За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3374/25.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3374/25.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройки, преустройство и промяна предназначението на съществуващи сгради в склад за съхранение на вино” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1298 по КК и КР на гр. Русе

Решение № РУ-78-ПР/2015 г.

Решение № РУ-78-ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за рязане на бракувани кораби” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.537 по КК и КР на гр. Русе, Западна промишлена зона.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.10.2015 г.

Изходящ № АО 4717/24.09.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за реконструкция на стопанска сграда с цел отглеждане на бройлери – 37 000 места за птици с местоположение УПИ ІV, кв. 54 по плана на с. Беловец, общ. Кубрат   

Решение № РУ-16-ОС/2015 г.

Решение № РУ-16-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Създаване на трайни насаждения”, с местоположение поземлени имоти №№ 006026, 006048, 006049, 006050, 008001, 008018, 008019, 008020, 008021, 009007, 009008, 018016, 021077, 022001 в землището на с. Цар Асен, община Алфатар и 011011, 011015, 015034, 017012, 017013, 021001, 021002, 021003, 021004, 023001, 023005, 023006, 023007, 023008 в землището на с. Чуковец, община Алфатар.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), изм. и доп. със Заповед РД-74/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
  • BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 3368/24.09.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3368/24.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустроиство и промяна предназначенето на част от производствена сграда в сборъчно-заваръчно и бояджийско отделение ” с местоположение имот с номер 000710 в землището на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3367/24.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3367/24.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 61710.502.1403 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград с цел изграждане на двуетажна сграда и допълващо застрояване ” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.502.1403 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3366/24.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3366/24.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) на поземлени имоти с идентификатори 63427.3.116 и 63427.3.117 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и изменение на Плана за улична регулация (ИПУР) на кв. 968 (Западна промишлена зона) с цел обособяване на нови урегулирани поземлени имоти” с местоположение ПИ 116 и ПИ 117, кв. 968 по плана на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3365/24.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3365/24.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство с промяна предназначението на съществуваща сграда в къща за гости с реконструкция на съществуващ тавански етаж” с местоположение УПИ VI-1433, кв. 28 по плана на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3364/24.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3364/24.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на водопровод АЦ Ф200 мм с ПЕВП Ф 225/10 мм с  обща дължина 290 м ” с местоположение ул. „Дружба” в гр. Две могили, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 3363/24.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3363/24.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда в магазин за хранителни стоки и изгрождане на пристройка за обособяване на фризьорски салон и за жилищни нужди” с местоположение пи с идентификатор 00895.502.4189 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра

Галерия