За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Община Две могили санкционирана за посещения на туристи над допустимия брой в пещерата „Орлова чука“

Акт за установяване на административно нарушение е съставен на кмета на община Две могили за нарушение на условия в заповедта за обявяване на природна забележителност „Орлова чука“ през май. Нарушението е установено след извънредна проверка, при която инспекцията се е самосезирала. Изискан е достъп до системата за видеонаблюдение, при което е установено, че от 1 до 7 май в пещерата са влизали групи над определения брой – над 15, което представлява нарушение на Закона за защитените територии.

Останалите два, от общо трите акта, съставени през май  в резултат на контролната дейност са на „Топлофикация Русе“ АД за неизвършени собствени периодични измервания (СПИ) на концентрациите на метали и неметали, в нарушение на  Закона за чистотата на атмосферния въздух и на кмета на Сливо поле, затова, че не спазил процедура за съгласуване на планове и програми съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда. 

През май експертите на РИОСВ - Русе са извършили 93 проверки на 80 обекта от контролираната територия. В рамките на осъществения контрол са дадени 63 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство. От директора на РИОСВ - Русе са издадени 6 наказателни постановления, с което на юридически лица са наложени имуществени санкции в общ размер на 266 100 лв. Сключени са 5 споразумения с физически и юридически лица по Закона за административните нарушения и наказания, с което по издадени наказателни постановления са постъпили средства в размер на 5810 лв. 

Общо събраните суми от РИОСВ - Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 21 600 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) 50 984,30 лв. От структурите на НАП през месец май 2024 г. по наложени административни мерки са постъпили 1 000 лв.   

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през май е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Оценете
(0 гласа)

Галерия