За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-39-ПР/2023 г.

Решение № РУ-39-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на птицеферма за отглеждане на 39 500 бр. кокошки носачки, находяща се в ПИ с идентификатор 67526.58.54 по КККР на с. Смилец, общ. Силистра” с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител – „Агросем ПКМ” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41509

Решение № ФГ-1/2023 г.

Решение № ФГ-1/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №РУ-38-ПР/2023г. за инвестиционно предложение “Изграждане на технологично оборудване на птицекланица, изграждане на съоръжение за преработка на СЖП и пречиствателна станция за птицекланицаˮ, в поземлен имот с идентификатор ПИ с идентификатор 83524.50.36 по КК и КР на село Шуменци, община Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/41923

Решение № РУ-46-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-46-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация /ПУР/ от о.т. 333 до нова о.т. 502 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 72357.122.1 по КК и КР на с. Тетово, общ. Русе

Възложител – Я. Рашков 

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43071

Изходящ № АО-2821-(1)/06.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на склад в склад за търговия на едро с кът за пакетиране на плодове и зеленчуци, производство на млечни продукти и работилница  за производство на закуски“ в сграда с идентификатор 63427.3.629.1.10 по КК и КР на град Русе ˮ, възложител „Шогун“ ЕООД

Изходящ № АО2712-(4)/06.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенецˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 02097.91.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бабук, общ. Силистра

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 14 акта за нарушения през май

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 14 акта за установяване на административни нарушения през май. Осем от тях на юридически лица за неспазване разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, три по Закона за управление на отпадъците, два по Закона за чистотата на атмосферния въздух и един на физическо лице по Закона за лечебните растения.

През май са извършени 156 проверки на 146 обекта от контролираната територия. В рамките на осъществения контрол са дадени 53 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. През месец май е сключено едно споразумение на стойност 4900 лв., на основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени пет наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 14 200 лв.

През май са извършени проверки за спазване на режимите в четири защитени местности (ЗМ), опазващи червения божур. В ЗМ „Горната кория“ - с. Добротица, община Ситово, ЗМ „Божурите“ - с. Подайва, община Исперих, ЗМ „Мющерека“ - с. Беловец, община Кубрат и ЗМ „Находище на червен божур“ - с. Печеница, община Исперих не са  констатирани нарушения. Находищата са в много добро биологично състояние.  

Дванадесет защитени видове птици, от които шест екземпляра от вида горска ушата сова (Asio otus), един белоопашат мишелов (Buteo rufinus), един черен бързолет (Apus apus), един голям пъстър кълвач (Dendrocopos major) и 3 домашни червеноопашки (Phoenicurus ochruros), са изпратени за доотглеждане и възстановяване в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора.

Пълният текст на месечната справка за май е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost  

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „ДЕВОН “ ООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-2557-(3)/02.06.2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „ Изработване на инвестиционен проект за Модулна станция за светли горива на самообслужване”, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.7204, гр. Разград , община Разград.

Възложител – „ДЕВОН “ ООД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43362

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

 

Решение № РУ-38-ПР/2023 г.

Решение № РУ-38-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на технологично оборудване на птицекланица, изграждане на съоръжение за преработка на СЖП и пречиствателна станция за птицекланицаˮ, в поземлен имот с идентификатор ПИ с идентификатор 83524.50.36 по КК и КР на село Шуменци, община Тутракан и разпоредителна част “Да се извърши ОВОСˮ.

Възложител – „АА Фарма” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 07.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/41923

Изходящ № АО-2460-/3/-01.06.2023 г.

Съобщение за план/програма: изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за УПИ III-261, кв. 47 по плана на с. Борисово, общ. Сливо поле, с цел конкретното предназначение на имота да се отреди „За производство на електрическа енергия от ВЕИ“

Писмо до възложителя с изх. И-2358/01.06.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2358/01.06.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна на част от технологичното оборудване в участък за дестилиране на течност от обвивка на ядка кашу", с местоположение ПИ с идентификатор 47336.82.8 по КК и КР на гр. Мартен, общ. Русе

Галерия