За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

119 обекта от контролираната територия на РИОСВ - Русе са проверени през септември

Експертите на РИОСВ - Русе са извършили 134 проверки на 119 обекта от контролираната територия през септември.  В рамките на осъществения контрол са дадени 72 предписания. За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ - Русе са съставени 6 акта. Две от нарушенията са на юридическо лице от гр. Русе на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Дружеството неправилно съхранява опасни вещества на открито (на площадка)  и не е изготвило оценка за безопасното им  съхранение в закрит склад.  Затова, че не водят електронна отчетна книга за отпадъците, са санкционирани други  две дружества от Русе. Останалите констатирани нарушения са: на Закона за водите - за  нерегламентирано заустване на отпадъчни води във воден обект в гр. Разград, и за неизвършени  собствени периодични измервания на организираните източници на вредни емисии, в разрез с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, за което е съставен акт на юридическо лице от гр. Бяла.

Общо събраните суми от РИОСВ - Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 8 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 1 095, 84 лв.

От получените суми през предходния месец август 2022 г., на общините през месец септември са преведени 2 671,30 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 1 652,10 лв.

Оценете
(0 гласа)

Галерия