За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1901/09.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1901/09.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на улици в населени места в община Ситово", с местоположение ул. Дванадесета от О.Т. 11 до О.Т.12, ул. Седемнадесета от О.Т. 69 до О.Т.72, с. Поляна, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. И-1900/09.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1900/09.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на улици в населени места в община Ситово", с местоположение ул. 3-ти Март от О.Т. 80-81 до О.Т.38, ул. Родопи от О.Т. 116-114-109-108 до О.Т.107, ул. Стара планина от О.Т.145-147-171-174 до О.Т.234, с. Попина, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. И-1899/09.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1899/09.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на улици в населени места в община Ситово", с местоположение ул. Преселци от О.Т. 54-55-56-57 до О.Т.58, ул. Долна махала от О.Т. 163-183-194-195 до О.Т.196 в с. Искра, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. И-1898/09.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1898/09.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Доставка и монтаж на нова сьрцарна машина №14 с търговско наименование LORAMENDI за производство на пясъчни леярски сърца, произведени по неорганична технология", с местоположение УПИ III-92, кв. 887 по плана на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1897/09.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1897/09.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на улици в населени места в община Ситово", с местоположение ул. Н.П.Караджата от О.Т. 136-261-263-109-110 до О.Т.112, с. Ситово, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. И-1892/09.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1892/09.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за метали", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1495 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1896/09.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1896/09.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на улици в населени места в община Ситово", с местоположение от О.Т. 52-41-34-35 до О.Т.36; ул. Трета, с. Нова Попина, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № И-1891/09.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1891/09.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Частично пристрояване, надстрояване и нов покрив на съществуваща жилищна сграда", с местоположение УПИ I-115, кв. 10 по плана на с. Желязковец, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № И-1890/09.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1890/09.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за селскостопанска метален инвентар", с местоположение УПИ VIII-211, кв. 25 по полана на с. Сяново, общ. Тутракан

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „Ф+С АГРО“ ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-2067-(5)/15.05.2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Пристройка за производство на олио към съществуваща сграда.”, с местоположение поземлен имот № 503.1048, кв.82, с. Ново село, община Русе.

Възложител – „Ф+С АГРО“ ООД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:   https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43088

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

 

 

Галерия