За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-1794-(6)/09.04.2024

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1794-(6)/09.04.2024 за инвестиционно предложение за „ За изграждане на ново водовземно съоръжение за напояване на овошкиˮ, с местоположение поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 501.199 и 501.200 по КККР на с. Червена вода, обл. Русе  и  възложител „МН РУСЕ 3” ООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Г. Е. А.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 77308.137.814 по КККР на гр. Цар Калоян и изграждане на производствен складов обект

Възложител Г. Е. Алиосман

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1330-

(6)/22.05.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47307

 

Решение № РУ-40-ПР/2024 г.

Решение № РУ-40-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващо и монтаж на ново технологично оборудване в съществуващ цех „Вагонен”, с местоположение Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.8.1449 по КККР на гр. Русе (УПИ LXIII-1449пп, Източна промишлена зона, гр. Русе)

Възложители: „Индустриален Парк ЛВЗ” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.05.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46865

Решение № РУ-42-ПР/2024 г.

Решение № РУ-42-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - за „Изграждане на сондажен кладенец за напояване на съществуваща овощна градина в ПИ с идентификатор 66158.59.113 по КККР на с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – ЗП Ц. Цветков

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.05.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46340

Решение № РУ-23-П/2024 г.

Решение № РУ-23-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение – „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.128.41 по КККР на гр. Русе ”,.

Възложител – „Олекс Кънструкшън Сървиз” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.05.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47537

Решение № РУ-11-ЕО/2024

Решение № РУ-11-ЕО/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ подземен електропровод към обект: „Инсталиране на полумобилна трошачно-пресевна сортировъчна инсталация за производство на трошенокаменни фракции в ПИ с идентификатор 38529.204.2 по КККР на с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе, местност „Кюкарши”

Възложител – „Проджект и Фасилити Мениджмънт” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.05.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47310

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение – „Изграждане на складово стопанство за съхранение на пътен битум и инсталация за производство на полимермодифициран битум в имот с идентификатор 07603.502.785 по КК и КР на гр. Бяла, обл. Русе“.

Възложител – „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация с Вх. № АО-2317-4/20.05.2024 г., както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47492
  1. От общинската администрация на Община Бяла, обл. Русе.

Заинтересованата общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Бяла.

Изходящ № АО-2326-3/08.05.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за почистване на поземлени имоти с идентификатори 38529.193.8 и 38529.193.7 по КК и КР на с. Копривец, с начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя“, с цел използването им като нива  

Решение № РУ-43-ПР/2024 г.

Решение № РУ-43-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски обекти, автомивка и складовеˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 32874.29.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих

Възложители: О. Мехмед

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.05.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41575

Решение № РУ-41-ПР/2024 г.

Решение № РУ-41-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на водовземно съоръжение и производство на студено пресовани сокове с местоположение поземлен имот с идентификатор 80460.501.972 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе“, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „МН РУСЕ 3“ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 22.05.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46715

Галерия