За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Езерото Сребърна ще бъде зарибено с местен вид риба

Езерото Сребърна ще бъде зарибено с изкуствено размножени екземпляри от местен вид. Това е дейност, предвидена по проекта „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържан резерват  „Сребърна”, който се изпълнява от РИОСВ-Русе, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“.

Дейността по зарибяване е консултирана с учени от Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Тя коресподнира с Плановете  за действие за опазване на големия воден бик (Botaurus stellaris) и малкия корморан  (Phalacrocorax pygmeus Pallas, 1773) в България за периода 2014-2023 г.

В местността „Пристана“, в централно водно огледало ще бъдат освободени 1200 кг. отраснали индивида риби от  вида див шаран. Рибките са по-големи от стандартната храна на американското бодливо сомче – инвазивен и изключително агресивен вид риба, обитаващ езерото Сребърна. Периодът е подходящ, тъй като младите шаранчета са укрепнали и ще имат достатъчно време да се адаптират преди настъпването на зимата.

Със зарибяването се очаква да се намали натоварването от хищничеството, ще се създадат реални условия за ефективно размножаване и увеличаване на числеността на дивия шаран, както и ще се подобри хранителната база на водолюбивите птици в защитената местност.

Това е първото зарибяване на водния обект от общо предвидените четири по проекта.

 

Дивият  шаран (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) принадлежи към Разред Шараноподобни, Семейство Шаранови. В България е критично застрашен вид.

В миналото е бил  разпространен във всички сладководни и бракични водоеми на България – реки, блата и езера на Дунавския, Беломорския и Черноморския басейн. Обитава долните течения на реките, постоянни сладководни блата и езера, както и крайбрежни сладководни лагуни. Храни се с ларви на насекоми, ракообразни, мекотели, червеи и водни растения. Видът е включен в Червената книга на България  (1985). Единственото му потвърдено находище е в границите на природна забележителност „Дуранкулашко езеро“.

 

 

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия