За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Прекратена е процедурата за инвестиционното предложение на „Метал фусион“ ООД

Директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев издаде решение за прекратяване на процедурата за оценка въздействието на околната среда за инвестиционното предложение на „Метал фусион“ ООД. То касае преустройство и промяна предназначението на промишлена сграда, намираща се  в Западна промишлена зона за дейности по рециклиране, чрез претопяване на скрап от черни метали и производство по метод на леене на детайли от въглеродна  и неръждаема стомана.   

Основният мотив за прекратяване на процедурата е допустимостта на подобни дейности спрямо устройствената зона, в която попада съгласно действащия Подробен устройствен план (ПУП) на имота, който е одобрен от Община Русе през средата на тази година. Съгласно него и специализираната наредба за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони имотът, който е обект на предложението, е класифициран като „предимно производствена зона“. В него могат да се застрояват производствени, складови, търговски и обслужващи сгради, но не и производства с вредни отделяния - предприятия на химическата и каучаковата промишленост с отпадъчни технологични продукти, асфалтови бази, както и всякакъв вид леярни за черни и цветни метали.

Процедурата за ОВОС на инвестиционото предложение на „Метал фусион“ ООД започна през март 2020 г. Проведени са необходимите консултации с компетентния орган по околна среда и засегнатата общественост и през ноември 2020 г. е внесен Доклад за ОВОС, оценен първоначално с отрицателна оценка на качеството му, а след преработването му от инвеститора, е одобрен.

През декември 2020 г. експерти на РИОСВ-Русе при проверка на терен констатират, че са извършени строително-монтажни работи и сезират Община Русе, като орган по издаване на разрешителни за строеж. 

В хода на процедурата по ОВОС е проведено общественото обсъждане. Внесени са възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение от кмета на Община Русе, предприятия, извършващи дейност на територията на Западна промишлена зона, група от 92 граждани, както и от отделни жители на Русе.

Компетентният орган, в случая Директорът на РИОСВ-Русе, мотивира решението си, като взема предвид ДОВОС, становищата да специализираните институции, резултатите от общественото обсъждане и проведени консултации с компетентния орган по Закона за устройство на територията - Община Русе, при които се установи недопустимост на инвестиционното предложение спрямо предвижданията на действащия Общ градоустройствен план, невлезлият все още  в сила Общ устойствен план на общината и ПУП на производствената площадка.

За решението си екоинспекцията е уведомила Община Русе и инвеститора „Метал фусион“ ООД. Документацията по проведената процура по оценка въздействието на околната среда е публикувана в публичните регистри и на интернет страницата на инспекцията: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32985

Решението за прекратяване на процедурата може да бъде обжалвано в 14 дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Последно променена в Сряда, 28 Юли 2021 14:21
Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия