За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-20-ПР/2016 г

  • 11 Април 2016 |

Решение № РУ-20-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Преустройство на съществуващи селскостопански сгради /краварници/ и технологичното им оборудване за отглеждане на бройлери до 38 000 места за птици”, с местоположение ПИ с идентификатори 41143.503.78, 41143.503.80, 41143.503.81 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 31.03.2016 г.

България в Юнеско

Галерия