За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-807/28.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-807/28.02.2024 г., относно ИП/ПП за "План-извлечение за сечи през 2024 г. в гори, стопанисвани от ТП ДЛС Воден-Ири Хисар", с местоположение ПИ 46913.112.11 по КККР на с. Малък Поровец

Писмо до възложителя с изх. № И-806/28.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-806/28.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Ферма за интензивно отглеждане на птици-бройлери с капацитет 66 150 места", с местоположение ПИ 03575.185.125 по КККР на с. Беловец и УПИ XII, кв. 54 по плана на с. Беловец

Писмо до възложителя с изх. № И-804/28.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-804/28.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Подмяна на водопровод Ф60 мм и Ф100 мм - ет. с ПЕВП Ф110 мм по ул. "Г. С. Раковски" в с. Басарбово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-803/28.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-803/28.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Предписание за провеждане на принудителна сеч", с местоположение ПИ 68299.206.524 по КККР на с. Сребърна

Писмо до възложителя с изх. № И-802/28.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-802/28.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с навес, ажурна и плътна ограда в УПИ XI-448, кв. 28 по плана на гр. Русе", с местоположение УПИ XI-448, кв. 28 (ид. 63427.9.448) по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-792/28.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-792/28.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на ул. "Рила", от ОТ47/пт1/ до ОТ73/пт17/ по регулационния план на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле", с местоположение ул. "Рила", ул. "Бузлуджа" и ул. "Преслав" по плана на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № И-791/28.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-791/28.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна на предназначението на таванско помещение в склад и обособяване в самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.684.1.5, УПИ IV-684, кв. 73 по плана на гр. Русе, общ. Русе", с местоположение СОС с идентификатор 63427.2.684.1.5 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-790/28.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-790/28.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на ул. "Тинтява", от ОТ16/пт1/ до ОТ101/пт48/ по регулационния план на с. Бабово, общ. Сливо поле", с местоположение ул. "Тинтява", ул. "Дунав" и ул. "Плевен" по плана на с. Бабово

Писмо до възложителя с изх. № И-789/28.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-789/28.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Демонтаж на МТП Д. Цанев 2 и прехвърляне захранването на въздушна мрежа ниско напрежение към МТП Д. Цанев 1; Реконструкция на мрежа ниско напрежение от МТП Д. Цанев 1 в обхвата на ул. "Връх Св. Никола", ул. "Сан Стефано", ул. "Беласица", ул. "Витоша" и ул. "Генерал Гурко" по плана на гр. Разград, общ. Разград"

Галерия