За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-4-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-Българияˮ ЕООД на територията на Област Русе, с възложител: „Нетуоркс-България” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.02.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35039

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител Регионално сдружение за управление на отпадъците – Разград

В РИОСВ-Русе е внесана преработена информация с вх. № АО-2917-(14)-17.02.2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на трета клетка на обект - „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“. Информацията е преработена във връзка с промяна в параметрите на инвестиционното предложение.

Възложител – Регионално сдружение за управление на отпадъците – Разград.  

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33747
 1. От общинската администрация на Община Разград.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Разград.

 

    

Изходящ № АО-143-(10)/23.02.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение в имот с идентификатор 66295.342.10 в стопанския двор на с. Сеслав, община Кубратˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66295.342.10 в стопанския двор на   с. Сеслав, община Кубрат

НОВО: Ученически конкурс „Млад приятел на природата“ за изработка на мултимедийна презентация по повод Световния ден на водата – 22 март 2021 г.

УЧЕНИЧЕСКИ  КОНКУРС  „МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА“

изработка и представяне на мултимедийна презентация

Тема  „КАКВО ОЗНАЧАВА ВОДАТА ЗА ВАС?“

Конкурсът се организира във връзка с отбелязване на Световния ден на водата – 22.03.2021 г., който през настоящата година се провежда под мотото „Какво означава водата за Вас?“.

Организатор: Русенски университет „Ангел Кънчев“,

с подкрепата на: РИОСВ - гр. Русе  и  ВиК ООД - гр. Русе

 • Общи условия за участие:
 • Допустими участници в конкурса са ученици в гимназиален (горен) курс на обучение от училища в страната – 11 и 12 клас.
 • Конкурсът има за цел да провокира интереса на младите хора към проблемите с недостига, опазването и управлението на един от основните компоненти на околната среда, а именно – водата. Мотото на тазгодишната кампания на WORLD WATER DAY 2021 е „Какво означава водата за Вас?“. Неговата цел е да провокира своеобразна дискусия по отношение на това с какво и как водата е важна за запазването на културните и семейните ценности, благосъстоянието и поминъка, както поотделно за всеки от нас, така и за обществото ни като цяло.
 • Няма ограничения по отношение на използваните софтуерни продукти, материали и техники. В презентациите могат да бъдат използвани собствени снимки и клипове или такива, които не са под закрилата на Закона за авторското право. За участие в конкурса се приемат както индивидуални, така и колективни разработки, които отговарят на следните технически параметри и изисквания:
 • Максимален брой слайдове – 20;
 • Допустими формати – PPT, PPS, PPTX (Powerpoint), PDF, AVI или MPG;
 • Презентациите могат да се изпращат по следните начини:
 • В случай че са с обем до 10 MB – по електронна поща на E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • Качване на сървър за споделяне на файлове и посочен линк за изтегляне на E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • Записани на дигитален носител по пощата или по куриер (за сметка на получателя): 7017 Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. Студентска 8, доц. д-р Пламен Мънев (за конкурса „Млад приятел на природата“, тема „Какво означава водата за Вас?“).
 • Проектите да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите, населено място и училище, клас (курс), домашен адрес, електронна поща и телефон за връзка.
 • Краен срок за предаване/изпращане на презентациите: до 17.00 ч. на 22.03.2021 г.
 • Организаторите не поемат ангажимент за връщане на получените материали.
 • При участие в конкурса кандидатите приемат условието, че разработките им могат да бъдат използвани при подготовката на информационно-образователни материали за целите на организаторите.
 • Оценяване и класиране
 • Разработките ще бъдат оценявани и класирани от компетентна комисия, съставена от университетски преподаватели, експерти от РИОСВ – гр. Русе и ВиК ООД - гр. Русе и гост – оценители.
 • Критерии за оценка на разработките: актуалност, оригиналност, достоверност, сложност на изпълнение на разработката, както и използването на различни по вид художествени изразни средства и оформление. Общият брой точки по критериите е 100.
 • ВАЖНО! Резултатите ще бъдат приравнени на оценка по шестобалната система, с която завършващите ще могат да кандидатстват за обучение в Русенския университет „Ангел Кънчев“ по специалност „Екология и техника за опазване на околната среда“.
 • Награди
 • Обявяване на резултатите и награждаване: 29.03.2021 г.
 • Победителите ще бъдат отличени с индивидуални предметни награди.
 • Всички участници ще получат Сертификат за участие в конкурса.
 • Адрес за кореспонденция:

гр. Русе 7017,

ул. „Студентска” № 8, Русенски университет „Ангел Кънчев“,

Корпус 19, кабинет 102,

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За допълнителна информация: тел. 082 / 888 485.

Решение № РУ-14-ПР/2021 г.

Решение № РУ-14-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение –

“Изграждане на модулна станция за дизелово гориво и газоколонка за компресиран природен газ в УПИ CIV - „Производствени и складови дейности”, кв. 105 по плана на с. Брестовене, общ. Завет”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 24.02.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34806

Изходящ № АО-479-(6)/22.02.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Добив на строителни материали в находище „Батин-Канарите 2” – варовици за хидротехнически съоръжения, с. Горно Абланово, община Борово, област Русеˮ, с местоположение имоти № № 000053, 000055, 000056,  000057, 000058 в землището на с. Горно Абланово, община Борово

Започна разможителният период на пеликаните в резервата „Сребърна“

Започна размножителният  период в колонията на къдроглавите пеликани (Pelecanus crispus) на територията на  Поддържан резерват „Сребърна“. В момента около 50 двойки от защитените птици са изградили гнезда на четири наколни платформи и тръстиковите масиви около тях в  традиционното гнездилище, намиращо се в централното водно огледало.

В рамките на две години къдроглавите пеликани градиха гнезда в други, закътани, места в източните части на резервата, подплашени от набезите на енотовидно куче през 2019 г. Това в значителна степен затрудняваше наблюдението им.

Кък момента пеликаните са активни, със силно зачервени гуши, което е сигурен знак за началото на активен размножителен период. Очаква се след около 35 дни да се сдобият с поколение.

Водното ниво в езерото е 265 см при южния  шлюз на канала „Драгайка“. В средата на февруари хидротехническите съоръжения бяха отворени, което позволи навлизането на води от река Дунав  във водните площи на резервата. Захранването на езерото със свежи води е от изкючителна важност за функционирането на екосистемите в поддържан резерват „Сребърна“. По тази причина в ход са процедурите по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда среда  2014-2020 г.“, в който основна дейност е изграждането на захранващ канал в западната част на резервата.

Охраната на поддържан резерват „Сребърна“ извършва ежедневни обходи и засилено наблюдение на водоплаващите птици.

Изходящ № АО-249-(3)-02.02.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на ПУП-план за регулация и застрояване на УПИ I-55, кв.2 по плана на село Лъвино, община Исперих с цел изграждане на животновъден обект – кравеферма за отглеждане на до 50бр. крави и млекосъбирателен пунктˮ

Уведомление с вх. № АО-809/10.02.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-809/10.02.2021 г. за изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и  застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 66425.501.778 по КК и КР на гр. Силистра (УПИ ІІ 778 за стопанска дейност, автомобилна школа, кв. 69 по плана на извън ЦГЧ на гр. Силистра).  В рамките на плана за застрояване, възложителят предвижда да реализира инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на търговски център и паркинг” със застроена площ 3900 кв.м.

    

     Възложител – „ИЛИ-Д“ ООД 

България в Юнеско

Галерия