За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-2456-/1/-09.05.2024 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Стълбовни линии 110 kV от двоен ВЕ 110 kV "Развигор - Топола" до нова ВС 110 kV, за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа в поземлени имоти с идентификатори 35715.25.459, 35715.25.329 и 35715.26.457 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменар, общ. Лозница и 10759.72.340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веселина, общ. Лозница към преносната електрическа мрежа  

Ново: литературен конкурс за Национална награда за природозащитa „Мими Праматарова“ 2024 с тема „Хижите на Рила зоват“.

Национален доверителен екофонд, Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс” обявяват за осемнадесета поредна година литературен конкурс за Национална награда за природозащитa  „Мими Праматарова“ 2024 с тема „Хижите на Рила зоват“.

В конкурса могат да участват ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 януари 2006 г. – 31 декември 2008 г., с произведения от следните жанрове: стих, стихотворение, разказ, есе.

Най-късната дата за изпращане на произведенията е 10.07.2024 г.

Участниците предоставят zip файл на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., съдържащ:

  • Попълнен формуляр с име, адрес, телефон и електронна поща (прикачен файл към този мейл);
  • Удостоверение от съответното училище, че са редовни ученици;
  • Текста на съчинението в word формат.

Покана за участие в конкурса

Формуляр за участие

Информация за конкурса, както и следващи новини можете да намерите на сайта на НДЕФ .

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Разград

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Програма за опазване на околната среда на Община Разград за периода 2024-2030 г. с включен раздел „Лечебни растенияˮ

Възложител – Община Разград

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1300-(2)/16.05.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47086

Изходящ № АО-2204-(1)/24.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разнообразяване на видовете отпадъци, с които се извършват дейности на територията на Площадка № 1 от Разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-00000769-02/26.10.2023 г.ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 41143.502.75 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра (НТП „За друг вид отпадъци”)

Писмо до възложителя с изх. № И-1862/13.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1862/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на паркинг по ул. „Христо Ботевˮ от ОТ105 до ОТ109 по регулационния план на гр. Сливо поле"

Писмо до възложителя с изх. № И-1861/13.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1861/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Цар Калоян, област Разград", с местоположение ПИ ул. Станке Димитров-Марек от ОТ 125 до ОТ 217; ул. Генерал Гурко от ОТ 208 до ОТ 261; ул. Генерал Скобелев от ОТ 209 до ОТ 203; в с. Езерче – ул. Хан Кубрат от ОТ 188 до ОТ 161 в гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № И-1859/13.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1859/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на поливна система към допълнителни експозиционни площи на територията на Мемориален комплекс Военно гробище 1916 г.", с местоположение ПИ 83524.50.12 по КККР на гр. Шуменци

Писмо до възложителя с изх. № И-1854/13.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1854/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване лятна кухня", с местоположение УПИ XI-1111, кв. 102 по плана на с. Червена вода

Галерия