За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3361/24.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3361/24.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за пи с идентификатор 63427.111.4, гр. Русе, общ. Русе” с местоположение пи с идентификатор 63427.111.4, гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3360/24.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3360/24.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция № 4536” с местоположение УПИ VI, кв.190 по плана на гр. Исперих, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3359/24.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3359/24.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция № 4554” с местоположение УПИ I, кв. 27 по плана на гр. Бяла, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 3357/24.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3357/24.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Уличен водопровод към УПИ XIV-5280,5281, кв. 430, гр. Русе ” с местоположение УПИ XIV-5280,5281, кв. 430 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3356/24.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3356/24.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гаражно хале ” с местоположение УПИ III-411, 412, кв. 41 по плана на с. Осенец, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3355/24.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3355/24.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на допълваща застройка - стопанска сграда със санитарен възел ” с местоположение УПИ XI-319, кв. 18 по плана на с. Черник, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3354/24.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3354/24.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на портал и котелно към съществуваща мандра” с местоположение ПИ с идентификатор 11449.73.1053 по КК и КР на с. Владимировци, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3353/24.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3353/24.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с обществено обслужващ партер и подземни паркоместа” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5790 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3352/24.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3352/24.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен-устройствен план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ с идентификатор 63427.9.1122 по плана на кв. „Долапите”, гр. Русе” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.9.1122 по плана на кв. „Долапите”, гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3351/24.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3351/24.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Интегрирана система за наблюдение на околната среда, ранно откриване и превенция от природни бедствия и управление на кризисни ситуации в трансграничната област на Силистра и Констанца” с местоположение на територията на Областна администрация Силистра, Община Тутракан, участък при моста в с. Стефан Караджар общ. Главиница

Галерия