За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Три превишения на нормата за фини прахови частици са регистрирани през декември в Русе

През месец декември в пункта за мониторинг на качеството на атмосферния въздух АИС „Възраждане“ в гр. Русе са регистрирани  три денонощия с превишения на средноденощнaта норма (СДН) на фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10). Те се дължат на използването на твърди горива за отопление в битовия сектор, съчетано с неблагоприятните климатични условия в края на месеца – високо атмосферно налягане, безветрие и наличие на мъгла. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

Спазени са законовите изисквания за  средногодишната норма (СГК) за ФПЧ10 за гр. Русе. През последните години средногодишната концентрация е под заложената норма от 40 μg/m3.  Изчислената за АИС „Възраждане”  СГК през 2022 г. е 38,4 µg/m3.

За изминалата 2022 г. са регистрирани общо 67 дни с превишения на СДН за ФПЧ10 на годишна база, като не е спазено изискването за максимален брой дни с превишения на СДН за фини прахови частици - до 35 на година. Предстои по специална методика, разработена през миналата година да се верифицират  данните, като превишенията на годишна база ще се намалят с тези, които се дължат на трансграничен пренос на пустинен прах. Така например, през 2021 г. при отчетени 28 броя дни с превишение на СДН на ФПЧ10, след корекция на дните с пренос на пустинен прах (5 дни за 2021 г. за град Русе) те са приспаднати и верифицираният брой с превишения за годината е бил 23 дни.

В края на миналата година експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверка на община Русе за спазване на заложените мерки в Общинската програма за качество на атмосферния въздух 2021-2026 г. Предстои анализ на изпълнението им през 2022 г.       

Оценете
(0 гласа)

Галерия