За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1287/23.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1287/23.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Почистване от дървесна и храстова растителност на поземлени имоти в землищата на с. Копривец и с. Пет кладенци, общ. Бяла" с местоположение ПИ 38529.1.23, 38529.1.24, 38529.1.39, 38529.1.43, 38529.1.98, 38529.1.107, 38529.1.115, 38529.1.135, 38529.1.147, 38529.1.155, 38529.1.158, 38529.1.156, 38529.1.164, 38529.1.163, 38529.1.162, 38529.1.168, 38529.1.169, 38529.1.179, 38529.1.186, 38529.1.210, 38529.1.214, 38529.1.215, 38529.1.222, 38529.1.223, 38529.1.224, 38529.1.225, 38529.1.226, 38529.1.252, 38529.1.253, 38529.1.254, 38529.1.291, 38529.1.309, 38529.1.311, 38529.1.312, 38529.1.315, 38529.1.342, 38529.1.343, 38529.1.348, 38529.1.350, 38529.1.351, 38529.364, 38529.1.368, 38529.1.369, 38529.1.370, 38529.1.407, 38529.1.519, 38529.1.521, 38529.1.522, 38529.1.523, 38529.1.900, 38529.1.905, 38529.1.906, 38529.76.104, 38529.85.1, 38529.91.2, 38529.142.1, 38529.149.1, 38529.179.106, 38529.186.1, 38529.187.1, 38529.207.1 по КККР на с. Копривец и ПИ 55988.15.61, 55988.39.20, 55988.7.21, 55988.9.43, 55988.9.44, 55988.15.62, 55988.2.73, 55988.40.74, 55988.35.81, 55988.22.87, 55988.18.105, 55988.17.107, 55988.30.118, 55988.40.119, 55988.27.127, 5598837.132, 55988.28.135, 55988.9.146, 55988.4.147, 55988.24.158, 55988.23.159, 55988.17.170, 55988.17.189, 55988.39.312 по КККР на с. Пет кладенеца

Писмо до възложителя с изх. И-1286/23.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1286/23.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 200 kW" с местоположение ПИ 61710.8.60 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-1285/23.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1285/23.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с Н до 10 м - II етап" с местоположение УПИ XIV-526, кв. 38 по плана на с. Ценово

Писмо до възложителя с изх. И-1284/23.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1284/23.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот с планоснимачен 511, за който са отредени парцели XI-511 и XII-511, кв. 67 по плана на с. Мортагоново, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-1283/23.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1283/23.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Почистване на коритото на река Бели Лом от тиня, компрометирано от вредното въздействие на водите в участъка от кв. 56 до кв. 47 на територия на с. Кривня, общ. Ветово" с местоположение ПИ 501.566, 501.567, 501.568, 501.569 и 501.668 по плана на с. Кривня

Писмо до възложителя с изх. И-1282/23.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1282/23.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Разпределителен водопровод от ВВМ на гр. Силистра в ПИ с идентификатор 66425.514.474 в ПЗ Запад на гр. Силистра до разпределителен възел СК в ПИ с идентификатор 00895.506.51 в землището на с. Айдемир, общ. Силистра" с местоположение ПИ 66425.514.474, 66425.514.242, 66425.514.254, 66425.514.255, 66425.514.256, 66425.514.238 и 66425.514.246 по КККР на гр. Силистра и 00895.506.48, 00895.506.24, 00895.506.23, 00895.506.22, 00895.506.21, 00895.506.51 и 00895.506.18 по КККР на с. Айдемир

Писмо до възложителя с изх. И-1281/23.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1281/23.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна на предназначението и преустройство на болнична сграда - пералня в складови помещения и помещение за кислороден концентратор" с местоположение ПИ 66425.501.2620 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-1272/22.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1272/22.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план - Парцеларен план за подземно трасе на електрически кабел ниско напрежение за обект Присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на обект кабел ниско напрежение находящ се в землището на с. Мечка, местност Лагера в имот с идентификатор 47977.173.1 по КК и КР на с. Мечка, общ. Иваново"

Писмо до възложителя с изх. И-1260/22.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1260/22.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.3.743 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе, ул. Капитан Райчо Николов 42, идентичен с УПИ III-743, кв. 953 по плана на Западна промишлена зона на гр. Русе, с цел изграждане на складове за строителни материали"

Писмо до възложителя с изх. И-1259/22.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1259/22.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Разширение и реконструкция на съществуваща сграда (производствен складов обект) - навес за селскостопанска техника и инвентар" с местоположение ПИ 02587.60.592 по КККР на с. Баниска

Галерия