За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4591/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4591/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно отклонение от трафопост (ТП) 1, с. Кривица, общ. Самуил, обл. Разград за Разград за присъединяване към елетроразпределителната мрежа на обект жилищна сграда в с. Кривица, общ. Самуил, обл. Разград, ул. Дунав № 8", с местоположение кв. 38, УПИ IV-199 по КККР на с. Кривица

Писмо до възложителя с изх. И-4590/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4590/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на трасе със защитна тръба Ф110мм и кабел САВТ 4х50 мм2 от табло ФЕЦ, разположено в имот с УПИ IX-389, кв.100, ул. Трети март № 22, в с.Кацелово, общ. Две могили, до Ново ЕМ табло, монтирано на фасадата на ТП Т-1 Кацелово"

Писмо до възложителя с изх. И-4589/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4589/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие на същестуващо земеделско стопанство, чрез отглеждане на зеленчуци и създаване на трайни насаждения - кайсии", с местоположение ПИ 21693.44.65 по КККР на с. Добротица

Писмо до възложителя с изх. И-4588/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4588/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ VI-545, кв. 33 по плана на с. Острово

Писмо до възложителя с изх. И-4579/18.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4579/18.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда", с местоположение ПИ 501.171 по плана на с. Щръклево

Писмо до възложителя с изх. И-4578/18.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4578/18.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на трайни насаждения", с местоположение ПИ 65992.57.13, 65992.37.13, 65992.37.28, 65992.40.24, 65992.40.26, 65992.37.14, 65992.37.33, 65992.37.11, 65992.40.23 и 65992.40.25 по КККР на с. Сейдол

Писмо до възложителя с изх. И-4577/18.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4577/18.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Проектиране на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.153.2230 по КК и КР на гр. Русе, в местност Караач, землище на гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-4576/18.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4576/18.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Проектиране на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.153.2230 по КК и КР на гр. Русе, в местност Караач, землище на гр. Русе, общ. Русе"

Галерия