За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Научна разработка за влиянието на енотовидното куче върху пеликаните в резервата „Сребърна“ е публикувана в престижно издание

Научна статия, описваща  негативното влияние на инвазивен чужд вид върху пеликаните в езерото Сребърна, е публикувана в престижното международно специализирано издание - European Journal of Wildlife Research (link), част от групата Springer Nature.

Експерти от РИОСВ-Русе заедно с учени от Института по биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ-БАН), Националния природонаучен музей към БАН (НПНМ-БАН) и Природонаучния музей във Варна анализираха наличните данни и установиха, че Енотовидното куче може да има силен негативен ефект върху колонията на Къдроглавия пеликан.

Навлизането на инвазивния вид в колонията на защитения вид в поддържан резерват „Сребърна“ е установено в първата десетдневка на април 2019 г., чрез   инсталираната система за видеонаблюдение на резервата. В резултат на това гнездящите на земята птици се подплашиха и се преместиха в източна посока. Отрицателното въздействие на вида е причина през настоящата година пеликаните да отгледат поколението си в друг район от резервата.

Енотовидното куче е чужд вид, който се среща в Северна България и Добруджа. Видът не е защитен и представлява ловен обект според българското законодателство. Навлязъл е в България през 60-те години на миналия век и за неговото влияние  върху местните видове се знае твърде малко.

Поддържан резерват „Сребърна“, заедно с Природен парк „Персина“ са единствените места в България, където гнезди Къдроглавият пеликан – защитен и застрашен вид, включен в Червената книга на България.

 

Повече за изследването може да прочете в научната публикация: Koshev Y, Petrov M, Nedyalkov N, Raykov I. 2020. Invasive raccoon dog depredation on nests can have strong negative impact on the Dalmatian pelican’s breeding population in Bulgaria. Eur J Wildl Res 66, 85. https://doi.org/10.1007/s10344-020-01423-9

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия