За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Проведени са процедури по обявяване на 2 нови защитени територии в област Русе

__Limonium_bulgaricum_В два поредни дни са проведени заседания на комисии за обявяване на нови защитени местности на територията на област Русе - в с. Острица (община Две могили) и с. Караманово (община Ценово). Това е част от процедурата по Закона за защитените територии, а обектите са уникалните за страната растителни видове Българска гърлица (Limonium bulgaricum) и Уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum S.Stoyanov). Двете растения са целеви видове на проекта “Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растенията в България, чрез прилагане на модела на растителните микрорезервати”, финансиран от програмата на ЕС за околна среда Life+. Проектът се изпълнява от екип на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

В рамките на бъдещата защитена местност „Находище на Уехтрицова урока в с. Острица” попадат земи от общински поземлен и горски фонд. Видът е описан като нов за науката през 2010 г. Балкански ендемит е и един от най-редките видове в българската флора. Ареалът на растението заема североизточния край на балканския полуостров.

__Bupleurum_uechtritzianum_S.StoyanovНа заседанието на комисията за обявяване на Защитена местност „Находище на Българска гърлица – с. Караманово” са присъствали само двама от общо 7 собственици на имоти, които не са възразили за включването на имотите им в рамките на защитената местност. На останалите собственици комисията ще предложи в двумесечен срок да представят в РИОСВ – Русе декларация за съгласие имотите им да бъдат включени в защитената местност. В случай на непредставяне на декларация, същите няма да попаднат в границите на бъдещата защитена местност.

Предстои комисията да изпрати на Министъра на околната среда и водите проекто-заповедите за обявяване на защитени територии.

Последно променена в Четвъртък, 25 Октомври 2012 11:59
Оценете
(0 гласа)

Галерия