За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Площадките за черни и цветни метали се привеждат в съответствие с новите изисквания на ЗУО

Собствениците на площадки за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) предприемат дейности по привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр.53/ 2012 г.). Това установиха експертите на РИОСВ-Русе при извършените през октомври съвместни проверки на обектите с представители на „Икономическа полиция” в Русе и Разград.

Към настоящия момент все още са в сила издадените от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) лицензионни документи.

В срок до 13 януари 2013 година лицата, които желаят да осъществяват дейности с ОЧЦМ следва да представят в съответната Регионална инспекция заявление за издаване на разрешителни за дейности с отпадъци. Важен документ, придружаващ заявлението е банкова гаранция в размер на 25 000 лева и допълнително по 5000 лева за всяка площадка, за която се предвижда да се извършват дейности с ОЧЦМ. Гаранцията се издава в полза на Министерството на околната среда и водите и се усвоява в пълен размер при отнемане на разрешението или в размера на невнесено доброволно задължение по налагане на административно-наказателна мярка.

Неотменна част от документацията наред с гаранцията е оригинален или заверено от компетентния орган (общинските администрации) копие на влязъл в сила Подробен устройствен план (ПУП) или действащ устройствен план, в който е посочено, че имотът отговаря на изискванията на ЗУО. Това трябва да са територии, определени с устройствен план за производствени и складови дейности, пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение или обекти от железопътната инфраструктура със стопанско значение.

При наличие на всички редовни документи съответната регионална инспекция издава разрешение за дейности с отпадъци, като в последствие ще упражняван контрол за спазване на условията в него.

По данни от регистрите на РИОСВ-Русе на територията на трите области в началото на 2012 година са функционирали 64 фирми, експлоатиращи 238 площадки, от които: в област Русе – 37 фирми със 141 площадки; област Разград 13 фирми с регистрирани 53 площадки и област Силистра - 14 фирми и 44 площадки за търговия с ОЧЦМ.

Към настоящия момент РИОСВ-Русе не може да се ангажира с точна бройка на площадките, тъй като за част от тези, неотговарящи на изискванията Министерството на икономиката, енергитиката и туризма е прекратило лицензионните документи.

 

Оценете
(0 гласа)

Галерия