За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изложба на ОУ „Отец Паисий“-Русе гостува във фоайето на екоинспекцията

Гостуваща изложба „Да превърнем отпадъците в изкуство“ е подредена във фоайето на РИОСВ-Русе. Тя се състои от предмети и географски карти, изработени от  възпитаници на ОУ „Отец Паисий“-Русе от отпадъчни и природни материали. Учениците са организирани от г-жа Румяна Радева- учител по Изобразително изкуство и г-жа Йонка Генчева-Нечева – учител по География.  Съвместната инициатива се посвещава на Световния ден на околната среда – 5 юни 2023 г. 

За изработването на предметите е приложена концепцията Ъпсайклинг (upcycling), т.е повторното използване на материалите, която става все по-разпространена. Много от нас имат различни аргументи – пестеливост, придаване на уникалност на вещите и не на последно място – опазване на околната среда. Според общоприетата дефиниция ъпсайклинг е процес на превръщане на излишни или овехтели материали в нови, с по-добро качество и отношение към околната среда. Докато рециклирането е процес, при който ненужните вещи се преработват, за да могат да бъдат използвани отново, ъпсайклингът може да се сравни с усъвършенстване или вдъхване на нов живот.

„Да превърнем отпадъците в изкуство“ е втората поред гостуваща изложба на ОУ „Отец Паисий“. Училището има 156 годишна история с богати традиции и постижения. Богатство му са талантливите ученици с изявени способности в областта на математиката, изобразително изкуство, английски език, информационни технологии и спорта.

Решение № РУ-39-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-39-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ за УПИ IV-1543, кв. 126 по плана на с. Дянково, общ. Разград, с цел отреждане на имота като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“ и създаване на устройствена основа за изграждане на склад за селскостопанска продукция и инвентар.

Възложител – М. Мустафа.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42793

Изходящ № АО-2374-/3/-04.05.2023 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 14948.91.6, 14948.91.7, 14948.91.8, 14948.91.9, 14948.91.29 и проектни идентификатори 14948.91.132 (част от 14948.91.47) и 14948.91.134 (част от 14948.91.31) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Главан, общ. Силистра, с цел обединяване на имотите и отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“ за създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа и парцеларен план /ПП/ за трасе на кабел за захранване с електроенергия   

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2022 г.), за ИП с възложител „СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ˮ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение “Изграждане на площадка за съхранение на бутилки с компресиран природен газ в поземлен имот с идентификатор 65348.20.53 в землището на село Сандрово и свързване с газовите котли, намиращи се в съществуващата сграда в имота“

Възложител – „СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ˮ ЕООД

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  

https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43089

  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Русе и кметство Сандрово

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 62/2022 г.), за ИП с възложител ЕТ „Асотекс-Хамза Чакърˮ

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за водопой на животниˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 72337.413.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тертер, общ. Кубрат

Възложител – ЕТ „Асотекс-Хамза Чакърˮ

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:   

https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42501

  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Кубрат и кметство село Тертер

 

 

Писмо до възложителя с изх. И-1884/05.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1884/05.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация на УПИ IV-1687 и V-1687 в кв. 111 по плана на с. Николово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1883/05.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1883/05.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с мощност 900 kW", с местоположение ПИ 72028.20.63 по КККР на с. Табачка

Писмо до възложителя с изх. И-1879/04.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1879/04.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Вътрешно преустройство, без строително монтажни работи на тавански помещения в жилище", с местоположение сграда с идентификатор 63427.2.632.1.5 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1878/04.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1878/04.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Проект за основен ремонт и рехабилитация на сграда с идентификатор 68357.90.273.9 – общежитие за ученици", с местоположение сграда с идентификатор 68357.90.273.9 по КККР на с. Средище

Писмо до възложителя с изх. И-1871/04.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1871/04.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Пречиствателно съоръжение към пункт за технически прегледи на МПС", с местоположение ПИ 441661.1.383 по КККР на гр. Лозница

Галерия