За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Наказателни постановления за 90000 лева са наложени през ноември

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова е издала десет наказателни постановления (НП) през ноември, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санции в размер на 90000 лв. Дружеството „Лортекс“  ЕООД, гр. Разград е санкционирано с пет наказателни постановления на обща стойност 25 000 лв., затова че не спазило дадените предписания за почистване на отпадъците от дейността, в нарушение на Закона за управление на отпадъците. За незспазване на условията в комплексните разрешителни са издадени НП на „Линамар Лайтс Металс Русе“  ЕООД и „Оргахим Резинс“ АД. По Закона за водите наказателно постановление е издадено на  „Водоснабдяване Дунав“  ЕООД - гр. Разград. За неизпълнение на мерките в Общинската програма, което не е довело до ежегодно намаление на броя на превишенията на нормите за вредни вещества,  е санкциониран кметът на община Русе.

Общият брой на проверките през ноември е 129 на 122 обекта от контролираната територия. В рамките на осъществения контрол са дадени 48 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство.

През ноември са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 19 076,96 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 3 609,40 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 2 800 лв. От структурите на НАП през месеца са събрани и приведени 76,96 лв по имуществени санции.

Пълният текст на месечната справка за осъществената контролна дейност през ноември е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Последно променена в Четвъртък, 07 Декември 2023 08:18
Оценете
(0 гласа)

Галерия