За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Мобилната станция на ИАОС започна измервания в Източна промишлена зона на Русе

Мобилната станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) в Русе започна измервания за сезон есен в Източната промишлена зона (ИПЗ) на град Русе. Тя е разположена в района на „Топлофикация-Русе“ ЕАД и ще продължи работа в рамките на 13 дни. МАС е допълнително оборудвана с анализатори за органични замърсители.

Съгласно плана за контролна дейност предстои извършването на измерване на концентрациите на замърсителите от неподвижни източници (комини) на емисии, разположени на производствените площадки на  „Линамар Лайт Металс - Русе” ЕООД, „Сид  Грийн“ ЕООД, „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД. Станцията за качество на атмосферния въздух на площадката на  „Линамар Лайт Металс - Русе” ЕООД е регистрирала краткотрайни отклонения от нормите на орто-крезол и нафтален в средата на септември. Данните за концентрациите на  бензен, толуен, ксилен, орто- и пара- крезол, фенол и нафтален  от пункта, са предоставени на Регионална здравна инспекция -  Русе за  анализ на здравния риск за населението на града.

Данните от измерване на качеството на атмосферния въздух от АИС „Възраждане“ и от тази, разположена на площадката на II-ра РСПБЗН  не показват отклонения от средноденонощните или средночасови норми за качество на въздуха.

Продължават обходите на дежурните екипи на РИОСВ-Русе във връзка с постъпващите сигнали. При 2/3 от случаите сигналите се оказват неоснователни. В единични случаи е потвърдено наличието на краткотрайна миризма в районите около промишлените зони.

Извършват се контролни проверки на оператори, от чиято дейност  потенциално могат да емитират миризми. Санкционирани са два оператора за неоказване на съдействие и затруднено допускане на експерти на инспекцията до производствените обекти.  Проверките  на операторите в двете промишлени зони на града продължават. Очакват се и становищата на органите за  строителен надзор по отношение на проектирането и изпълнението на монтираните вентилационни системи на част от дружествата.  

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия