За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

До края на годината ще се залесят над 37 000 фиданки в ПР "Сребърна"

IMG_0423_-_CopyДо края на годината територията на Поддържан резерват „Сребърна” ще бъде залесена с около   37 850 броя фиданки от видовете полски бряст, полски ясен, бяла върба, бяла топола и летен дъб. В момента се извършва подготовка на терена.

Залесителните мероприятия се осъществяват по проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват „Сребърна”*, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Целта на проекта е ограничаване разпространението на инвазивните (неместни) дървесни видове на територията на резервата като ясенолистен явор, пенсилвански ясен, айлант (див орех), акация, гледичия и аморфа. В резултат на извършено задълбочено проучване през 2011 г. е проведено маркиране, опръстеняване и пречупване единствено на дърветата от видовете: ясенолистен явор и пенсилвански ясен. Методът пречупване е осъществен върху площ от 64 дка, а опръстеняването върху площ от 343 дка в северната част на резервата, вкл. и на остров Девня.

Дърветата от видовете аморфа и айлант, акация и гледичия реално няма да се премахват от терена, но в резултат на проведените до момента дейности и последващото залесяване ще се „потисне” тяхното разпространение. Те не представляват заплаха за местообитание 91 Е0* “Алувиални гори с Alnus glutinosa (черна елша) и Frxinus excelsior (планински ясен), подтип В”.

 

* Проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват „Сребърна” № 508301-19-439 по Процедура № BG161PO0005/08/3.0/01/05 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Последно променена в Петък, 09 Ноември 2012 10:42
Оценете
(0 гласа)

Галерия