За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Спазени са нормите за фини прахови частици в Русе за изтеклата година

Спазени са изискванията за брой дни с превишения на фини прахови частици - 10 микрона (ФПЧ10)  за град Русе.  До 31 декември АИС „Възраждане” е  регистрирала 28 дни с превишения  на средноденонощната  норма  за ФПЧ10, предимно през отоплителния сезон. За този атмосферен замърсител законодателството е предвидило 35 дни да е  максимално допустимият  брой дни с превишения за една календарна година, при средноденонощна (СДН) норма  от 50 μg/m3 и  средногодишна - 40 μg/m3. Отчетената средногодишна концентрация за 2021 г. е  33.80 микрограма на кубичен метър.

По отношение на фините прахови частици от 2.5 микрона през 2021 г. също е спазена средногодишната  норма, която е 20,0 µg/m3. До края на изтеклата година е отчетена средна концентрация от 16,6 µg/m3.  За сравнение през през 2020 г. средногодишната концентрация е била е 18,9 µg/m3.

За територията на град Русе през годините назад се отчита нарушение на нормите за качество на атмосферния въздух единствено по показател фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10). Анализът на данните през последните години показва намаляване на броя дните с нарушено качество на атмосферния въздух (КАВ).  През 2015 г. те са били 79, през 2016 г.- 77, за 2017 г. съответно – 71, а през 2018 г. – 64 дни. През 2019 г. в сравнение с 2020 г. са отчетени по-малко дни с превишения – 43, докато за  2020 г. са регистрирани  53 дни с превишения на нормите на този атмосферен замърсител.  Средногодишната концентрация (СГК) за фини прахови частици до 10 μm за гр. Русе през последните години е под заложената норма - 40 μg/m3

Данните, постъпващи от  АИС „Възраждане“ в реално време за гр. Русе отчитат трайно ниски нива на останалите  следени атмосферни  замърсители на въздуха – серни и азотни оксиди, въглероден оксид, бензен и озон. През последните години няма регистрирани превишения на нормите на тези показатели.

Подобряването на качеството въздуха по този показател се дължи на динамичните атмосферни условия през зимния период, което позволява по-добро разсейване на този атмосферен замърсител.

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия