За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 98 контролни проверки през април

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 98 проверки на 89 обекта от контролираната територия. От тях 58 са планови, а 40 – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 74 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 13 акта. 5 от актовете са за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Те са в резултат на съвместните проверки с регионалните структури на МВР в трите области, са установени незаконни дейности по съхранение и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). На нарушителите са дадени предписания за почистване на заетите с ИУМПС терени и предаване на автомобилите на регламентирани площадки. Останалите актове са за установени нарушения на Закона за опазване на околната среда – 2 бр., Закона за лечебните растения – 3 бр., Закона за водите – 2 б и 1 акт по Закона за чистотата на атмосферния въздух.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 5 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 18 800 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 15 585, 95 лв., по сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са 5 880 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 6 586 лв.

От получените суми през месец март 2022 г., на общините през месец април са преведени 10 657,69 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 3562, 40 лв.

От НАП през месец април са приведени 2 100 лв. по наказателни постановления.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност на РИОСВ-Русе е публикуван на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия