За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 14 акта за нарушения през май

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 14 акта за установяване на административни нарушения през май. Осем от тях на юридически лица за неспазване разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, три по Закона за управление на отпадъците, два по Закона за чистотата на атмосферния въздух и един на физическо лице по Закона за лечебните растения.

През май са извършени 156 проверки на 146 обекта от контролираната територия. В рамките на осъществения контрол са дадени 53 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. През месец май е сключено едно споразумение на стойност 4900 лв., на основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени пет наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 14 200 лв.

През май са извършени проверки за спазване на режимите в четири защитени местности (ЗМ), опазващи червения божур. В ЗМ „Горната кория“ - с. Добротица, община Ситово, ЗМ „Божурите“ - с. Подайва, община Исперих, ЗМ „Мющерека“ - с. Беловец, община Кубрат и ЗМ „Находище на червен божур“ - с. Печеница, община Исперих не са  констатирани нарушения. Находищата са в много добро биологично състояние.  

Дванадесет защитени видове птици, от които шест екземпляра от вида горска ушата сова (Asio otus), един белоопашат мишелов (Buteo rufinus), един черен бързолет (Apus apus), един голям пъстър кълвач (Dendrocopos major) и 3 домашни червеноопашки (Phoenicurus ochruros), са изпратени за доотглеждане и възстановяване в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора.

Пълният текст на месечната справка за май е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost  

Оценете
(0 гласа)

Галерия