За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2878/13.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2878/13.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и реконструкция на храм, благоустрояване на прилежащия терен и изграждане на спомагателна сграда към храма” с местоположение УПИ II-68 (идентификатор 05611.1.68) по плана на гр. Борово

Писмо до възложителя с изх. № 2877/13.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2877/13.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно електрическо захранване 1 kV на обект "Бензиностанция, газстанция и обществено обслужване"” с местоположение поземлен имот с идентификатор 40422.505.2066 по КК и КР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2868/12.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2868/12.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на осем броя адиабатни охладителя на покрива на производствено хале 2, на завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.333.92 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2865/12.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2865/12.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и реконструкция на сградата на църква "Св. Троица", екзонартекс и оградата на имота” с местоположение поземлен имот с идентификатор 20184.1.509 по КК и КР на гр. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 2858/12.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2858/12.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и реконструкция на църква "Св. Иван Рилски"” с местоположение поземлен имот с номер 177, кв. 21 по плана на с. Острица, община Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 2856/11.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2856/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с общественообслужващ партер и подземни паркоместа” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.1663 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2855/11.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2855/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на:

Подорбен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) за обособяване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-2284, като се отнема част от УПИ II-2284, кв. 80А, по регулационния план на гр. Бяла;

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за новообразувания УПИ IV-2284, кв. 80А, с цел промяна предназначението на имота "за обществено делово обслужване" и отреждането му за ветеринарна лечебница” 

Писмо до възложителя с изх. № 2854/11.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2854/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща сграда за обособяване на заведение за бърза закуска, магазин за промишлени стоки и жилище” с местоположение поземлен имот с идентификатор 24030.501.680 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2853/11.08.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2853/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на самостоятелен обект - офис в ателие за творческа дейност” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.2184 (сграда 3, обект 14)  по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2852/11.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2852/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на самостоятелен обект - офис в ателие за творческа дейност” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.2184 (сграда 3, обект 13)  по КК и КР на гр. Русе

Галерия