За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Екип на РИОСВ-Русе обмени международен опит в поддържащите дейности във влажни зони

 MG 1967 1 2022
Екип по проекта на РИОСВ-Русе „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна“ посети две влажни зони в селата Фуентес де Нава и Боада, в Паленсия - автономната общност Кастилия и Леон (Испания), в началото на тази седмица. 

Целта на работното посещение е проучване на международния опит в областта на драгиране на езера, изземване на тиня и др. поддържащи дейности във влажните зони, както и оценка на тяхното въздействие върху видовете местообитания в защитените територии.

Лагуните Ла Нарва и Боада са били част от голяма влажна зона, овлажнявана по естествен начин от снеготопенето в съседните планини. В последствие те са били пресушени в опит да се отвоюва земеделска територия, подобно на практиката в България през 50-те години на миналия век. Със съвместните усилия на Фондация за глобална природа (Fundation Global Nature), държавата, бизнеса и местните общности двете влажни зони са въстановени, създавайки екосистемни услуги и осигурявайки чудесни възможности за опазване на биологичното разнообразие, за  еко и орнитологичен туризъм, биологично земеделие, работа за местното население и др. По време на теренната работа бяха наблюдавани птици от видовете Голяма дропла (Otis tarda), Сив жерав (Grus grus) и др.

Подобни дейности за поддържане на оптимално водното ниво, драгиране на тиня, косене  на тръстика и оползотворяването им са заложени и в проекта, който се изпълнява на територията на поддържан резерват „Сребърна“. По време на работното посещение екипът за управление на проекта се убеди лично в ползите от изпълняваните дейности. Те кореспондират напълно с концепцията за управление на биосферните паркове, какъвто е и резерватът „Сребърна“.  

Изложба с рисунки и фотографии на автори от конкурса „Да уловиш мига - 2022 г.“ е подредена във фоайето на РИОСВ-Русе

Изложба с отличените автори на рисунки и фотографии в Националния конкурс „Да уловиш мига“ - 2022 г. е подредена във фоайето и информационния център на  РИОСВ-Русе. Конкурсът се организира и провежда за седма поредна година от Основно училище „Отец Паисий“-Русе, с партньорството на екоинспекцията. В  инициативата са се включили  деца от цялата страна, които са изпратили  близо 700 авторски фотографии и рисунки. Тази година, на церемония, провела се в Русенски университет  „Ангел „Кънчев“, РИОСВ-Русе отличи със специални награди шестима автори.

ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе има 156 годишна история с богати традиции и постижения. Богатство на училището са талантливите ученици с изявени способности в областта на математиката, изобразително изкуство, английски език, информационни технологии и спорта. През годините училището е реализирало много съвместни екологични инициативи с РИОСВ-Русе.

Списъкът с отличените автори от РИОСВ-Русе в съответните възрастови групи е публикуван на интернет страницата на инспекцията: https://www.riosv-ruse.org/ekologichno-obrazovanie

Пълният списък на отличените автори е публикуван на интернет страницата на Основно училище „Отец Паисий“-Русе:  https://www.otetzpaisii.com/

Двадесет и седем проекта от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването и в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ обхваща три възрастови групи за участие – 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори. Тези дейности включват разработването на електронни приложения, интернет сайтове и електронни книги за здравословно хранене, спортни прояви – състезания и турнири; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Общият брой проекти, които успяха да финализират успешно, са 27: в категорията  от 1-ви до 4-ти клас – 6 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 12 проекта и от 8-ми до 12-ти клас – 9 проекта.

Министерствата – партньори на инициативата класират по три призови места (за 1-во, 2-ро и 3-то) във всяка възрастова група.

Министерството на здравеопазването, Офисът на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст връчват и една специална награда.

Класираните участници ще получат грамоти и предметни награди, изпратени до директорите на техните училища.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в реализацията на проектите.

Класираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи:

Приложение № 1 първа възрастова г-па 1-4 клас

Приложение № 2 а възрастова г-па 5-7 клас

Приложение № 3 трета възрастова г-па 8-12 клас

Писмо до възложителя с изх. И-4601/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4601/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт покрив на сграда на Общинска администрация, с адрес: гр. Разград, бул. Бели Лом № 37А", с местоположение схема с идентификатор 61710.505.7253.1 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4600/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4600/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с мощност до 150 kW", с местоположение УПИ XV-1168, кв. 77 по плана на с. Тръстеник

Писмо до възложителя с изх. И-4599/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4599/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на същестуващо стопанство от трайни насаждения", с местоположение ПИ 30212.228.4 по КККР на с. Задруга

Писмо до възложителя с изх. И-4598/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4598/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на покрив и укрепване със стоманобетонова конструкция на същестуваща жилищна сграда", с местоположение ПИ 61710.502.1532 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4597/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4597/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение", с местоположение ПИ 56397.938.29 по КККР на с. Пиргово

Писмо до възложителя с изх. И-4594/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4594/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61710.502.4680 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-4680, кв. 17 по плана на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-4593/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4593/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад към обслужваща сграда", с местоположение УПИ 119, кв. 10 по плана на с. Горичево

Галерия