За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3309/17.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3309/17.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на самостоятелен обект в салон за маникюр, педикюр, фризьорски и козметички услуги” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.4218 (самостоятелен обект с идентификатор 63427.4218.1.4) по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3308/17.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3308/17.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на водопровод Ø 150 мм с полиетилен с висока плътност (ПЕВП) Ø 160/10 с  дължина 580.0 м” с местоположение ул. „Чипровци” - от кръстовището с ул. „Тича” до кръстощето с ул. „Захари Стоянов”, гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3307/17.09.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3307/17.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ботаническа градина за лечебни растения, помощна сграда за съхранение на техника, площадка за спорт и детска площадка”, като част от проектно предложение „Зелената инфраструктура на трансграничния район - обща инициатива за подобряване на общи българо-румънски екосистеми” по Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния-България” с местоположение имот с номер 00020 в землището на с. Нисово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 3306/17.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3306/17.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда” с местоположение УПИ IV-142, кв. 1 по плана на с. Черник, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3305/17.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3305/17.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда” с местоположение УПИ IX-139, кв. 1  по плана на с. Черник, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3304/17.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3304/17.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на надстройка и пристройка с един етаж към обществено-обслужващ обект с промяна предназначение в Къща със стаи за гости и допълващо застрояване за фитнес и лятна кухня с барбекю” с местоположение имот с номер 501.985, образуван от УПИ III, кв. 46 в по плана на с.  Щръклево, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 3276/14.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3276/14.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна на резервоар за дизелово гориво с обем 50 м3 с резервоар за пропан-бутан с обем 10 м3 в съществуваща бензиностанция” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.5099 по КК и КР на град Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3270/12.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3270/12.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за водопроводно отклонение, захранващо имот 63427.9.527 по КК и КР на град Русе” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.9.527 по КК и КР на град Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3269/12.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3269/12.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на Базова станция № 4736” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.104.52 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3261/12.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3261/12.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на 5 броя машини и резервоар за течен азот към инсталацията за монтаж на елементи, част от инсталацията на „СЕТ” АД за повърхностна обработка на пластмаси чрез електролитни или химични процеси и производство на печатни платки” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.6.368 по КК и КР на гр. Русе

Галерия