За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2922/17.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2922/17.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и реставрация на сграда в манастир Света Марина и подобряване на прилежащите пространства - блок 7 и 8” с местоположение имот с номер 107012 в землището на с. Каран Върбовка, община Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 2921/17.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2921/17.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на търговски комплекс за авточасти - преустройство на част от съществуваща сграда” с местоположение УПИ XIII-340, кв. 671 по плана на гр. Разград, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2920/17.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2920/17.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща за гости” с местоположение УПИ XI-87, 357, кв. 11 по плана на с. Острица, община Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 2919/17.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2919/17.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща за гости” с местоположение поземлен имот с номер 501.1724 по плана на с. Щръклево, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2918/17.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2918/17.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща за гости” с местоположение поземлен имот с номер 501.2153, образуван от VII, кв. 134 по на плана на с. Щръклево, община Иваново

Решение № РУ- 44 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 44 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Зарибяване, производство на риба и спортен риболов”,  с местоположение: имот с № 000023 в землището на с. Джулюница, общ. Ценово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.06.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-14-ОС/2015 г.

Решение № РУ-14-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2016 г. в гори, собственост на ТП Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Каракуз” – гр. Дулово за горски подотдели 1169-б, 1170-г, 1171-а, 1172-г, 1172-е, 1173-г, 1-з, 3-в, 3-з, 3-л, 4-а, 4-б, 49-е, 49-ж, 52-и, 58-б, 58-к, 97-ж, 119-м, 119-р, 116-в, 116-ж, 116-и, 120-е, 121-а, 121-б, 122-д, 57-б, 112-ф, 114-а, 114-б, 114-г, 114-и, 44-б, 44-з, 45-е, 45-ж, 51-б, 51-е, 51-ж, 52-е, 52-з, 53-б, 53-г, 54-б, 99-е, 100-н, 310-б, 310-г, 311-а, 312-д, 313-б, 313-д, 315-б, 338-б, 265-а, 273-а, 277-ж, 281-с, 251-з, 253-ж, 254-и, 257-е, 259-б, 265-г, 265-з, 265-к, 265-н, 266-а, 228-г, 230-г, 230-з, 123-о, 126-б, 126-ц, 32-п, 34-к, 37-д, 40-а, 41-в, 41-г, 42-б, 42-з, 42-и, 287-в, 290-в, 292-г, 292-з, 294-д, 296-а, 296-ж, 297-з, 300-б, 300-е, 298-з, 302-и, 320-а, 320-е, 321-в, 321-г, 323-г, 324-ж, 324-и, 324-к, 325-б, 325-г, 325-е, 327-ж, 329-д, 332-а, 332-д, 333-б, 334-г, 1080-е, 1082-ж, 1086-г, 1090-а, 1090-г, 1093-г, 1094-б, 1094-д, 1100-г, 1102-г, 1075-е, 409-в, 412-е, 412-л, 414-а, 414-и, 415-е и 417-и.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
  • BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.);
  • BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), изм. и доп. със Заповед РД-74/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
  • BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-13-ОС/2015 г.

Решение № РУ-13-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Горскостопански план (ГСП) за гори, собственост на Община Кубрат, за периода 2015-2024 г.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11 от 10.02.2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.);
  • BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, приета с Решение на Министерския съвет № 661/ 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 г.);
  • BG0000171 „Лудогорие-Боблата” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 4172/13.08.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за "Изграждване на пътни връзки за велосипеден транспорт между населените места от гр. Русе до с. Пепелина” е с маршрут за пътна мрежа за велосипеден транспорт „Поломието”, гр. Русе – с. Басарбово – с. Красен – с. Божичен - с. Иваново – с. Кошов- с. Червен – с. Табачка - с. Пепелина, област Русе 

Изходящ № АО 3643/13.08.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за напояване на земеделски кулури ” с местоположение: ПИ с №  212002 в землището на с. Черешово, община Сливо поле

Галерия