За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-41-ПР/2024 г.

Решение № РУ-41-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на водовземно съоръжение и производство на студено пресовани сокове с местоположение поземлен имот с идентификатор 80460.501.972 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе“, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „МН РУСЕ 3“ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 22.05.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46715

Решение № РУ-24-П/2024 г.

Решение № РУ-24-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Развитие на земеделското стопанство чрез увеличаване капацитета на съществуваща животновъдна ферма и отглеждане на култури с местоположение на животновъдната ферма – УПИ XI-275, кв. 99 по плана на с. Брестовене, общ. Завет”.

Възложител – М. Юсеин.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.05.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42350

Уведомление с вх. № АО-2775/20.05.2024 г.

 В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2775/20.05.2024 г. за инвестиционно предложение за „Електрическа централа с инсталиране на газови ко-генератори за производство на електроенергия и ORC модули за производство на електрическа енергия от остатъчна топлина – по цикъл на Ранкин с обща инсталирана мощност до 10 MW, компресорна станция за зареждане с природен газ в бутилкови батерии на товарни автомобилни платформи, БКТП и кабелни линии в поземлен имот с идентификатор 40422.504.497 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубратˮ и  възложител „ЛАКТОТИМˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2523/30.04.2024 г. за

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2523/30.04.2024 г. за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение”, с местоположение УПИ VIII, кв. 67 по плана на с. Юпер, общ. Кубрат, обл. Разград, с  възложител ЕТ „Марад-Тодор Минчев”

Оператор с комплексно разрешително в Русе е санкциониран за разпространение на миризми

Директорът на РИОСВ - Русе Анелия Николова санкционира „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД с 250 000 лв. за неизпълнение на условие в комплексното разрешително на дружеството. Наказателното постановление (НП) е връчено днес на законовия представител на дружеството.

Нарушението е установено на 9 април, когато в периода от 19:47 ч. до 23:00 ч., в инспекцията са постъпили 43 сигнала чрез зеления телефон, контактната форма на интернет страницата и електронната поща на РИОСВ - Русе, както и в МОСВ. Всички сигналоподатели от кварталите „Възраждане“, „Здравец“ и централна градска част на Русе,  са съобщили за миризма на „изгорял бакелит“, характерна за дейността на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД. Данните от пункта за собствен мониторинг, разположен на територията на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД за този период показват високи стойности по показатели р-крезол и нафтален (над максимално еднократните концентрации за тези показатели, определени в Наредба № 14/1997 за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места). Съставен е акт за установяване на административно нарушение в отсъствие на законовия представител на дружеството.

Размерът на наказанието е определен на база тежестта на нарушението, с оглед засегнатите обществени отношения, свързани с опазване на околната среда, защита живота и здравето на хората и предотвратяване настъпването на опасности и щети за обществото при изменение в качеството на атмосферния въздух, както и предишно нарушение от същия характер. 

Наказателното постановление може да бъде обжалвано в законовоопределения срок  или сумата на имуществената санкция да бъде заплатена в размер на 80 на сто в 14-дневен срок след връчването на наказателното постановление.

РИОСВ - Русе работи активно за разрешаването на проблема с миризмите, които се идентифицират с дейността на дружеството. Проведени са срещи, включително и днес, на които са обсъдени проблемните участъци от производството и са набелязани мерки за тяхното отстраняване.  

ОУ „Олимпи Панов“ Русе и екоинспекцията отбелязаха Международния ден на биологичното разнообразие

Със съвместна инициатива на ОУ Олимпи Панов“ и РИОСВ-Русе бе отбелязан Международният ден на биологичното разнообразие 22 май. В занятието се включиха ученици от I а и  I б на училището, като на фокус бе поставен тайственият полуводен живот на евроазиатския бобър.

Бобърът безспорно въздейства върху всяка река, която обитава, тъй като природата му е дала ролята на естествен хидроинженер. Този най-голям гризач по нашите географски ширини прави по неповторим начин бентове и разливи, които са необходими за съществуването на цялото речно биоразнообразие. Там, където има бобри, задължително в съседство се намират много други животни, които се възползват от гостоприемството му. За  тези и други безпорно полезни за природата „навици“ успяха да се убедят децата. В края на занятието те получиха маски на семейство бобри, които да изработят самостоятелно.

