За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

С общо 6 акта и 28 предписания завърши комплексната проверка на две предприятия в Западна промишлена зона на Русе

Експертите на РИОСВ - Русе приключиха комплексната проверка на „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД, назначена със заповед на директора на екоинспекцията по повод множество оплаквания на жители на Русе за неприятни миризми през октомври от западните и централните части на гр. Русе.  

Дружеството „Оргахим“ АД подлежи на контрол по компоненти и фактори, а „Оргахим Резинс“ АД е оператор с комплексно разрешително.

По компонент „Води“ са обследвани канализационните връзки към пощадковата канализация на двете дружества посредством използване на водоразтворими бои. Установени са следи от нерегламентирано използване на сифони към производствените помещения, заради което е приложена принудителна административна мярка - сифоните са пломбирани, като по този начин е ограничено използването им за нерегламентирани цели.

Извършена е демонстрация на работата на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на „Оргахим“ АД за пречистване на силно замърсени налични отпадъчни води (ОВ), събрани на площадката в контейнери. Установено е, че при индивидуален подход към всеки цвят на ОВ се постига пречистването им.

При проверка на локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), експлоатирана от „Оргахим Резинс“ АД, са установени химически продукти с миризма на разтворители, които не могат да бъдат пречистени при наличната технология. Станцията незабавно принудително е спряна с оглед да не се допусне отвеждането на тези замърсени води в градската канализационна мрежа по бул. „Трети март“, която зауства в река Русенски Лом. Допуснатото наличие на химически продукти е нарушение на условие в КР на дружеството.

По фактор „Отпадъци“ е констатирано смесване на различни по вид и състав опасни отпадъци. Това нарушение са отнася за двете дружества. Констатирано е също, че при пускане на всяка партида готова продукция се отделя определено количество, което да послужи като контролна (арбитражна) проба, за което не е потвърдено дали се третира като отпадък или се използва като продукт по предназначение.

За констираните административни нарушения на двете дружества са съставени общо 6 акта - за смесване на отпадъци, за неизпълнение на условие в КР, за процедурни несъответствия по управлението на опасни химични вещества, както и неуведомяване на контролния орган за монтиране на спомагателни съоръжения за производството.

На дружествата са дадени общо 28 предписания по компоненти и фактори на околната среда, които се отнасят до цялостната дейност на площадките - работата на съоръженията, от които се формират отпъдъчни води, от които се генерират отпадъци и т.н. Едно от предписанията е свързано с разработка на контактна форма за подаване на сигнали към интернет страницата на дружествата, като в инспекцията следва да се представя обобщена месечна справка за постъпилите сигнали и предприетите по тях действия от операторите. Предстои последващ контрол за спазване на дадените предписания.

Последно променена в Сряда, 11 Януари 2023 08:57
Оценете
(2 гласа)

Галерия