За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

До 15 февруари в съответната РИОСВ се представят справките за използваните флуорирани парникови газове и за състоянието на действащото хладилно/ климатично оборудване

РИОСВ-Русе напомня, че до 15 февруари се представят справките за използваните в предходната година флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) и за състоянието на действащото хладилно/ климатично оборудване с вещества, които нарушават озоновия слой (ВНОС). Това задължение е записано в Закона за чистотата на атмосферния въздух и се отнася до оператори, ползватели и дистрибутори на оборудване, които използват хладилни агенти – над 3 кг или над 5 тона въглероден диоксид (CO2) еквивалент.

За територията на РИОСВ-Русе над 254 са задължените лица, като преобладават операторите -205, а вносители са едва трима. 

Лица, които не представят в срок информация за веществата, които нарушават озоновия слой, и/или за флуорсъдържащите парникови газове, както и за продуктите и оборудването, които съдържат или зависят от тези вещества, съгласно изискванията на наредбите се наказват съответно:  физическите с  глоба от 500 до 2000 лв., юридическите  с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

Оценете
(0 гласа)

Галерия