 

Международният ден на биологичното разнообразие се отбелязва ежегодно на 22 май от 1992 г. Тогава ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD). България ратифицира междурнародния доскумент през февруари 1996 г. „Бъдете част от плана“ е темата на Международния ден на биологичното разнообразие (IDB) през 2024 г. Тя е призив за действие към всички заинтересовани страни за спиране и обръщане на загубата на биологично разнообразие чрез подкрепа за прилагането на Глобалната рамка за биологично разнообразие Кунминг-Монреал, наричан още План за биологичното разнообразие.

РИОСВ - Русе извърши нова извънредна проверка в „Оргахим Резинс“ АД

Екип от РИОСВ - Русе извърши снощи нова контролна проверка в „Оргахим Резинс“ АД, в извънработно време. Контролът е осъществен по нарочна заповед на директора на екоинспекцията, за проверки на дружествата „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД след 18.00 ч.

Към момента на проверката, която е започнала в 18.45 ч, не са постъпвали сигнали от граждани. На входа на производствената площадка са се усещали миризми на органични вещества. При посещението на локалната пречиствателна станция (ЛПСОВ) са се усетили по-интензивни миризми, характерни за производството на дружеството. В събирателната камера на ЛПСОВ е установено наличие на химически продукти, във вид на плаваща консистенция с ръждиво-кафяв цвят, като същата е наблюдавана в утаителите на станцията. Взети са две водни проби – от ревизионна шахта на изхода на производствената площадка и изхода на ЛПСОВ. Пробите отпадъчни води ще се изпитват в Регионална лаборатория – Русе при ИАОС. Отделно проби ще бъдат изпратени в РЛ-Бургас за изпитване на отпадъчните води по органични показатели.

На дружеството са дадени предписания да представи информация за причините за констатираните редовни нерегламентирани разливи и наличието на органично замърсяване в ЛПСОВ. Другото предписание от РИОСВ е операторът да осигури лице за контакт, което да оказва съдействие в рамките на 24 часа в денонощието и да се отзовава при проверки на инспекцията в рамките на 10 минути след пристигане на екипа за извънредна проверка.  

РИОСВ - Русе ще предприеме административнонаказателни мерки след получаване на резултатите от пробонабирането, както и ще продължи да осъществява стриктен контрол на двете дружества.

Обявено е поредно издание на Националния литературен конкурс за наградата за природозащитa „Мими Праматарова“ 2024

Национален доверителен екофонд, Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс” обявяват за осемнадесета поредна година литературен конкурс за Национална награда за природозащитa  „Мими Праматарова“ 2024 с тема „Хижите на Рила зоват“.

В конкурса могат да участват ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 януари 2006 г. – 31 декември 2008 г., с произведения от следните жанрове: стих, стихотворение, разказ, есе.

Най-късната дата за изпращане на произведенията е 10.07.2024 г.

Участниците предоставят zip файл на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., съдържащ:

  • Попълнен формуляр с име, адрес, телефон и електронна поща;
  • Удостоверение от съответното училище, че са редовни ученици;
  • Текста на съчинението в word формат.

Повече информация за конкурса и темата можете да намерите в поканата.

Същата информация, както и следващи новини можете да намерите на интернет страницата на НДЕФ.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, за ИП с възложител „Хелиус Актив“ ООД

Днес, 20.05.2024 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Русе оповестява за постъпило искане и внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Парцеларен план за подземна кабелна линия 33 kV от имот с идентификатор 53117.61.294 по КК и КР на с. Обретеник, общ. Борово до имот с идентификатор 20184.2.8 (към момента 20184.2.10) по КК и КР на гр. Две могили, общ. Две могили.

Възложител – „Хелиус Актив“ ООД.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-3631-2/16.05.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45022

Изходящ № АО-2317-2/09.05.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на складово стопанство за съхранение на пътен битум и инсталация за производство на полимермодифициран битум в имот с идентификатор 07603.502.785 по КК и КР на гр. Бяла

Галерия