За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Ангажименти на общинските администрации по прилагане на екологичното законодателство и проблеми дискутираха представители на РИОСВ-Русе и кметовете от област Силистра

На 17 октомври 2013 година в зала на Община Силистра представители на РИОСВ-Русе и кметовете на общини и кметства, главни архитекти и еколози от територията на област Силистра дискутираха прилагането на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Темите са актуални и стоят на дневен ред пред общинските администрации във връзка с обвързването ангажиментите по ЗУТ с прилагане на специализираното екологично законодателство. Разяснен бе ходът на процедурата съгласно екологичното законодателство по изработване на задание, съгласуване с контролния орган – съответната РИОСВ, изискващите се допълнителни процедури свързани с Наредбата за Екологична оценка и др. на Общите устройствени планове (ОУП) на общините. Към настоящия момент от територията на Област Силистра Общ устройствен план има само Община Силистра. В РИОСВ-Русе са внесени задания за изработване на ОУП от общините Ситово, Главиница и Дулово. Липсата на Общи устройствен план на даден община би могъл да възпрепятства развитието на региона и бизнеса. С процедурите по изготвяне за ОУП изостават общините Алфатар, Тутракан и Кайнарджа.

По време на работната среща на кметовете са разяснени задълженията и отговорностите по прилагането на Закона за управление на отпадъците. Приоритетни за изпълнение до 13 юли 2014 година са: осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни и опасни отпадъци и такива от черни и цветни метали др. във всички населени места с население по-голямо от 10 000 жители; актуализацията на общинските Наредби за управление на отпадъците и на общинските Програми за управление на отпадъците.

Кметовете на общини и кметства от територията на област Силистра посочиха като проблем управлението на растителните и животински отпадъци и определянето на размера на такса смет във връзка със заложените по-високи отчисления на тон депониран отпадък за изграждане на съоръжения за предварително третиране на отпадъците. В хода на дискусията стана ясно, че изграждането на сепарираща инсталация към Регионално депо за битови отпадъци – Силистра е в напреднал стадий, което би могло да облекчи съседните общини.

Подобни срещи предстоят с кметовете от област Разград и Русе.

 

Оценете
(0 гласа)

Галерия