За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2851/11.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2851/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и реконструкция на Църква "Въведение Богородично"” с местоположение УПИ VI-240, кв. 41 по плана на с. Каран Върбовка, община Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 2850/11.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2850/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на кафе-сладкарница в три магазина за промишлени стоки и допълнително пристрояване със застроена площ от 35 кв. м” с местоположение УПИ XVII, кв. 69 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2848/11.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2848/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Облагородяване на зона за отдих, спорт и развлечения в с. Бръшлен” с местоположение УПИ V-588, кв. 38 по плана на с. Бръшлен, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2847/11.08.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2847/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.402 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2846/11.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2846/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на открити бавеси към съществуваща сграда - склад за суровини” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.735 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2845/11.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2845/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на производствените площи на дружеството в гр. Тутракан, чрез наемане на допълнителни помещения и площи” с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.501.2271 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2807/10.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2807/10.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар” с местоположение УПИ ХХIХ-2145, кв. 37 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2802/06.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2802/06.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на броя на отглежданите зайци в съществуващ животновъден обект - зайцеферма” с местоположение имот с номер 068557 в землището на с. Кошов, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2801/06.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2801/06.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Захранващи комуникации/инженерна инфраструктура на площадката, предназначена за инсталация за изгаряне на опасни отпадъци и получаване на топлинна енергия” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.503.6334 по КК и КР на гр. Разград

Галерия