За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 846/30.03.2016 г.

  • 30 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 846/30.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация, с цел обособяване на два нови урегулирани поземлени имота” с местоположение имот с номер 63427.7.610 в землището на гр. Русе, община Русе

България в Юнеско

Галерия