За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3959/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3959/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ V-39, в кв. 2 по плана на с. Яким Гоуево, общ. Исперих (идентичен поземлен имот с идентификатор 87285.501.39 по КК и КР на с. Яким Груево, общ. Исперих)"

Писмо до възложителя с изх. И-3957/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3957/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на въздушна мрежа ниско напрежение /НИ/, клон А на ТП "Неофит Рилски", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.153.2230 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3956/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3956/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устроййствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на поземлен имот с планоснимачен номер 58, който попада в парцел V За логопедичноучилище, кв. 25 по плана на с. Дряновец, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-3955/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3955/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Външно кабелно електрозахранване 0.4 kV от ТП Космос до нов кабелен шкаф тип ШК4 пред УПИ XIII, кв. 49, ул. Симеон Папазов № 5, гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра и от ново ШК-4 до ново електромерно табло ТЕПО

Писмо до възложителя с изх. И-3952/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3952/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар", с местоположение УПИ XVIII, кв. 82 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. И-3951/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3951/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Монтаж на фотоволтаични панели в собствено дворно място, находящо се в чертите на с. Долно Ряхово, ул. "Осма" № 45, общ. Главиница, обл. Силистра", с местоположение УПИ III-272, кв. 17 по плана на с. Долно Ряхово, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. И-3950/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3950/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "План-извлечение за промяна вида на сечта през 2023 г. в гори, държавна собственост, стопанисвани от ТП ДЛС Дунав", с местоположение ПИ с идентификатори 63668.142.12 и 63668.142.35 по КК и КР на с. Ряхово, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-3943/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3943/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Подпомагане развитието на стопанството с отглеждането на пчелни семейства в землището на с. Търновци, общ. Тутракан", с местоположение горски подотдел 57-к2 в землището на с. Търновци, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. И-3942/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3942/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен ппан - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38830.203.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костанденец, общ. Цар Калоян с цел отреждане за Обществено и делово обслужване и осигуряване на възможност за разполагане на Къмпинг, състоящ се от бани, тоалетни, чешми, огнища, бунгала и площадка за каравани и 5 бр. преместваеми къщи, със застроена площ по 30.00 кв. м, с обща застроена площ до 800.00 кв.м."

Галерия