За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 44 обекта през декември

Експертите на РИОСР-Русе извършиха 51 контролни проверки на 44 обекта от контролираната територия през декември, като от тях 29 са извънредни.  В рамките на осъществения контрол са дадени 28 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и е съставен 1 акт на физическо лице от с. Айдемир по Закона за управление на отпадъците. Лицето не е предало излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на фирми, притежаващи съответните разрешителни, с което не е изпълнил дадено от инспекцията предписание при предишна проверка. На  юридическо лице е  наложена имуществена санкция в  размер на 2000 лв.

След извършено пробонабиране през ноември от изход на Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на „Биовет“ АД, гр. Пещера, клон Разград директорът на Инспекцията е издадал заповед за отмяна на текущата месечна санкция (ТМС) от  212 лв. и ново наказателно постановление за налагане на нова ТМС в размер на 7 796 лв. На Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) - Разград, с оператор „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, след анализ на водни проби, взети преди заустването им във водоприемник – река Бели Лом, е установено намаляване замърсяването на водния обект. Със заповед на директора на РИОСВ-Русе санкцията от  от   42 358 лв  е намалена на 176 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 22 878,07 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 48 839,53 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 1 890 лв. От структурите на НАП през месеца са събрани и преведени 2 878,07 лв. по имуществени санции.

Повече информация за контролната дейност на инспекцията през декември можете да намерите в справката, публикувана на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Оценете
(0 гласа)

Галерия