За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 880/04.04.2016 г.

  • 04 Април 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 880/04.04.2016 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване във връзка с отреждане на имота „За производствени и складови дейности” и изграждане на навес за съхранение на селскостопанска техника” с местоположение УПИ I-656, кв. 84 в землището на с. Беловец, община Кубрат

България в Юнеско

Галерия