За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1721/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1721/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане и оборудване на център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция", с местоположение ПИ 11449.73.330 по КККР на с. Владимировци

Писмо до възложителя с изх. № И-1720/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1720/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 61710.502.5076 и 61710.502.208 по КК и КР на гр. Разград, които са част от кв. 703 по плана на гр. Разград, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1719/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1719/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 20184.1.1229 по КК и КР на гр. Две могили, с цел промяна на начина на трайно ползване на имота от Депо за вторични суровини в За складова база и отреждане на терена като устройствената зона от разновидност Предимно производствена Пп"

Писмо до възложителя с изх. № И-1714/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1714/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт и възстановяване на земно-насипна баражна стена", с местоположение ПИ 00415.80.508 по КККР на гр. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № И-1702/26.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1702/26.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на ул. "Тулча" от ОТ 34 /пт1/ до ОТ 24 /пт54/, по регулационния план на с. Малко Враново, общ. Сливо поле"

Писмо до възложителя с изх. № И-1700/26.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1700/26.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна на предназначението на съществуваща сграда в производствена сграда за булгур", с местоположение УПИ II-1366, 1416, кв. 130 по плана на с. Дянково

Писмо до възложителя с изх. № И-1699/26.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1699/26.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация на УПИ I-1047 СП Булгарплод и план за застрояване на новообразуваните УПИ в кв. 58 по плана на с. Басарбово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1698/26.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1698/26.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация на ул. "Шипка" от ОТ 17, 18 /пт1/ до ОТ 3 /пт46/, по регулационния план на с. Борисово, общ. Сливо поле"

Писмо до възложителя с изх. № И-1697/26.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1697/26.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ XI-49, кв. 15 по плана на с. Долно Абланово

Галерия