодично от всички физически и юридически лица, изпълняващи горепосочените дейности, свързани с отпадъци.

След представяне на отчетите, експертите по управление на отпадъците извършват проверка и заверка на представените фирмени документи. Данните се изпращат в Изпълнителната агенция по околната среда и водите.

Оценете
(0 гласа)

Галерия